Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt „Reštart pre mladých UoZ – opatrenie č.1“

Národný projekt „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie“ – opatrenie č.1 Podpora individualizovaného poradenstva pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Cieľom aktivity č. 1 je podpora mladých uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „MUoZ“) pri zvyšovaní predpokladov k nachádzaniu pracovného uplatnenia prostredníctvom individuálnych a skupinových poradenských aktivít, zameraných najmä na analýzu a komplexné zhodnotenie celkového potenciálu MUoZ a zreálnenie ich pohľadu na vlastnú uplatniteľnosť na trhu práce, identifikáciu bariér, stanovenie opatrení na zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce, a prostredníctvom individualizovaných aktivít mobilizovať individuálne zdroje a posilniť motiváciu k proaktívnemu prístupu MUoZ k riešeniu ich nezamestnanosti.

 Obdobie realizácie: 04/2017 – 08/2018

 Cieľová skupina: UoZ do 29 rokov (29 rokov mínus jeden deň)

 Oprávnené územie: SR mimo BSK

 Trvanie poradenského programu pre UoZ: 13 stretnutí/aktivít (celkovo 30 hodín)

 Poskytnutie paušálneho príspevku UoZ:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytne UoZ po splnení stanovených podmienok paušálny príspevok na úhradu časti výdavkov súvisiacich s účasťou na poradenskom procese (ďalej len „paušálny príspevok“) vo výške 4,64 € za každý jeden deň účasti. Maximálna výška paušálneho príspevku v prípade absolvovania kompletného poradenského procesu, t. j. všetkých 13 stretnutí je 60,32 €. Tento príspevok umožní pokryť UoZ časť výdavkov spojených s jeho účasťou na poradenskom procese (stravné, cestovné a pod.).Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac