Sme rodina s nízkym alebo žiadnym príjmom

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ PDF 385.9 kB] 

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. 

Domácnosť má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak príjem jej členov nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Zákon v § 4 ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi považuje za príjem a v akej výškeSumu nárokov môže tvoriť dávka (výška dávky závisí od členov domácnosti), aktivačný príspevok (v prípade ak občan zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia), príspevok na bývanie (v prípade, že občan je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo domu a preukáže, že šesť po sebe nasledujúcich mesiacov hradil náklady spojené s bývaním a uhradil poplatky za tuhý komunálny odpad potvrdením tlačiva, ktoré sa nachádza TU [ PDF 262.7 kB]), príspevok na nezaoptrené dieťa a ochranný príspevok (v prípade ak občan dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, sa osobne stará o ťažko zdravotne postihnutého občana odkázaného na opatrovanie alebo sa zúčastňuje na resocialiačnom programe alebo má nepriaznivý zdravotný stav, pri ktorom je práceneschopný na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní alebo je osamelý rodič, ktorý sa celodenne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa alebo sa celodenne stará o ŤZP dieťa). Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich príjmové (potvrdenie o príjme [ PDF 174.1 kB]), majetkové a rodinné pomery, úrad posúdi, na aké príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na dávku a príspevky ustanovených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom domácnosti.

Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom, ak si majetkom alebo uplatnením nárokov môžu zabezpečiť základné životné podmienky a riešiť si hmotnú núdzu.

Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi [ PDF 247.3 kB] občana  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu.  Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o jej priznaní.  Pomoc v hmotnej núdzi sa priznáva a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť a vypláca sa mesačne pozadu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 18.03.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac