Tehotenské a ošetrovné a nárok na pandemický rodičovský príspevok

Dňa 21.04.2021 bola na rokovaní vlády SR schválená novela nariadenia vlády SR č. 155/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z.“), účinná od 01.05.2021 a ktorá upravuje podmienky pri poskytovaní pandemického rodičovského príspevku v súvislosti s poskytovaním tehotenskéhoošetrovného.

PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK v súvislosti s TEHOTENSKÝM (§ 1a ods. 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z.)

Nová nemocenská dávka – tehotenské, ktorú poskytuje sociálna poisťovňa tehotnej žene, poistenkyni sociálnej poisťovne a ktorá kompenzuje zvýšené výdavky v tehotenstve sa nepovažuje pre účely poskytovania pandemického rodičovského príspevku za príjem. Tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám. Rovnako ako v prípade tehotenského sa tehotenské štipendium nepovažuje za príjem pri posudzovaní nároku na pandemický rodičovský príspevok. Tehotenské a tehotenské štipendium nemajú vplyv ani na zákonný nárok na rodičovský príspevok poskytovaný v zmysle zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedenú skutočnosť zohľadňuje v § 1a ods. 2 písm. b) nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z., ktoré bolo pre tento účel upravené a doplnené o písmená a) až d).

PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK v súvislosti s OŠETROVNÝM (§ 1a ods. 4 písm. b) nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z.)

Sociálna poisťovňa zvyšuje ošetrovné do výšky 75% denného vymeriavacieho základu určeného podľa osobitného predpisu.Ak platiteľ oprávnenej osobe vypláca pandemický rodičovský príspevok vo výške rozdielu medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného a oprávnenej osobe podľa § 1a ods. 4 písm. b) nariadenia vlády SR vznikne nárok na výplatu ošetrovného vo výške 75% denného vymeriavacieho základu v sume rovnakej alebo v sume vyššej, ako je suma rodičovského príspevku, v takomto prípade platiteľ nerozhodne o odňatí pandemického rodičovského príspevku, nárok na pandemický rodičovský príspevok nezaniká, ale nárok naďalej trvá. Platiteľ len pandemický rodičovský príspevok za daný kalendárny mesiac oprávnenej osobe nevypláca. Vo výplate pandemického rodičovského príspevku bude platiteľ pokračovať, ak suma ošetrovného bude opäť nižšia ako je suma rodičovského príspevku a to vo výške rozdielu medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného. O predmetnom konaní vo veci nevyplácania pandemického rodičovského príspevku a o jeho pokračovaní vo výplate sa rozhodnutie nevydáva.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.04.2021

Tlačiť