Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Konsolidované znenie zákona o dotáciách v znení účinnom od 01.08.2021 je zverejnené v zbierke zákonov SR: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí [ DOCX 15.5 kB], na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus - 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza v tom prípade, ak nemá nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

 •  zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;
 •  za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ**.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny zákona o dotáciách sa upravujú aj povinnosti žiadateľov o dotáciu, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

 • bolo upravené tlačivo Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti a ktorý slúži aj na oznamovanie zmien, resp. aktualizovanie skutočností rozhodujúcich na výpočet sumy dotácie. Nové zoznamy detí jednoznačne stanovujú titul nároku dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu (dotácia poskytovaná na každé dieťa v MŠ/ZŠ, deti v HN, deti v ŽM, deti bez daňového bonusu);
 • do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, žiadateľ okrem doteraz uvádzaných detí v ŽM a/alebo v HN uvádza aj deti bez daňového bonusu. Neuplatnenie si nároku na zvýšený daňový bonus  žiadateľovi preukazuje fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si zvýšený daňový bonus neuplatnil na dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. V tejto súvislosti uvádzame, že zriaďovateľ by mal upozorniť zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe;
 • za správnosť údajov uvedených v zozname detí, zodpovedá žiadateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v ŽM/HN, čestné vyhlásenia, že si rodičia neuplatnili nárok na zvýšený daňový bonus);
 • v prípade, ak rodič informuje žiadateľa, že nárok na zvýšený daňový bonus si ani jeden člen domácnosti neuplatnil v priebehu školského roka, žiadateľ postupuje v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách tak ako doteraz a zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie oznamuje do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. V tejto súvislosti uvádzame, že dieťa, pri ktorom nastala zmena (deti v HN, ŽM, bez daňového bonusu) bude oprávnené na poskytovanie dotácie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový zoznam na úrad;
 • dotáciu je možné poskytovať počas celého školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností z HN, pod 50 % celkového počtu detí v MŠ alebo v ZŠ alebo sa zmenia príjmové pomery domácností uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) zákona  o dotáciách  (deti v HN a v ŽM). Uvedené sa netýka poskytovania dotácií pre deti bez daňového bonusu, nakoľko v prípade, ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je (napriek čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnila nárok na daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene od dátumu uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu. Takéto dieťa si žiadateľ nemôže zahrnúť do zúčtovania poskytnutej dotácie na stravu.

Vzhľadom na vyššie uvedené právne úpravy zákona o dotáciách ako aj ďalšie povinnosti žiadateľov/zriaďovateľov v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 je žiadateľ/zriaďovateľ povinný príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“):

 • v termíne do 15.07.2021 oznámiť počet odstravovaných detí za obdobie od 01.01.202 do 30.06.2021 jednotlivo po mesiacoch za každé výchovné zariadenie, na ktoré bola poskytnutá dotácia (v prílohe tabuľka počet odstravovaných detí);
 • v termíne do 10.08.2021 doručiť aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021, a to na novom tlačive Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu. V nadväznosti na to, z akého titulu sú deti v MŠ/ZŠ v jeho pôsobnosti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu žiadateľ/zriaďovateľ vyplní príslušný zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o dotáciách (v prílohe). V tejto súvislosti odporúčame žiadateľovi/zriaďovateľovi, aby čo možno najskôr informoval fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:  
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení odporúčame stanoviť si tak, aby mal žiadateľ dostatočný časový priestor na zosumarizovanie predložených podkladov za každé dieťa v MŠ/ZŠ vo svojej pôsobnosti do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý je povinný doručiť na úrad tak, ako je uvedené vyššie, najneskôr do 10.08.2021.

V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že ide o dieťa v ŽM uvádzame, že je možná výnimka na dodatočné doplnenie dieťaťa do zoznamu oprávnených detí. V tejto súvislosti však uvádzame, že je potrebné, aby fyzické osoby, v ktorej starostlivosti deti sú Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) predložili na úrad, čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021.

Deti v ŽM, ktoré zákonný zástupca dieťaťa dodatočne nahlási žiadateľovi a predloží potvrdenie úradu, že ide o dieťa v ŽM, žiadateľ doplní do zoznamu oprávnených detí a tento aktualizovaný zoznam zašle úradu najneskôr do 10.09.2021. V prípade, ak bude tento aktualizovaný zoznam predložený po 10.09.2021, dodatočne doplnené deti na zozname budú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu až od mesiaca október 2021. V prípade, ak budú žiadateľovi dodatočne nahlásené deti v ŽM ešte v mesiaci august 2021 je potrebné aktualizovaný zoznam detí predložiť na úrad najneskôr do 20.08.2021.

Prílohy: 

___________________________________________________________________________________

* § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 01.01.2022 – odkaz na ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

** § 23 písm. a) a § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2021
Dátum aktualizácie: 21.07.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac