Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Informácie k nároku na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

Nariadenie vlády SR č. 302/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela nariadenia“), účinné od 01.11.2020.

 • §1a – pokračovanie vo výplate rodičovského príspevku v čase COVID -19

Od 01.11.2020 sa pokračuje vo výplate rodičovského príspevku v čase COVID – 19 (ďalej aj „RP COVID-19“) tým poberateľom, ktorým sa do 15.10.2020 tento príspevok poskytoval, z dôvodu splnenia podmienok nároku v zmysle nariadenia vlády SR. Nie je potrebné, aby oprávnené osoby, ktorým sa doposiaľ RP COVID-19 vyplácal a ktorým sa bude vo výplate od 01.11.2020 kontinuálne pokračovať, opätovne na úrad zasielali čestné vyhlásenia o príjme (resp. aby úrady zasielali oprávneným osobám, u ktorých sa pokračuje vo výplate RP COVID-19 čestné vyhlásenia za účelom opätovného zistenia stavu o príjme). Tieto oprávnené osoby majú v prípade zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na trvanie nároku na RP COVID-19 povinnosť všetky zmeny platiteľovi – úradu oznámiť.

Nárok na RP COVID-19 patrí od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol zákonný nárok na rodičovský príspevok, a to v sume, v akej bol poskytovaný do zákonného zániku nároku. (napr. dovŕšením 3 rokov veku alebo ak podľa posudku už dieťa v rozpätí od 3 do 6 rokov veku ďalej nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, dovŕšením šiestich rokov veku a pod.),

Rodičovský príspevok nepatrí oprávnenej osobe – rodičovi, ktorá má príjem zo závislej činnosti (za príjem sa považuje aj odmena za výkon funkcie konateľa, pokiaľ mu táto vyplýva zo stanov spoločnosti; príjem z dohody) alebo náhradu mzdy alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky sociálneho poistenia (tu patrí napr. materské, ošetrovné, PN, predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a pod.), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia (sociálne zabezpečenie vojakov a policajtov) alebo peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu (ak má oprávnená osoba v starostlivosti mladšie dieťa, na ktoré si môže uplatniť zákonný nárok na rodičovský príspevok, je potrebné, aby si tento nárok prednostne uplatnila podaním žiadosti).

Ak sa oprávnenej osobe vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu.

Oprávnenej osobe, ktorá má uzatvorený pracovnoprávny vzťah a z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť (napr. prevádzka sa počas korony zatvorila), ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti a túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie, nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nevznikol jej nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a pokiaľ spĺňa podmienky nároku v zmysle nariadenia vlády SR, vzniká jej nárok na rodičovský príspevok. To platí aj vtedy, ak má oprávnená osoba uzatvorený pracovnoprávny vzťah, napr. dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohodári“), ktorú uzatvorila a vykonávala pred vyhlásením krízovej situácie t.j. pred 12.03.2020 a ktorá zakladá nárok na príjem. Z niektorých dohôd môže vzniknúť nárok na ošetrovné, preto si dohodár musí prednostne požiadať o ošetrovné a len v prípade, ak mu nárok na ošetrovné nevznikne (je potrebné to preukázať), resp. vznikne, ale v nižšej sume ako je suma rodičovského príspevku, potom  po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok nároku vzniká nárok na RP COVID-19.

Ak oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť počas krízovej situácie (pred vyhlásením krízovej situácie nemala uzatvorený žiaden pracovnoprávny vzťah, zamestnala sa až počas krízovej situácie) a mala z tejto činnosti príjem, z toho dôvodu jej nárok na RP COVID-19 nevznikol, avšak z dôvodu krízovej situácie momentálne túto činnosť nevykonáva (napr. prevádzka sa počas korony zatvorila), nevzniká jej nárok na RP COVID-19. Dôvodom je nesplnenie podmienky nároku v zmysle § 1a ods. 1 nariadenia vlády SR, pretože oprávnená osoba po zákonnom zániku nároku mala príjem, t. j. nemala nárok na RP COVID-19.

Oprávnená osoba má aktívnu živnosť, avšak počas krízovej situácie ju nevykonáva, nedošlo k jej pozastaveniu a teda nemá žiaden príjem, ani nárok na OČR, potom nárok na RP COVID-19 vzniká. Túto skutočnosť preukazuje čestným vyhlásením.

Oprávnená osoba poberala RP COVID-19, avšak počas jeho poberania sa zamestnala, z tejto činnosti jej vznikol nárok na príjem - nárok na RP COVID preto zanikol. V novembri 2020 opätovne nemá príjem. Nárok na RP COVID-19 nevzniká, dôvodom je nesplnenie podmienky nároku v zmysle § 1a ods. 1 nariadenia vlády SR, pretože oprávnená osoba sa počas poberania RP COVID-19 zamestnala a z tejto činnosti mala príjem, z tohto dôvodu má právo požiadať zamestnávateľa o ošetrovné a i napriek tomu, ak by jej ošetrovné bolo priznané v nižšej sume ako je suma rodičovského príspevku, nárok na RP COVID-19 jej už nevzniká. Počas poberania došlo z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti k prerušeniu výplaty RP COVID-19.

Ak po zákonnom zániku nároku na rodičovský príspevok napr. po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa oprávnená osoba poberala podporu v nezamestnanosti napr. do októbra 2020, nárok na RP COVID-19 jej od novembra 2020 nevzniká. Nejde o analogickú nadväznosť po zákonnom zániku nároku na rodičovský príspevok, ktorý bol poskytovaný v zmysle zákona č. 571/2009 Z. z..

Ak oprávnená osoba, ktorá nemá žiaden príjem, avšak počas plošného testovania občanov vykonávala činnosť ako člen testovacej komisie, za ktorú jej bola poskytnutá odmena, nepovažuje sa táto „odmena“ za príjem v zmysle nariadenia vlády SR. Nariadením vlády č. 15/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 22.1.2021 sa za príjem nepovažuje príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorenej počas krízovej situácie, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie krízovej situácie.

Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na RP COVID-19, nevypláca ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, hoci je alebo bola v právnom vzťahu, z ktorého nárok na ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa môže vzniknúť, úrad prizná preddavok na RP COVI-19, len ak si oprávnená osoba uplatní nárok na ošetrovné alebo na služobné voľno s nárokom na služobný plat. Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o RP COVID-19 v zmysle Nariadenia vlády SR a o povinnosti vrátiť preddavok na RP COVID-19 alebo jeho časť.

Novela nariadenia, ako aj konsolidované znenie nariadenia je zverejnené v zbierke zákonov SR:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/15/20210122.html,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/302/20201101.html,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/102/20201101.html

 

 

Rodičovský príspevok – pokračovanie vo výplate po zániku nároku

 

Informácia pre klientov a čestné vyhlásenie o príjme

 

Nariadením vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 30.04.2020 sa dočasne počas krízovej situácie a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po jej ukončení upravuje postup úradov pri posúdení nároku na pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky a v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu a posudkových činností. Predmetné nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/102/20200430.

 

 1. KLIENT MÁ PRÍJEM

 

 • klient má príjem zo závislej činnosti alebo náhradu mzdy (za príjem sa považuje aj odmena za výkon funkcie konateľa, pokiaľ mu táto vyplýva zo stanov spoločnosti; príjem z dohody), príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo je poberateľom dávky sociálneho poistenia (tu patrí napr. materské, ošetrovné, PN, dávka v nezamestnanosti, predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a pod.), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia (tu patrí sociálne zabezpečenie vojakov a policajtov) alebo peňažného príspevku na opatrovanie na to dieťa, na ktoré sa vypláca rodičovský príspevok alebo má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu (ak má oprávnená osoba v starostlivosti mladšie dieťa, na ktoré si môže uplatniť zákonný nárok na rodičovský príspevok, je potrebné, aby si tento nárok prednostne uplatnila podaním žiadosti).

 

 • vypláca sa klientovi ošetrovné alebo je mu poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume vyššej, ako je suma rodičovského príspevku (suma rodičovského príspevku je v súčasnosti 275,90 € alebo 378,10 ).

Ak má klient niektorý z vyššie uvedených príjmov, nárok na rodičovský príspevok nevzniká a preto nie je potrebné túto informáciu o príjme úradu dokladovať a teda nie je potrebné zaslať ani čestné vyhlásenie, ktoré je súčasťou tohto informatívneho oznámenia. Ak úrad od klienta neobdrží žiadnu informáciu, bude to považovať za skutočnosť, že je klient poberateľom niektorej z vyššie uvedených dávok, preto nebude vo výplate rodičovského príspevku pokračovať

 

 

 1. KLIENT NEMÁ PRÍJEM alebo MÁ NIŽŠÍ PRÍJEM AKO JE VÝŠKA RP

 

 • klient nemá príjem zo závislej činnosti, náhradu mzdy (za príjem sa považuje aj odmena za výkon funkcie konateľa, pokiaľ mu táto vyplýva zo stanov spoločnosti; príjem z dohody), príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, nie je poberateľom dávky sociálneho poistenia (tu patrí napr. materské, ošetrovné, PN, predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a pod.), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia (tu patrí sociálne zabezpečenie vojakov a policajtov) alebo peňažného príspevku na opatrovanie na to dieťa, na ktoré sa vypláca rodičovský príspevok alebo nemá nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu (ak má klient - oprávnená osoba v starostlivosti mladšie dieťa, na ktoré si môže uplatniť zákonný nárok na rodičovský príspevok, je potrebné, aby si tento nárok prednostne uplatnila podaním žiadosti), túto skutočnosť je potrebné uviesť v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou tohto informatívneho oznámenia a ktoré je potrebné doručiť úradu spôsobom uvedeným nižšie.

 

 • klientovi sa vypláca ošetrovné alebo je mu poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku - dokladom je rozhodnutie o ošetrovnom, príp. iný doklad preukazujúci nárok na ošetrovné (výplatu), ktorý je potrebné doručiť úradu,

 

 • klient má uzatvorený platný pracovnoprávny vzťah a z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť ( prevádzka sa počas korony zatvorila), ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti a túto činnosť klient vykonával aj pred dňom vyhlásenia krízovej situácie, t. j. nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nevznikol mu nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a spĺňa podmienky nároku v zmysle nariadenia.

Pozn.:

Uvedené sa vzťahuje aj na pracovnoprávne vzťahy, ako je napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohodári“), ktorá bola uzatvorená a vykonávaná  pred vyhlásením krízovej situácie t.j. pred dňom 12.03.2020 a ktorá zakladá nárok na príjem.

Z niektorých dohôd môže vzniknúť nárok na ošetrovné, preto si dohodár musí prednostne požiadať o ošetrovné a len v prípade, ak mu nárok na ošetrovné nevznikne (je potrebné to preukázať), resp. vznikne, ale v nižšej sume ako je suma rodičovského príspevku, potom  po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok nároku vzniká nárok na RP COVID-19.

 

 • klient požiadal o ošetrovné a o ošetrovnom sa koná (nebolo vo veci nároku ešte rozhodnuté) - postačuje preukázať mailovú komunikáciu so sociálnou poisťovňou o podaní žiadosti na dávku alebo čestné vyhlásenie o uplatnení si nároku na ošetrovné, ktoré je súčasťou tohto listu,

 

 • klientovi sa vypláca alebo je mu poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa - preukazuje sa potvrdením/rozhodnutím o nároku/výplate služobného voľna s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (poskytuje Ministerstvo vnútra SR),

nárok na rodičovský príspevok vzniká (ak budú splnené všetky podmienky nároku v zmysle nariadenia) - je preto potrebné, aby klient informáciu o skutočnostiach v bode II úradu  zdokladoval.

 

Po ukončení krízovej situácie je povinnosťou klienta preukázať relevantným dokladom tie skutočnosti, ktoré boli nahradené čestným vyhlásením.

 

Požadovaný doklad (vrátane čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou tohto informatívneho oznámenia) je možné úradu doručiť:

 • osobne na úrad
 • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu
 • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
 • e-mailom na e-mailovú adresu úradu

 

Ak sa po skončení krízovej situácie preukáže, že klient/rodič dieťaťa svojim konaním vedome spôsobil alebo z okolností musel predpokladať, že sa vo výplate rodičovského  príspevku pokračovalo v čase krízovej situácie neprávom, hoci bol listom na danú situáciu úradom upozornený,  je povinný vrátiť rodičovský príspevok alebo vrátiť jeho časť za obdobie, počas ktorého bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril.

 

Výplata rodičovského príspevku trvá v zmysle nariadenia len počas krízovej situácie najdlhšie do konca toho mesiaca, v ktorom bude vládou SR vyhlásené jej skončenie a  výplata bude automaticky ukončená, bez vydania rozhodnutia alebo písomného oznámenia o ukončení výplaty rodičovského príspevku.

 

Doplňujúca informácia:

 • pokiaľ dieťa začne v priebehu výplaty predĺženého (pandemického) rodičovského príspevku počas krízovej situácie navštevovať predškolské zariadenie a nedošlo zo strany poberateľa k zmene podmienok nároku (napr. rodič je naďalej bez príjmu), nárok na tento príspevok trvá aj naďalej,
 • v prípade, ak zanikol zákonný nárok na rodičovský príspevok napr. dovŕšením troch rokov veku dieťaťa a súčasne má rodič v starostlivosti aj mladšie dieťa, na ktoré si môže uplatniť zákonný nárok na rodičovský príspevok, je potrebné, aby si tento nárok prednostne uplatnil podaním žiadosti,
 • ak dôjde k začatiu vykonávania zárobkovej činnosti, prípadne poberania peňažného príspevku na opatrovanie počas poberania predĺženého rodičovského príspevku, nárok na jeho ďalšiu výplatu zaniká. O zániku nároku sa nevydáva rozhodnutie.

Čestné vyhlásenie o príjme


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.11.2020
Dátum aktualizácie: 16.02.2021

Tlačiť