Som poberateľ dôchodku

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. 

Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

Domácnosť má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak príjem jej členov nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone. Zákon v § 4 ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi považuje za príjem a v akej výške, napr. pri posudzovaní hmotnej núdzi sa za príjem nepovažuje 25 % z invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského a vdoveckého, ak vdova lebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek alebo 25% zo starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.

Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové  pomery, úrad  posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti. Nárok na ochranný príspevok v sume 63,07 € vznikne občanovi  v hmotnej núdzi vtedy, ak dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo ak je invalidný z dôvodu poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom, ak si majetkom alebo uplatnením nárokov môžu zabezpečiť základné životné podmienky a riešiť si hmotnú núdzu.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu žiadateľa alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu.  Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o jej priznaní.  Pomoc v hmotnej núdzi sa prizná a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom občan podal žiadosť a vypláca sa mesačne pozadu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013
Dátum aktualizácie: 21.01.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac