Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ s miestom výkonu práce na území SR

1. Všeobecný prehľad informácií v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín/občanov EÚ

BREXIT

V rámci zmeny zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2019:

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

- dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ je možné iba v prípade, ak vykonanávané zamestnanie bude z aktuálneho zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom okrese v čase podania žiadosti o prechodny pobyt resp. obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas krízovej situácie

 

viac

 

2. Zamestnávateľ v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

  1. je držiteľom modrej karty Európskej únie

  2. má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

  3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania

  4. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

  5. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie

  6. spĺňa podmienky podľa § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

,,Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere“.

 

viac

 

3. Štátny príslušník tretej krajiny môže začať vykonávať prácu na území SR ak má udelený prechodný pobyt na základe:

.
a) potvrdenia o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) - v prípade písmena a)

.

.
b) potvrdenia o možnosti obsadenia VPM (bežný spôsob)

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta - v prípade písmena b)

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s nedostatkom pracovnej sily

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

(Dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ je možné iba v prípade, ak vykonávané zamestnanie bude z aktuálneho zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v príslušnom okrese v čase podania žiadosti o prechodný pobyt resp. obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania)

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny štvrťrok v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5% v zmysle § 12, písm. ai) zákona č. 5/2004 Z. z. - o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účel sezónneho zamestnania nad 90 dní, najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci vnútropodnikového presunu (dlhodobý presun) nad 90 dní

.

.

c) zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie - v prípade písmen c), d) a e)

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania v období do 90 dní

- zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci vnútropodnikového presunu (krátkodobý presun) najviac do 90 dní s povolením na zamestnanie v zmysle § 22 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti

.

.

d) zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade § 21 ods. 1 písmena f) - od 1.1.2019 (predložením formulára Informačnej karty)

.

 

e) Zamestnávanie občanov EÚ/EHP od 1.1.2019 (predložením formulára Informačnej karty)
.
..
.
.
f) Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

 

viac

 

4. Štátny príslušník tretej krajiny môže začať vykonávať prácu na území SR aj v rámci pracovnej dovolenky

 

 

viac

 

5. BREXIT – zamestnávanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR

 

viac

 

Tlačiť