Dotácie pre deti

pdf
Formulár
[pdf,262.6 kB]
pdf
Vyhlásenie
[pdf,140.3 kB]

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčenímácia na stravuD

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole.

Za stravu sa na účely dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  považuje poskytovanie obeda a iného jedla.

· Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť žiadateľovi
o na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke,
o na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole a na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.

Kto môže byť žiadateľom

Žiadateľom môže byť
· zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu
· obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo
· občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad
· v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom. 

 

Žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok predkladá žiadateľ úradu do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Prílohou k žiadosti je:
· doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách, 
· zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
· vyhlásenie rodičov detí alebo fyzickýchh osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie tejto dotácie a predložia potvrdenie o príjme, ak nie sú poberateľmi dávky a príspevkov.

Výška dotácie

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje na dieťa najviac v sume 1 na jeden stravovací deň, a to najviac
o 1 na obed,
o 0,35 na iné jedlo.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje preddavkovo na každý kalendárny mesiac školského roka do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.


Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčenímácia 
Dotácia na škDolské potreby

Dotáciu na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole.

Za školské potreby sa na účely dotácie na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

Dotáciu na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť žiadateľovi
o na každé dieťa , ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu a v prípravnej triede v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo
o na dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej školy alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima.

Kto môže byť žiadateľom

Žiadateľom môže byť
· zriaďovateľ školy s výnimkou krajského školského úradu
· obec podľa sídla školy, ktorej zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo
· občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom školy je krajský školský úrad.

Žiadosť o dotáciu žiadateľ predkladá v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka, nové žiadosti o túto dotáciu možno predložiť od 1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

Prílohou k žiadosti je:
· doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách, 

· zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
· vyhlásenie rodičov detí alebo fyzickýchh osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie tejto dotácie a predložia potvrdenie o príjme, ak nie sú poberateľmi dávky a príspevkov.

Výška dotácie

· Dotácia na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 na dieťa.

Dotácia na podporu  výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v dvoch častiach a to do 25. februára a do 25. septembra.


Ako rodič požiada o posúdenie príjmu
Adič požiada o posúdenie príjmu
A
Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.
Informácie rodičovi poskytne zriaďovateľ školy, úrad alebo škola.

Zriaďovateľ alebo škola poskytne tlačivo „Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu“ a „Formulár na posúdenie príjmu“.
· Rodič predloží vyplnený Formulár na posúdenie príjmu a príjmy za posledných šesť mesiacov príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
· Rodič predkladá príjem pri podaní žiadosti do 10. dňa v kalendárnom mesiaci po predložení vyhlásenia a následne do 10. augusta.
· Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten, ktorý je príslušný podľa trvalého pobytu dieťaťa, zašle tento úrad „Vyhlásenie rodičov detí  alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu“ a „Formulár na posúdenie príjmu“ s priloženými dokladmi o príjme spoločne posudzovaných osôb na posúdenie príjmu úradu príslušnému na poskytnutie dotácie.

O poskytnutí dotácie informuje rodiča zriaďovateľ.

Posúdenie príjmu podľa životného minima
i príjmu podľa životného minima p

Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácia, je najviac vo výške životného minima pre spoločne posudzované osoby.o

Sumy životného minima platné od 1.7.2018:
205,07 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu
143,06  pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
93,61  pre nezaopatrené dieťa

Započítavanie príjmov:
príjem rodičov – otec, matka,
príjem nezaopatrených detí,
príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)

Za príjem sa považuje:
o čistý príjem zo závislej činnosti,
o príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
o dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď),
o prídavok na dieťa,
o daňový bonus,
o rodičovský príspevok,
o výživné,
o dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
o peňažný príspevok na opatrovanie,
o dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
o iné


Kto a komu poskytuje dotácie
o a komu poskytuje dotácie

Dotácie možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti žiadateľovi o dotácie prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotácie, okrem občianskeho združenia.
Občianskemu združeniu možno dotácie poskytovať prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo škola.Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
otácia na výkon osobitného príjemcu
Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť na mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na vákone osobitného príjemcu, na poistné na sicuálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie a na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotne poistenie platené zamestnávateľom, odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti, materiálové výdavky bezprostredne súvisiace s výkonom osobitného príjemcu dávky a príspevkov.

Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, ktorá je osobitným príjemcom, na poberateľa dávky a príspevkov a na každú fyzickú osobu, ktorá sa s poberateľom dávky a príspevkov spoločne posudzuje.

Výška dotácie
o 1,66 €, ak sa dávka a príspevky poskytujú vo vecnej forme,
o 0,83 €, ak sa dávka a príspevky poskytujú v peňažnej forme.

Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť žiadateľovi mesačne do 25. dňa kalendárneho mesiaca.

Žiadosť o dotáciu sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza obec, do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Prílohou k žiadosti je:
· doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách, 

· zoznam poberateľov dávky a príspevkov a spoločne posudzovaných fyzických osôb, na ktorých sa obci ako osobitnému príjemcovi poukazuje dávka a príspevky s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu.  

Tlačiť