Problémové správanie detí

Najčastejšie problémové správanie detí:

Klamstvá – ide o vyslovenie vedome nepravdivého výroku, ktorý sa nezhoduje s vnútorným presvedčením dieťaťa;

Záškoláctvo – ide o nevhodné vyplnenie voľného času určeného na vzdelávanie;

Úteky z domu – ide o únik pred napätou rodinnou atmosférou;

Prejavy agresie – ide o výskyt útočnosti, výbojnosti, násilia, hnevu, nenávisti, odporu a netolerancie v správaní;

Šikanovanie – ide o zámerné a nevyprovokované použitie sily jedným žiakom alebo skupinou žiakov, s cieľom opakovane spôsobiť bolesť alebo ťažkosti inému žiakovi;

Zneužívanie drog – ide o vpravovanie prírodnej alebo chemickej látky do organizmu, ktoré ovplyvňujú nálady, vedomie a taktiež správanie človeka, pôsobí na zmenu psychiky a na zmenu fyzických funkcií.

Závislosti – ide o návyk na určité správanie

Ako postupovať v prípade takýchto i iných výchovných problémov?

V prípade potreby pomoci, sa rodič (zákonný zástupca) môže obrátiť na oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sociálny kurátor poskytne poradenstvo a navrhne vykonanie alebo zabezpečí vykonanie opatrení sociálnej kurately.

Sociálny kurátor s  rodičmi a s dieťaťom vykoná pohovor a na základe zistených skutočností vykoná opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Medzi opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately patria napr.:

-        zapojenie dieťaťa a jeho rodiny do výchovných skupinových programov

-        sociálnych skupinových programov

-        výchovno-rekreačných programov organizovaných alebo sprostredkovaných orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

-        uloženie výchovného opatrenia

Poradenský psychológ alebo odborný poradca RPPS môže rodičom pomôcť hľadať nové alebo efektívnejšie výchovné štýly pri problémoch  ich dieťaťa.  Počas konzultácii možno objavia možné príčiny problémov so správaním u ich dieťaťa. V prípade, že to bude potrebné môže rodičom odporučiť iných odborníkov.

Zoznam referátov poradensko - psychologických služieb sa nachádza TU.

telefonická poradňa pre deti: 0907 401 749
e-mail: odkazy@linkadeti.sk
skype: linkadeti
web: www.linkadeti.sk 

telefonická linka: 0905 463 425 alebo 02/62 247 877
web: www.centrumnadej.sk

Linka detskej istoty: 116 111
Linka pre hľadané deti: 116 000  
web: www.unicef.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 12.11.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac