Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území SR od 1.5.2018

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 1. je držiteľom modrej karty Európskej únie
 2. má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
 4. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 5. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
 6. spĺňa podmienky podľa § 23a zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere!

V nadväznosti na horeuvedené sú rôzne formy prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín k zamestnaniu na území Slovenskej republiky, a to:

 1. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (ďalej len „VPM“) – v prípade písmena b),

 2. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) – v prípade písmena bod a),

 3. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie – v prípade písmen c), d) a e),

 4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje v prípade písmena f).

Zákonmi č. 64/2018 a č. 108/2018 sa od 1.5.2018 menia príslušné ustanovenia zákona o službách zamestnanosti a zákona o pobyte cudzincov týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Najdôležitejšie zmeny:

 • skrátenie povinnej lehoty nahláseného voľného pracovného miesta po ktorej môže štátny príslušník tretej krajiny podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania z 30 pracovných dní na 20 v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v bode 1, 

 • zavedenie zoznamu profesii s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny rok v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %. Pri týchto profesiách zamestnávateľ nebude mať povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto, čím sa zrýchli proces zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v bode 1. Uvedené platí, pokiaľ ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania nezamestnáva viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, touto zrýchlenou procedúrou. Splnenie podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týždenného pracovného času na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ (Príloha č. 11). [ RTF 47.7 kB]Po prekročení uvedeného limitu zamestnávateľ bude môcť zamestnať aj ďalších príslušníkov tretích krajín v uvedených nedostatkových profesiách, ale už bude musieť splniť povinnosť nahlásenia voľného pracovného miesta.  

  Zoznam profesii s nedostatkom pracovnej sily bude zverejnený na stránkach ústredia práce do 30.6.2018,

 • príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie ako aj pre splnenie informačnej povinnosti podľa § 23b bude úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie. Viac miest výkonu práce na jednom potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ako aj na povolení na zamestnanie už nebude možné,

 • nová podmienka pri zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny v prípade bodov 1 a 3 - zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, v prípade sezónneho zamestnania a vnútropodnikového presunu je toto obdobie 5 rokov,

 • v prípade žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu sa predkladá aj:

a) čestné vyhlásenie (Príloha č.10) [ RTF 54.9 kB] o splnení podmienok v zmysle § 22 ods.3 písm. a) zákona o službách zamestnanosti,

b) potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania počas obdobia, kedy je plánovaný výkon práce,

c) kópiu Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovacie zariadenie spĺňa hygienické požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.

 • ruší sa možnosť udelenia povolenia na zamestnanie v prípade vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a je vyslaný na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, 

 • v prípade bodu 4 sa definuje nová kategória zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa § 12 písm. ai), a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto. Ak pôjde o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu musí sa k formuláru informačnej karty (Príloha č. 9) [ RTF 149.9 kB] predložiť aj

  • potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania počas obdobia, kedy je plánovaný výkon práce,
  • kópiu Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovacie zariadenie spĺňa hygienické požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého zamestnáva podľa § 23a ods. 1 písm. u), ubytovanie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), najmenej na obdobie zamestnania.

 • v prípade bodu 4 sa definujú ďalšie kategórie zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pôsobia na území SR na základe mobility z iného členského štátu:

a) v rámci vnútropodnikového presunu,

b) vykonávajú výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ich pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

c) študenti vysokej školy ak ich výkon práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

 • v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu, vyslaného podľa § 23a ods. 1 písm. w), prílohou k formuláru informačnej karty (Príloha č. 9) [ RTF 149.9 kB] je aj:

a) potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania počas obdobia, kedy je plánovaný výkon práce,

b) kópiu Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovacie zariadenie spĺňa hygienické požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.,

c) kópia osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch, ak bolo poskytnuté,

d) kópia dokladu o pobyte na území členského štátu, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny bežne pracuje, ak sa povolenie na pobyt vyžaduje podľa právnych predpisov štátu, z ktorého je vyslaný

 • Informujúca organizácia (tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky) je povinná zabezpečiť štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú k nej vyslaní podľa § 23a ods. 1 písm. w), ubytovanie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), najmenej na predpokladané obdobie vyslania.

 

POZOR !!!

Zmena predkladaných formulárov a rozsahu poskytovaných údajov, ktoré má zamestnávateľ resp. príjemca služby poskytnúť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  v zmysle § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

V prípade vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnávateľom z iného členského štátu v rámci poskytovania služieb zabezpečených týmto zamestnávateľom má príjemca služby povinnosť informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 pracovných dní na predpísanom formulári [ RTF 149.9 kB] (Priloha č.9 [ RTF 149.9 kB]). Príslušným úradom práce bude úrad podľa miesta výkonu práce, a to aj v prípade viac miest výkonu práce, t.j. na každé miesto výkonu sa podáva formulár zvlášť.

Povinné prílohy k formuláru v prípade zamestnancov - štátnych príslušníkov tretích krajín vyslaných z iného členského štátu:

- kópia formulára A1, ak je vyslaný zamestnanec sociálne poistený v inom členskom štáte,

- kópia dokladu o pobyte (ak štátny príslušník tretej krajiny nemá pobyt v SR, tak o pobyte v členskom štáte, kde má zamestnanie),

- potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania počas obdobia, kedy je plánovaný výkon práce,

- kópia Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovacie zariadenie spĺňa hygienické požiadavky v zmysle vyhlášky MZ.

Zmena formulárov:

Príloha č. 1 – Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie/sezónne zamestnanie [ RTF 97.0 kB]

Príloha č. 3 – Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie/sezónne zamestnanie [ RTF 86.9 kB]

Príloha č. 8 - Formulár IK v prípade zamestnania alebo vyslania občana EÚ [ RTF 102.3 kB]

Príloha č. 9 - Formulár IK v prípade zamestnania alebo vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny [ RTF 149.9 kB]

Príloha č.10 – Čestné vyhlásenie zamestnávateľa (splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti) [ RTF 54.9 kB]

Príloha č.11 – Čestné vyhlásenie zamestnávateľa (splnenie podmienky podľa § 21b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti) [ RTF 47.7 kB]

 

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín od 1.5.2017

Zákonom č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa menia aj podmienky zamestnávania niektorých skupín štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide najmä o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na území Slovenskej republiky zamestnaní:

 • na účel sezónneho zamestnania
 • v rámci vnútropodnikového presunu.

 

Sezónne zamestnanie od 1.5.2018

Sezónne zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je ustanovený vyhláškou MPSVaR, v zmysle ktorej sezónne zamestnanie vykonávané štátnym príslušníkom tretej krajiny môže byť v odvetviach:

 

Sekcia A – poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Sekcia C – priemyselná výroba

Sekcia F – stavebníctvo

Sekcia I – ubytovacie a stravovacie služby

 

Z hľadiska povoľovacích procesov je dôležité rozlišovať obdobie vykonávania sezónneho zamestnania v lehote najviac 90 dní, a v lehote nad 90 dní najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať sezónne zamestnanie na území SR podľa zoznamu odvetví stanovených vyhláškou MPSVaR č.190/2017 Z. z:

 1. na povolenie na zamestnanie, ak sezónne zamestnanie bude trvať najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 2. na potvrdenie o možnosti obsadenia VPM, ak dĺžka trvania sezónneho zamestnania je nad 90 dní, najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

 V prípade sezónneho zamestnania na ktoré má zamestnávateľ zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny má zamestnávateľ povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto, a to najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie alebo 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. V prípade predĺženia povolenia na zamestnanie má zamestnávateľ povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie.

A) Povolenie na sezónne zamestnanie (sezónne zamestnanie do 90 dní)

Písomnú žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podáva štátny príslušník tretej krajiny alebo splnomocnený zamestnávateľ príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta výkonu práce.

Prílohy k žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie:

 1. pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 2. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
 3. doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu:

- potvrdenie vydané ubytovacím zariadením o poskytnutí ubytovania počas obdobia, kedy je plánovaný výkon práce,

- kópiu Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovacie zariadenie spĺňa hygienické požiadavky v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.

d. doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,

e. doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) zákona o službách zamestnanosti, ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil zamestnávateľ. Splnenie podmienok podľa tohto bodu preukáže  zamestnávateľ formou čestného vyhlásenia na predpísanom tlačive (Príloha č. 10). [ RTF 54.9 kB]

 Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny na sezónne zamestnanie:

 1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
 2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad práce.

Povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania môže úrad práce predĺžiť len raz, pričom celková doba vykonávania sezónneho zamestnávania môže byť najviac 90 dní.

 B) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (sezónne zamestnanie v trvaní viac ako 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (sezónne zamestnanie), ak trvanie tohto zamestnania bude viac ako 90 dní, najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. K žiadosti o prechodný pobyt okrem iného, musí doložiť kópiu:

 1. pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
 2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny na sezónne zamestnanie:

 1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
 2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
 3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad práce.

 

Vnútropodnikový presun od 1.5.2017

Vnútropodnikový presun je dočasné vyslanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EU, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EU, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.

 Vnútropodnikový presun sa môže uplatňovať len v prípade ak ide o:

 1. štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania,
 2. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment.

V prípade vnútropodnikového presunu zamestnávateľ nemá povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z hľadiska povoľovacích procesov je potrebné rozlišovať, či pôjde o krátkodobý presun (do 90 dní) alebo dlhodobý presun. Ak pôjde o krátkodobý presun, úrad bude udeľovať povolenie na zamestnanie v zmysle § 22 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti na základe žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na zamestnanie. V prípade dlhodobého presunu úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia VPM na základe žiadosti policajného útvaru.

A) Krátkodobý vnútropodnikový presun (najviac 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny na ktorého sa vzťahujú podmienky vnútropodnikového presunu (§ 22 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti) a je krátkodobo presunutý (najviac 90 dní) požiada o udelenie povolenia na zamestnanie príslušný úrad práce. Prílohou k žiadosti je:

 • kópia pracovnej zmluvy,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
 • dokument preukazujúci splnenie definície vnútropodnikového presunu (napr. vysielací list zamestnanca preukazujúci väzbu medzi vysielajúcou a prijímajúcou spoločnosťou)

Povolenie na zamestnanie sa udeľuje v tomto prípade najviac na obdobie 90 dní.

B) Dlhodobý vnútropodnikový presun (obdobie nad 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (vnútropodnikový presun) na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na policajnom útvare, ak sa zdržiava na území SR oprávnene. K žiadosti okrem iného, musí doložiť kópiu:

 1. pracovnej zmluvy,
 2. rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 3. dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu a dokladov podľa osobitného predpisu preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun.

Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci vnútropodnikového presunu:

 1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
 2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
 3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.

  

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

Zákonom č. 353/2015 Z. z. sa menia a dopĺňajú od 1.1.2016 niektoré ustanovenia zákona č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Konkrétne ide zmenu časového obdobia na aké sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (ďalej len „VPM“) a obdobie na aké sa udeľuje povolenie na zamestnanie (§ 21b ods. 7 písm. d), § 23 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti). Uvedené ustanovenia umožňujú vydať súhlas s obsadením VPM, resp. udeliť povolenie na zamestnanie na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť.

Reciprocita v stanovenom období zamestnania a na to nadväzujúceho pobytu je zaručená len s USA, o čom sa dotknuté strany informovali výmenou diplomatických nôt dňa 17.2.2016. Týmto môžu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade zamestnania resp. vyslania občanom USA vydať potvrdenie resp. udeliť povolenie na zamestnanie na obdobie najviac päť rokov.

 

Zmena údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, doklad o pobyte na ktorom uvedie prechodný pobyt na účel zamestnania. Policajný útvar okrem dokladu o pobyte – prechodný pobyt na účel zamestnania, vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. V prípade, ak dôjde k zmene údajov na uvedenom doklade je štátny príslušník tretej krajiny povinný informovať policajný útvar o tejto zmene do 5 pracovných dní.

Povinnosti zamestnávateľa

Zmena zamestnávateľa (zmena identifikačného čísla zamestnávateľa) na dokumente  „Dodatočné údaje o zamestnaní“ je možná iba v prípade, ak je  voľné pracovné miesto nového zamestnávateľa nahlásené na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň 20 pracovných dní pred informovaním policajného útvaru o zmene údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Nahlásenie voľného pracovného miesta v uvedenej lehote sa vyžaduje aj v nasledovných prípadoch zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“:

 • miesto výkonu práce sa presúva/dopĺňa do iného okresu
 • zmena druhu vykonávanej práce
 • obdobie výkonu práce sa predlžuje

Na nahlásenom pracovnom mieste musí zamestnávateľ zaznačiť v príslušnom odseku, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny.

  

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2014
Dátum aktualizácie: 18.01.2019

Tlačiť