Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Finančná podpora na starostlivosť o dieťa v detskej skupine pre deti vo vekovej kategórii od troch do piatich rokov veku.

Od 09.11.2022 môže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiadať o finančnú podporu na starostlivosť o dieťa v detskej skupine pre deti od troch do piatich rokov veku, ktorá  sa poskytuje na úhradu vynaložených finančných prostriedkov za účelom podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života, ak nie sú dostupné kapacity v zariadeniach, alebo preferuje menší kolektív detí v domácom prostredí.

Finančná podpora na starostlivosť o dieťa sa poskytuje zamestnanému alebo študujúcemu rodičovi na zabezpečenie starostlivosti o každé jeho dieťa od troch do piatich rokov veku v detskej skupine, v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo denne študuje na SŠ alebo na VŠ a starostlivosť sa poskytuje dieťaťu poskytovateľom sociálnej služby na území Slovenskej republiky.

Za zárobkovú činnosť oprávnenej osoby na účely poskytovania finančnej podpory starostlivosti o dieťa v detskej skupine sa považuje:

 • činnosť, z ktorej je oprávnená osoba povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 • alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej v dôsledku nízkeho príjmu z podnikania nevzniklo povinné dôchodkové poistenie,
 • činnosť, ktorá podlieha výsluhovému zabezpečeniu,
 • činnosť, ktorá podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

 • rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu

Nárok na finančnú podporu starostlivosti o dieťa v detskej skupine má osoba, ktorá

 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
 • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • pri osobe z prichádzajúcej z Ukrajiny z dôvodu krízovej situácie je to miesto ubytovania/ kde sa obvykle zdržiava ak ide o osobu s osobitnou ochranou

Osobou s osobitnou ochranou sa rozumie fyzická osoba, ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko, resp. je žiadateľkou o azyl alebo o doplnkovú ochranu, alebo ktorá získala prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska.

Finančná podpora sa poskytuje mesačne, a to vo výške najviac 160,00 Eur na dieťa vo veku od troch do piatich rokov veku.

Žiadosť o finančný príspevok spolu s prílohami sa predkladá na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade odídenca z Ukrajiny je to miesto ubytovania/kde sa obvykle zdržiava, ak ide o osobu s osobitnou ochranou.

Žiadosť je možné doručiť:

 • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • e-mailom- podpísanú vo forme scanu na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

K žiadosti oprávnená osoba predkladá písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenú podľa § 74 zákona o sociálnych službách a § 51 Občianskeho zákonníka.

Nárok na finančnú podporu nevzniká pri starostlivosti o dieťa v detskej skupine vo veku od troch do piatich rokov veku, na ktoré sa poskytuje:

- materské, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa v zmysle zákona             č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa alebo obdobné dávky v cudzine.

Nárok  tiež nevzniká na dieťa oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na zriadenie detskej skupiny a toto dieťa je umiestnené v tejto detskej skupine.

Po posúdení splnenia podmienok nároku žiadateľ spisuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dohodu o poskytovaní finančnej podpory.  Uvedená dohoda nadobúda platnosť  a  účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody. Finančná podpora sa poskytuje oprávnenej osobe najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.

Čo je „ Detská skupina“ :

Starostlivosť – sociálna službu v detskej skupine môže vykonávať fyzická osoba na základe vzniku oprávnenia poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Starostlivosť v detskej skupine nemôže poskytovať právnická osoba ani fyzická osoba prostredníctvom jej zamestnancov, ale výlučne  osobne sama fyzická osoba v konkrétnej detskej skupine, na konkrétnom mieste poskytovania tejto služby, maximálne štyrom deťom. Do počtu detí, ktorým fyzická osoba poskytuje starostlivosť sa započítavajú aj jej vlastné deti v osobnej starostlivosti, prípadne deti, ak im poskytuje osobnú sústavnú starostlivosť (nie príležitostnú jednorazovú, ale opakovanú) na báze susedskej pomoci, priateľstva, či  rodinnoprávneho vzťahu, teda nie za odplatu. 

Kontrolným orgánom  v rámci zisťovania skutkového stavu v konaní vo veci zápisu do registra sociálnych služieb ako aj ohliadky miesta poskytovania služby starostlivosti o dieťa  v detskej skupine, v záujme ochrany dieťaťa, je vyšší územný celok.

Fyzická osoba je povinná s rodičom uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa  § 74 ods. 2 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Táto forma starostlivosti predstavuje len základnú starostlivosť o dieťa. Bežné úkony starostlivosti o dieťa  budú poskytované primerane veku a súvisiacim potrebám jednotlivých detí, ako aj na základe dohody s konkrétnymi rodičmi (napr. poskytovanie stravy – príprava jedla, varenie, resp. zohrievanie jedla bude výlučne na dohode medzi rodičom a fyzickou osobou, ktorá túto starostlivosť poskytuje). Ak zabezpečuje dieťaťu stravu rodič, fyzická osoba poskytujúca službu je povinná zabezpečiť hygienicky vyhovujúce uchovanie, ohrev a podanie stravy dieťaťu.

Žiadost__o_poskytnutie_finan._podpory_na_starostlivost_o_dieta_v_detskej_skupine.docx [ DOCX]

UA_Ziadost__o_poskytnutie_finan._podpory_na_starostlivost_o_dieta_v_detskej_skupine_vo_veku_od_3-5_rokov.docx [ DOCX]

Poučenie pre občana žiadajúceho ŠSD [ PDF]

Vyhlásenie o bydlisku [ PDF]

Čestné prehlásenie k bankovému účtu [ PDF]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku.

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov

Maďarský preklad:

Vyhlásenie o bydlisku [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre dieťa v detskej skupine [ PDF]

Ukrajinský preklad:

Čestné vyhlásenie k bankovému účtu [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho ŠSD [ PDF]

Vyhlásenie o bydlisku [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre dieťa v detskej skupine [ PDF]

Anglický preklad:

Čestné vyhlásenie k bankovému účtu [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho ŠSD [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre dieťa v detskej skupine [ PDF]

Nemecký preklad:

Čestné vyhlásenie k bankovému účtu [ PDF]

Vyhlásenie o bydlisku [ PDF]

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre dieťa v detskej skupine [ PDF] 

Dátum vytvorenia stránky: 14.11.2022
Dátum aktualizácie: 27.06.2023

Tlačiť