Závislosti detí

Možné druhy závislostí:

- na mobile

- na internete

- na počítačových hrách

- na alkohole

- na drogách

Ako spoznáte závislosť?
- mení sa správanie dieťaťa
- obmedzuje iné aktivity
- ocitá sa v sociálnej izolácii
- je nekľudné
- je viac unavené
- je pasívne, rezignované a v depresiách

Ako pomôcť?

Ak rodič (zákonný zástupca) zistí akúkoľvek závislosť dieťaťa, môže sa obrátiť na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sociálny kurátor poskytne rodičom poradenstvo a odporučí najvhodnejší postup pri riešení aktuálnej situácie. Podľa druhu a stupňa závislosti sociálny kurátor odporúča odbornú psychologickú pomoc prostredníctvom referátu poradensko-psychologických služieb úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbornú pomoc prostredníctvom Centra pedagogicko-psychlogického poradenstva a prevencie, ambulantnú odbornú starostlivosť napr. v Centre drogových závislostí a neposlednom rade pobytovú odbornú starostlivosť hospitalizáciou v zdravotníckom zariadení (detoxikačný pobyt) a následne v resocializačnom stredisku.

Poradenský psychológ  alebo odborný poradca RPPS môže pomôcť v prípadoch ak dieťa skúša fajčiť, ochutnalo alkohol, neviete ho odtrhnúť od počítača, a to odlíšiť či ide o jednorazové zlyhanie alebo rozvíjajúcu sa závislosť. V prípade, že u dieťaťa je rozvinutá závislosť môžeme rodičom pomôcť sa zorientovať v možnostiach ďalšej odbornej pomoci, a zároveň ich „sprevádzať na ceste od závislosti ku slobode“.

Ponúkame pomoc rodičom, aby dokázali stanoviť svojmu dieťaťu pravidlá a hranice a zároveň im pomôcť byť dôsledným pri vyžadovaní ich dodržiavania u ich detí.

Zoznam referátov poradensko - psychologických služieb sa nachádza TU.

V prípade potreby umiestnenia dieťaťa do resocializačného strediska (v prípadoch závislosti na počítačových hrách, hracích automatoch, alkohole, drogách), poskytne rodičom poradenstvo sociálny kurátor oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak rodič (zákonný zástupca) nie je schopný zabezpečiť pre dieťa dobrovoľný pobyt v resocializačnom stredisku (zoznam resocializačných stredísk nájdete TU), sociálny kurátor môže podať na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia alebo návrh na uloženie výchovného opatrenia v resocializačnom stredisku. Po dobu pobytu v resocializačnom zariadení sa klient učí znovu žiť tak, aby svojím správaním nespôsoboval problémy sebe ani svojmu okoliu. Získava návyky, ktoré mu závislosť odbúrala. Hľadá cestu späť k ľuďom, ktorí žijú plnohodnotne, vzdelávajú sa, pracujú. Skrátka, sú nielen pre iných, ale aj pre seba užitoční. Tento proces je dlhodobý. Časovo sa dá odhadnúť na jeden a pol až dva roky. V období v resocializácii, kedy klient získava akýsi návod, ako s prehľadom riešiť rôzne situácie, ako sa stavať ku všetkému, čo ho môže stretnúť, je spolupráca s rodičmi nevyhnutná. Proces zahŕňa množstvo zmien v správaní, kde rodič, pokiaľ chce rozumieť všetkému, čo prežíva jeho dieťa, musí s ním byť v kontakte. Nie je zriedkavosťou, že správanie sa detí po dlhšom spolužití so závislosťou ich natoľko odklonilo od rodičov, až došlo k odcudzeniu. Často dominuje zvýšená agresivita, neschopnosť rozpoznávať, čo všetko môže konanie závislého spôsobiť.

telefonická poradňa pre deti: 0907 401 749
e-mail: odkazy@linkadeti.sk
skype: linkadeti
web: www.linkadeti.sk 

telefonická linka: 0905 463 425 alebo 02/62 247 877
web: www.centrumnadej.sk

Linka detskej istoty: 116 111
Linka pre hľadané deti: 116 000  
web: www.unicef.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 12.11.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac