Mladí dospelí do 25 rokov

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ PDF 385.9 kB] 

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. 

Deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti (okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok) sa posudzujú spoločne s rodičmi. 

Ak si mladý dospelý do 25 rokov podá žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, úrad bude zisťovať, či žije v spoločnej domácnosti s rodičmi alebo sám. Spoločnou domácnosťou sa rozumie domácnosť, ktorú tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. V prípade, že úrad bude mať preukázané, že žiadateľ nežije v spoločnej domácnosti s rodičmi, bude jeho hmotnú núdzu posudzovať samostatne. V prípade, ak takýto žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi bude študovať na strednej alebo vysokej škole formou denného štúdia, bude si musieť uplatniť zákonný nárok na výživné od oboch rodičov podaním návrhu na súd. Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na pomoc v hmotnej núdzi ustanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom (potvrdenie o príjme [ PDF 174.1 kB]), ktorým je aj výživné.

Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi [ PDF 247.3 kB] občana (príloha k žiadosti na účely príspevku na bývanie sa nachádza TU [ PDF 262.7 kB])  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu.  Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o jej priznaní.  Pomoc v hmotnej núdzi sa prizná a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom si občan podal žiadosť a vypláca sa mesačne pozadu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 18.03.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac