Socialno-právna ochrana detí

Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám a subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

viac

 

Opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia a vývinu dieťaťa

 

viac

 

Profesionálne rodiny

 

viac

 

Náhradná starostlivosť

 

viac

 

Osvojenie

Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.

 

viac

 

Priority ÚPSVaR

Priority

 

viac

 

Právne predpisy a dokumenty

 

viac

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

 

viac

 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac