Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Inflačná dotácia v sume 100 eur od mája 2023

Dňa 01.05.2023 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 155/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 131/2022  Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie č. 131/2023 Z. z.“).

Cieľom novely nariadenia je finančne prispieť domácnostiam s nízkym príjmom, ktorým ešte nebola poskytnutá inflačná pomoc v roku 2022 na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

Oprávnený žiadateľ:

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia č. 131/2023 Z. z. sa jednorazovo poskytne v sume 100 eur žiadateľovi, ktorý je:

 • fyzickou osobou, má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • žije v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške 1,81-násobku životného minima a
 • členovi tejto domácnosti nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenia sumy dávky a príspevkov alebo formou 13. dôchodku.

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny poskytovali jednorazovú pomoc v zmysle nariadenia č. 103/2020 Z. z. osobe, ktorá:

 • vykonávala osobnú asistenciu,
 • opatrovala fyzickú osobu a ťažkým zdravotným postihnutím a štát za ňu platil poistné za máj 2022,
 • najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nebola poberateľom žiadneho dôchodku a nemala žiadny príjem,
 • sa starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov veku najdlhšie do 18.roku veku,
 • bola nezaopatreným dieťaťom, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne,
 • ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny deti z dôvodu plnoletosti alebo na základe dohody.

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny v zmysle nariadenia č. 102/2020 Z.z. jednorazovo zvýšili sumu dávky a príspevku pre poberateľa:

 • opakovaného príspevku náhradnému rodičovi,
 • prídavku na dieťa,
 • náhradného výživného,
 • pomoci v hmotnej núdzi,
 • peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • alebo z dôvodu, že nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Sumy životného minima sú ustanovené zákonom č. 601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Životné minimum pre fyzickú osobu alebo fyzické osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne je vo výške:

 1. 234,42 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2. 163,53 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 3. 107,03 eura mesačne, ak ide:
  1.   o zaopatrené neplnoleté dieťa,
  2.   o nezaopatrené dieťa.

 Priemerný mesačný príjem  vo výške 1,81-násobok sumy životného minima pre:

 • jednotlivca je 424,30 eur (234,42 x 1,81),
 • dve plnoleté fyzické osoby (napr. manželov) je 720,29 eur (234,42+163,53=397,95 x 1,81),
 • 1 rodiča s jedným dieťaťom je 618,02 eur (234,42+107,03=341,45 x 1,81),
 • 2 rodičov s jedným dieťaťom je 914,01 eur (234,42+163,53+107,03=504,98 x 1,81),
 • 1 rodiča s dvomi deťmi je 811,75 eur (234,42+107,03+107,03 =449,48 x 1,81),
 • 2 rodičov s dvomi deťmi je 1 107,74 eur (234,42+163,53+107,03+107,03 = 612,01 x 1,81), atď.

 Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne:

 • plnoletá fyzická osoba,
 • manželia,
 • rodičia a nezaopatrené deti,
 • rodičia, ktorí sú sami nezaopatrené deti,
 • nezaopatrené dieťa a rodičia, ak s ním žijú v domácnosti,
 • zaopatrené neplnoleté dieťa.

Za príjem sa považuje:

 • čistý príjem zo závislej činnosti,
 • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 • dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.),
 • prídavok na dieťa,
 • daňový bonus,
 • rodičovský príspevok,
 • výživné,
 • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
 • peňažný príspevok na opatrovanie,
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • iné.

Upozornenie:

Žiadateľ o jednorázovú dotáciu musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti ustanovené osobitným predpisom. Ak sa preukáže, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok podľa prvej vety, vyplatenú dotáciu vráti.

Žiadosť o inflačnú dotáciu:

Fyzická osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Ak podmienky na poskytnutie  dotácie spĺňa viac členov domácnosti, dotácia sa poskytne len raz.

Žiadosť o jednorazovú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. je možné podať od 01.05.2023 najneskôr do 31.07.2023. Na žiadosti podané po tomto termíne sa neprihliada!

Vzor žiadosti [ DOCX]

Vzor žiadosti [ PDF]

Oznámenie a výplata dotácie

Neschválenie dotácie úrad žiadateľovi oznamuje písomne. Prvá výplata pre žiadateľov, ktorí podajú žiadosť v mesiaci máj 2023, bude v júni 2023.

Poučenie:

Fyzická osoba vráti dotáciu poskytnutú neprávom. Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej dotácie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa dotácia poskytla.

  

Dátum vytvorenia stránky: 02.05.2023

Tlačiť