Dotácie pre deti

Zriaďovateľ materskej školy alebo základnej školy môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie pre vaše dieťa, a to dotáciu na stravu a dotáciu na školské potreby.  

Dotácia na stravu:

Dotáciu stravu je možné poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.

Deti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu:

  • každé dieťa v materskej alebo základnej škole, ak je v škole najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo žije v domácnosti, ktorej príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima;
  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na tzv. zvýšený daňový bonus.

Dieťa je oprávnené na poskytnutie dotácie, keď je pomoc v hmotnej núdzi rodine vyplatená, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdí, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima alebo nepoberanie zvýšeného daňového bonusu rodič zriaďovateľovi školy preukáže čestným vyhlásením.

Čo je potrebné urobiť, aby dieťa malo dotáciu na stravu?

O dotáciu na stravu žiada zriaďovateľ školy, nie rodič. Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať u zriaďovateľa materskej školy alebo základnej školy a oznámiť mu, že ste rodina v hmotnej núdzi, váš príjem nie je za posledných 6 mesiacov vo výške životného minima alebo na vaše dieťa si nemôžete uplatniť zvýšený daňový bonus.

K vybaveniu dotácie na stravu je potrebné predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie o nepoberaní zvýšeného daňového bonusu, potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny formulár na posúdenie príjmu.

Dotácia na školské potreby:

Dotáciu na školské potreby je možné poskytnúť na úhradu školských potrieb, ktorými sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky. Dotácia na školské potreby sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eur na dieťa.

Deti oprávnené na poskytnutie dotácie na školské potreby:

  • každé dieťa v poslednom ročníku materskej alebo v základnej škole, ak je v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo žije v domácnosti, ktorej príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima.

Dieťa je oprávnené na poskytnutie dotácie, keď je rodine pomoc v hmotnej núdzi vyplatená alebo keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdí, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima.    

Čo je potrebné urobiť, aby dieťa malo dotáciu na školské potreby?

O dotáciu na školské potreby žiada zriaďovateľ školy, nie rodič. Na poskytnutie dotácie je potrebné sa informovať u zriaďovateľa materskej školy alebo základnej školy a oznámiť mu, že ste rodina v hmotnej núdzi alebo, že váš príjem nie je za posledných 6 mesiacov vo výške životného minima.

K vybaveniu dotácie je potrebné predložiť potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny formulár na posúdenie príjmu.

Pre bližšie informácie pozri aj dotácie pre deti vzory tlačív k poskytovaniu dotácií pre deti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2009
Dátum aktualizácie: 09.06.2022

Tlačiť