Zanedbávanie povinnej výživy detí

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 201/2008 Z.z.  o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z

Vyživovacia povinnosť rodiča voči maloletému dieťaťu a nezaopatrenému plnoletému dieťaťa  je jeho zákonnou  povinnosťou.

Pokiaľ si rodičia, resp. jeden z rodičov neplní vyživovaciu povinnosť voči deťom,  môže sa oprávnená osoba  (rodič, ktorý má dieťa v starostlivosti; osoba, ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa; alebo plnoleté nezaopatrené dieťa) v uvedenej veci obrátiť s návrhom na určenie výživného na príslušný súd.

V prípade, že povinný si neplní vyživovacia povinnosť na základe právoplatného rozhodnutia súdu, môže oprávnený podať na príslušný súd návrh na výkon rozhodnutia - exekúciu.

Poradenstvo a pomoc Vám poskytnú kompetentní zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V prípade, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, neplní túto povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného, je možné úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, podľa  miesta trvalého pobytu dieťaťa požiadať o poskytnutie náhradného výživného. 

Žiadateľom o náhradné výživné môže byť rodič dieťaťa, iná fyzická osoba, ktorej bolo  dieťa zverené do starostlivosti alebo nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

K písomnej žiadosti o náhradné výživné sa prikladá:

  • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, na základe ktorého povinná osoba je povinná platiť výživné dieťaťu,
  • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, 
  • potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba (dieťa) riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom,
  • potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

V prípade, ak sa povinná osoba zdržiava v cudzine nie je potrebné predložiť potvrdenie exekútora, ale potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného zo zahraničia, alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné.


Dieťa má nárok na náhradné výživné ak:

-          si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a súčasne ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi,

-          si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,

-          má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,

-          priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima, 

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. 108,50 Eur.

Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2 –násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.

Žiadateľ o náhradné výživné podáva písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. 


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 09.08.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac