Inflačná pomoc v sume 100 eur

Inflačná pomoc pre poberateľov dávok a príspevkov

Dňa 20.05.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 159/2022 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 166/2022 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto nariadení je finančne prispieť rodinám s deťmi, náhradným rodičom, najodkázanejším domácnostiam a fyzickým osobám poberajúcim príspevok na opatrovanie na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

V súvislosti s nárastom cien sa jednorazovo v zmysle nariadenia vlády SR č. 159/2022 Z. z. zvýši za mesiac máj 2022 o 100 eur:

 • opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,
 • pomoc v hmotnej núdzi a
 • peňažný príspevok na opatrovanie.

a v zmysle nariadenia vlády SR č. 166/2022 sa zvýši prídavok na dieťa za mesiac máj 2022 o 74,12 eura.

Konanie o inflačnej pomoci sa začína na podnet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. poberateľ dávok a príspevkov nepodáva žiadosť o poskytnutie jednorazovej inflačnej pomoci. Inflačná pomoc bude vyplatená príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v mesiaci jún 2022, a to v hotovosti na adresu alebo poukázaním na bankový účet.

Inflačná pomoc sa nepovažuje za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.  

Inflačná dotácia v sume 100 eur

Dňom 01. 06. 2022 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 160/2022 Z. z., ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Nariadenie reflektuje na zvýšenú mieru inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií, a to poskytnutím dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „inflačná dotácia“).  V zmysle nariadenia bude poskytnutá jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur, ktorá bude slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Oprávnený žiadateľ:

Oprávnený žiadateľ na poskytnutie inflačnej dotácie je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a:

 • ktorá vykonávala osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022;
 • za ktorú bol štát platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie);
 • ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022:
  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
  • nie je poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
  • nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o inflačnú dotáciu:

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022. Na žiadosť podanú po 31. auguste 2022 sa neprihliada. 

Vzory žiadostí:

Žiadosť o dotáciu - osobný asistent [ DOCX]

Žiadosť o dotáciu - osobný asistent [ PDF]

Žiadosť o dotáciu - opatrovateľ [ DOCX]

Žiadosť o dotáciu - opatrovateľ [ PDF]

Žiadosť o dotáciu – fyzická osoba 62+ [ DOCX]

Žiadosť o dotáciu - fyzická osoba 62+ [ PDF]

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom v takomto prípade už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej podobe.

V prípade podávania žiadosti o inflačnú dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak je relevantná). E-mailový kontakt na príslušný úrad práce si žiadateľ nájde v tejto tabuľke:

Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny

e-mail

Bratislava

ba@upsvr.gov.sk

Banská Bystrica

bb@upsvr.gov.sk

Bardejov

bj@upsvr.gov.sk

Brezno

br@upsvr.gov.sk

Banská Štiavnica

bs@upsvr.gov.sk

Čadca

ca@upsvr.gov.sk

Dolný Kubín

dk@upsvr.gov.sk

Dunajská Streda

ds@upsvr.gov.sk

Galanta

ga@upsvr.gov.sk

Humenné

he@upsvr.gov.sk

Košice

ke@upsvr.gov.sk

Kežmarok

kk@upsvr.gov.sk

Komárno

kn@upsvr.gov.sk

Lučenec

lc@upsvr.gov.sk

Liptovský Mikuláš

lm@upsvr.gov.sk

Levice

lv@upsvr.gov.sk

Malacky

ma@upsvr.gov.sk

Michalovce

mi@upsvr.gov.sk

Martin

mt@upsvr.gov.sk

Nové Mesto nad Váhom

nm@upsvr.gov.sk

Námestovo

no@upsvr.gov.sk

Nitra

nr@upsvr.gov.sk

Nové Zámky

nz@upsvr.gov.sk

Považská Bystrica

pb@upsvr.gov.sk

Prievidza

pd@upsvr.gov.sk

Partizánske

pe@upsvr.gov.sk

Pezinok

pk@upsvr.gov.sk

Piešťany

pn@upsvr.gov.sk

Prešov

po@upsvr.gov.sk

Poprad

pp@upsvr.gov.sk

Revúca

ra@upsvr.gov.sk

Ružomberok

rk@upsvr.gov.sk

Rimavská Sobota

rs@upsvr.gov.sk

Rožňava

rv@upsvr.gov.sk

Senica

se@upsvr.gov.sk

Stará Ľubovňa

sl@upsvr.gov.sk

Spišská Nová Ves

sn@upsvr.gov.sk

Stropkov

sp@upsvr.gov.sk

Trenčín

tn@upsvr.gov.sk

Topoľčany

to@upsvr.gov.sk

Trnava

tt@upsvr.gov.sk

Trebišov

tv@upsvr.gov.sk

Veľký Krtíš

vk@upsvr.gov.sk

Vranov nad Topľou

vt@upsvr.gov.sk

Žilina

za@upsvr.gov.sk

Zvolen

zv@upsvr.gov.sk

Oznámenie a výplata dotácie

Schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne alebo elektronickými prostriedkami s kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak bola žiadosť podaná elektronickými prostriedkami.

Poučenie:

Fyzická osoba bude povinná vrátiť inflačnú dotáciu, ak jej táto bude poskytnutá neprávom (napr. na základe  nepravdivých informácií uvedených v žiadosti). 

Dátum vytvorenia stránky: 30.05.2022
Dátum aktualizácie: 31.05.2022

Tlačiť