Child entrustment

Zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z.

Pokiaľ rodičia nemôžu zabezpečiť z vážnych dôvodov osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, alebo ak je vážne ohrozená alebo narušená výchova dieťaťa, súd môže dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti. Ak dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, môže súd nariadiť ústavnú starostlivosť.

Poradenstvo a pomoc Vám poskytnú kompetentní zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa príspevkami – sociálnymi dávkami, ak náhradná starostlivosť o dieťa je vykonávaná osobne na základe rozhodnutia súdu.

Náhradná starostlivosť o dieťa  je

a)     zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,

b)     pestúnska starostlivosť,

c)     poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa, to neplatí, ak sa poručník osobne
        stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí,

d)     dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom

e)     zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení                     predbežného opatrenia, ak bol súdu podaný návrh na začatie konania o zverení      
        dieťaťa do  náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osoby (osobná starostlivosť o dieťa 
        alebo pestúnska  starostlivosť),

f)      zverenie maloletého dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti,

g)     zverenie dieťaťa fyzickej osobe predbežným opatrením súdu, ak súd koná o                       predosvojiteľskej starostlivosti.

Maloleté nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej starostlivosti v zákonnom zastúpení náhradného rodiča si uplatňuje u platiteľa žiadosť o: 

Náhradný rodič si uplatňuje u platiteľa žiadosť o:

Platiteľom uvedených príspevkov je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu náhradného rodiča.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013
Dátum aktualizácie: 28.01.2022

Print