Dotácie pre deti do ukončenia základnej školy

Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. [ PDF 290.5 kB]

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti žiadateľa o dotácie prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotácie, okrem občianskeho združenia. Občianskemu združeniu možno dotácie poskytovať prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo škola.

 

Dotácie možno poskytnúť žiadateľovi:

-          na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke,

-          na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima.

 

Žiadateľom  môže byť:

-        zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu

-        obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad

-      občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad

-        v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom.

Žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok predkladá žiadateľ úradu do 10. dňa kalendárneho mesiaca.  Prílohou k žiadosti je:

-       doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách, 

-    zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,

-      vyhlásenie rodičov [ PDF 140.3 kB] detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie tejto dotácie a predložia potvrdenie o príjme [ PDF 262.6 kB], ak nie sú poberateľmi dávky a príspevkov.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ďalej len dotáciu) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole.

Za stravu sa na účely dotácie považuje poskytovanie obeda a iného jedla.

Dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole a na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.

Dotácia sa poskytuje na dieťa najviac v sume 1Eur na jeden stravovací deň,  a to najviac 1 Eur na obed a 0,35 Eur na iné jedlo.


Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotáciu na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ďalej len dotácia) možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole.

Za školské potreby sa na účely dotácie považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

Dotácia sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € na dieťa.


Ako rodič požiada o posúdenie príjmu

Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky, môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, podľa miesta trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií. Informácie rodičovi poskytne zriaďovateľ školy, úrad  alebo škola. Zriaďovateľ alebo škola poskytne tlačivo „Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu“ a „Formulár na posúdenie príjmu“. Rodič predloží vyplnený Formulár na posúdenie príjmu a príjmy za posledných šesť mesiacov príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu pomoci v hmotnej núdzi. Rodič predkladá príjem pri podaní žiadosti do 10. dňa v kalendárnom mesiaci po predložení vyhlásenia a následne do 10. augusta. O poskytnutí dotácie informuje rodiča zriaďovateľ.

 

Posúdenie príjmu podľa životného minima

Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácia, je najviac vo výške životného minima pre spoločne posudzované osoby.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 03.07.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac