Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok v čase COVID-19

Ukončenie poskytovania pandemického rodičovského príspevku od 1.1.2022

Dňom 1. januára 2022 sa ruší poskytovanie pandemického rodičovského príspevku.

 

viac

 

Jednorazová zvýšená suma prídavku na dieťa za mesiac september 2021

Suma prídavku vyplácaná mesačne v sume 25,50 Eur sa jednorazovo zvýši za mesiac september 2021 o sumu 74,50 Eur, teda v mesiaci október 2021 sa vyplatí prídavok na dieťa v celkovej sume 100 Eur.

 

viac

 

Jednorazový príspevok 333 eur na dieťa

Jednorazový príspevok bude vyplatený v mesiaci august 2021 na každé nezaopatrené dieťa, ktoré bolo členom domácnosti, ktorej vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v čase pandémie,  v období od marca 2020 do apríla 2021.

 

viac

 

Zmeny od 01.05.2021 pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

Od 01.05.2021 vzhľadom na zmenu epidemiologickej situácie v SR majú príjemcovia pomoci hmotnej núdze opätovne povinnosť zúčastniť sa výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne, v opačnom prípade sa pomoc v hmotnej núdzi zníži o dávku pomoci v hmotnej núdzi.

 

viac

 

Tehotenské a ošetrovné a nárok na pandemický rodičovský príspevok

Od 01.04.2021 poskytuje sociálna poisťovňa tehotnej žene, poistenkyni sociálnej poisťovne novú nemocenskú dávku – tehotenské, ktorá v zmysle § 1a ods. 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. nemá vplyv na nárok na pandemický rodičovský príspevok.

 

viac

 

Príjmy z výkonu testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

Ak sa poberatelia pandemického rodičovského príspevku, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného (ďalej len „dávky a príspevky“) zapojili do výkonu testovania v čase COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce, z ktorých príjem podlieha dani z príjmu, tento príjem sa na účely posúdenia nároku na dávky a príspevky nepovažuje za príjem z výkonu závislej činnosti.

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

Zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID-19 od 01.11.2020

 

viac

 

Dokedy trvá nárok na pandemický rodičovský príspevok? - zmena od 15.10.2020

 

viac

 

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020

 

viac

 

Zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok a príspevkov od 01.07.2020

 

viac

 

Zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok a príspevkov od 01.04.2020

 

viac

 

Postup pri podávaní žiadostí na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok počas COVID-19

 

viac

 

Tlačiť