Dospelí nad 25 rokov

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ PDF 385.9 kB] 

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. 

Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Zákon v § 4 ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi považuje za príjem a v akej výške. Sumu nárokov môže tvoriť dávka pre jednotlivca vo výške 61,60 Eur, aktivačný príspevok vo výške 63,07 Eur (v prípade ak občan zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia), príspevok na bývanie vo výške 55,80 Eur (v prípade, že občan je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo domu a preukáže, že šesť po sebe nasledujúcich mesiacov hradil náklady spojené s bývaním a uhradil poplatky za tuhý komunálny odpad potvrdením tlačiva, ktoré sa nachádza TU [ PDF 262.7 kB]) a ochranný príspevok vo výške 63,07 Eur (v prípade ak občan dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, sa osobne stará o ťažko zdravotne postihnutého občana odkázaného na opatrovanie alebo sa zúčastňuje na resocialiačnom programe) alebo 34,69 Eur (v prípade ak má nepriaznivý zdravotný stav, pri ktorom je práceneschopný na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní). Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich príjmové (potvrdenie o príjme [ PDF 174.1 kB]), majetkové a rodinné pomery, úrad posúdi na aké príspevky spĺňa nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov ustanovených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom.

Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi [ PDF 247.3 kB] občana  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu.  Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o jej priznaní.  Pomoc v hmotnej núdzi sa prizná a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom si občan podal žiadosť a vypláca sa mesiac pozadu.  


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 18.03.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac