Rodič nerešpektuje rozhodnutie súdu vo veci úpravy styku s dieťaťom

V prípade existencie vykonateľného súdneho rozhodnutia o úprave styku rodiča s dieťaťom, obaja rodičia sú povinní toto súdne rozhodnutie rešpektovať.

Ak jeden z rodičov rozhodnutie súdu nerešpektuje, druhý rodič sa môže obrátiť na súd a podať návrh na výkon rozhodnutia na miestne príslušný súd prvého stupňa. Výkon súdneho rozhodnutia o výchove maloletých detí, (vrátane úpravy styku) upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanoveniach § 272 až § 273d. Nariadiť výkon súdneho rozhodnutia môže len súd. Pred samotným nariadením výkonu rozhodnutia súd vyzve rodiča, ktorý nerešpektuje súdne rozhodnutie, aby sa tomuto rozhodnutiu podrobil a upozorní ho na následky nepodrobenia sa rozhodnutiu. Pokiaľ táto výzva súdu zostane bezvýsledná, môže súd tomuto rodičovi uložiť pokutu vo výške 200 Eur, a to aj opakovane. Súd ďalej v prípade, že výzva zostane bezvýsledná, môže vyzvať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zastavenie výplaty rodičovského príspevku alebo prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Pokiaľ povinný rodič začne plniť súdne rozhodnutie, súd vyzve príslušný úrad, aby obnovil výplatu príspevkov.

Súd môže nariadiť nútený výkon rozhodnutia, a to tak, že v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečí odňatie dieťaťa tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť. Odňatie dieťaťa zabezpečuje sudca. Sudca je však oprávnený poveriť zabezpečením odňatia dieťaťa vyššieho súdneho úradníka alebo súdneho tajomníka.

Trovy spojené s výkonom rozhodnutia znáša rodič, ktorý nerešpektuje rozhodnutie súdu vo veci úpravy styku rodiča s dieťaťom.

Ak jeden z rodičov nebude aj naďalej rešpektovať rozhodnutie súdu vo veci úpravy styku rodiča s dieťaťom, bude opakovane a zámerne mariť styk rodiča s dieťaťom, môže druhý rodič podať na políciu trestné oznámenie vo veci marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s dieťaťom, súd môže zmeniť aj bez návrhu rozhodnutie o zverení dieťaťa a dieťa môže zveriť do starostlivosti druhému rodičovi.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
Dátum aktualizácie: 08.04.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac