Orgány pôsobiace v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Orgány pôsobiace v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálnopatologických javov v spoločnosti.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, sú povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete vykonávaním opatrení podľa tohto zákona zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov, osvojiteľov, poručníka, opatrovníka a osoby, ktorej súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti podľa osobitného predpis alebo pestúnskej starostlivosti.

Pôsobnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 BRATISLAVA

Tel.č.: 02/5975 3051  

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

a) riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vykonávanie poradensko-psychologických služieb uskutočňované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,

b) vypracúva koncepcie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, predchádzania sociálnopatologickým javom pre územné obvody krajov v súlade s koncepčnými zámermi ministerstva,

c) zriaďuje, kontroluje a metodicky usmerňuje detský domov a domov pre maloletých bez sprievodu, schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru týchto detských domovov a vypracúva koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu.

d) určuje priority v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných obvodoch určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a spôsob ich organizačného zabezpečenia a schvaľuje .

priority a  spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení pre určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 3 a pre orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 najneskôr do 31. mája na nasledujúci kalendárny rok a môže určiť v rámci týchto priorít opatrenia, metódy, techniky a postupy, ktorých vykonávanie zabezpečí podľa písmena e) pre tieto orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

e) posudzuje dôvody žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 a schvaľuje pre územný obvod tohto orgánu zmenu priorít,

f) vyhlasuje verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,  (120)

g) zverejňuje na svojom webovom sídle výšku priemerných bežných výdavkov určených podľa §89 ods. 3 na miesto  v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok.

h) koná a rozhoduje v druhom stupni vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu.

i) podieľa sa na realizácii záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných zmlúv a medzinárodných dohovorov,

j) koordinuje v jednotlivých územných obvodoch krajov činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

k) koordinuje poskytovanie pomoci maloletým bez sprievodu,

l) vykonáva úkony na zabezpečenie návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie podľa § 28 ods. 1,

m) oznamuje zastupiteľskému úradu v cudzine opatrenia prijaté v záujme bezpečného návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej republiky,

n) vykonáva úkony v záujme maloletého bez sprievodu podľa § 29 ods. 1 písm. b) a c),

o) podieľa sa na tvorbe a realizácii regionálnych projektov zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov a prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch a plnoletých fyzických osobách,

p) koordinuje činnosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti plnenia úloh národných plánov a programov v oblasti sociálnej prevencie, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

r) podieľa sa na realizácii opatrení v oblasti rovnosti príležitostí a antidiskriminácie,

s) organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a supervízie,

t) spracúva štatistické zisťovania a administratívne zdroje    z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

u) prevádzkuje a rozvíja v rámci jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti jednotný prepojený systém zhromažďovania, spracovávania a prenosu informácií, ako aj sledovania procesov v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,

v) plní úlohy na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, a to

1. poskytuje finančné prostriedky podľa § 89,

2. priebežne sleduje a vypracúva prehľad o stave miest v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, v krízových strediskách a v resocializačných strediskách zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, určených na vykonávanie rozhodnutí súdu v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely určenia spôsobu realizácie plánu zabezpečovania vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) v zariadeniach (ďalej len „plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadení“),

3. vypracúva v spolupráci s určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v spolupráci s vyšším územným celkom prehľad regionálnych potrieb v oblasti vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 30. apríla,

4. vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa písmena d) plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, ktorého súčasťou sú podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach vrátane počtu miest a požiadaviek na odborné zameranie a špecializáciu krízového strediska, počtu miest a špecifikácie potrebných miest podľa § 53, ktoré treba zabezpečiť  v zariadeniach zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, pre územné obvody určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30. júna kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,

5. vypracúva a zverejňuje spôsob realizácie plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu do 31. októbra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,

6. uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89 s vyšším územným celkom, obcou a akreditovaným subjektom a kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok,

7. doručuje návrh zmluvných podmienok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu do 31. januára bežného rozpočtového roku,

8. aktualizuje a zabezpečuje dostupnosť informácií na účely zabezpečenia sústavnej ochrany dieťaťa podľa § 26,

w) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50)

 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

a) rozhoduje o

1. uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení podľa § 12 až 15,

2. dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom, 3. resocializačnom príspevku,

b) vykonáva

1. pre dieťa opatrenia sociálnej kurately podľa § 16 a 17,

2. funkciu kolízneho opatrovníka podľa osobitného predpisu,

3. funkciu opatrovníka podľa osobitného predpisu,

4. funkciu poručníka maloletému bez sprievodu,

5. funkciu opatrovníka v trestnom konaní podľa osobitného predpisu,

6. potrebné opatrenia na návrat a premiestenie dieťaťa z cudziny podľa § 28 ods. 3 až 5, 7 a 8,

7. prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a na informačné poradenstvo podľa § 56 ods. 8,

8. opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 9,

9. opatrenia sociálnej kurately podľa § 18 a 19,

10. poradensko-psychologické služby pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickú pomoc podľa § 11 ods. 3 písm. d)

c) zabezpečuje

1. sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa,

2. psychologickú pomoc podľa § 11 ods. 2 písm. b) a c),

d) podáva návrhy na súd

1. na vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu, 

2. na určenie otcovstva podľa osobitného predpisu,

3. na zapretie otcovstva podľa osobitného predpisu,

4. na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti, 

5. na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti,

6. na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom,

7. na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností,

e) je orgán,

1. ktorý predkladá zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu, doklady podľa § 30 a 31,

2. s ktorým po dohode môže zariadenie, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, podať podnet na zrušenie ústavnej starostlivosti alebo výchovného opatrenia,

3. ktorý plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania, spolupôsobenie iných subjektov,

4. ktorý sprostredkúva deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií a účasť na programoch a aktivitách organizovaných obcou, vyšším územným celkom alebo akreditovaným subjektom,

5. ktorý  vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a podľa § 17 ods. 4,

6. ktorý vymáha náklady spojené so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa podľa § 28 ods. 8,

7. ktorý spisuje a podáva súdu návrhy a podnety vo veciach výchovy a výživy dieťaťa,

8. ktorý vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, pre ktoré vykonáva opatrenia podľa tohto zákona, a evidenciu spisových dokumentácií,

9. ktorý vypracúva návrh priorít v oblasti vykonávania opatrení a návrh ich zabezpečenia za svoj územný obvod na nasledujúci kalendárny rok a predkladá ich orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 najneskôr do 30. apríla,

10. ktorý vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d) plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi a mediácie podľa § 11 ods. 3 písm. a)  najneskôr do 30. júna na nasledujúci kalendárny rok, pri vypracovávaní plánu vykonávania opatrení postupuje v súčinnosti s príslušným vyšším územným celkom a obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode.

11. ktorý vypracúva plán sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,

12. ktorý vypracúva plán výchovného opatrenia podľa § 14 ods. 1

13. ktorý vypracúva plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení na  výkon rozhodnutia súdu podľa § 32 ods. 3,

14.ktorý vypracúva plán sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou,

15. ktorý určuje a zverejňuje podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení vo svojom územnom obvode podľa odseku 4, vyhlasuje výzvy na podávanie týchto projektov a schvaľuje tieto projekty,

16. ktorý predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 žiadosť o zmenu v schválených prioritách pre svoj územný obvod a jej odôvodnenie,

17. ktorý získava, zhromažďuje, spracúva, uchováva informácie pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

18. ktorý vyhlasuje verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu, 

19. ktorý spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

podľa odseku 1 pri vypracúvaní prehľadu regionálnych potrieb v oblasti

zabezpečovania vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach a pri tvorbe plánu

zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadení a s určeným orgánom

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 3 pri

vypracúvaní návrhu priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej

starostlivosti, prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravy na

profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ak je potrebné a účelné

tieto prípravy zabezpečiť a kreditovaným subjektom ako súčasť priorít v oblasti

sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti

20. ktorý predkladá orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie písomnú dokumentáciu na zabezpečenie ochrany práv detí podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,

f) zriaďuje tím (§ 38),

g) podáva vyhlásenie podľa osobitného predpisu,

h) Vypracúva a uskutočňuje program program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti podľa § 93 ods. 8

i) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.

 

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately okrem pôsobnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku  podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a) rozhoduje

1. o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,

2. o nezapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,

3. o zastavení konania vo veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov podľa § 35 ods. 6,

4. o vyradení žiadateľa zo zoznamu žiadateľov,

b) koordinuje poskytovanie pomoci a sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti,

c) kontroluje dodržiavanie podmienok zmluvy podľa písmena o),

d) vykonáva

1. prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť,

2. potrebné opatrenia podľa § 43, ak nie je možné dieťaťu, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom,

e) vedie prehľad detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,

f) eviduje žiadosti fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,

g) sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a žiadateľom, pritom spolupracuje s ostatnými určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovanými subjektmi,

h) koordinuje sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a žiadateľom, s ostatnými určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovanými subjektmi, ak sprostredkovanie nezabezpečí v rámci svojho územného obvodu,

i) predkladá orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie spisovú dokumentáciu dieťaťa podľa § 44 ods. 2,

j) poskytuje finančné prostriedky podľa § 89,

k) vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  vo svoje pôsobnosti  podľa §93 ods. 8

l) vypracúva v spolupráci s ostatnými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojom územnom obvode a v spolupráci s príslušným vyšším územným celkom návrh priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti za svoj územný obvod na nasledujúci kalendárny rok a predkladá ich orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 najneskôr do 30. apríla,

m) vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d) plán zabezpečenia v oblasti sprostredkovania náhradnje rodinnej starostlivosti

1. plán zabezpečenia v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu v zariadeniach (ďalej len plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu ), ktorého súčasťou sú podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest v zariadeniach vrátane určenia počtu miest a požiadaviek na odborné zameranie a špecializáciu krízového strediska, počtu miest a špecializácie potrebných miest podľa § 53, ktoré treba zabezpečiť v zariadeniach zriadených vyšším územným celkom,  obcou alebo akreditovaným subjektom, pre svoj územný obvod najneskôr do 30. júna na nasledujúci kalendárny rok,

2. vypracúva a zverejňuje spôsob realizácie plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí      súdu do 31. októbra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,

n) vyhlasuje verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu na účely o) uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s vyšším územným celkom, obcou a akreditovaným subjektom,

p) plní ďalšie úlohy v oblasti náhradnej starostlivosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.

(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok ustanovených týmto zákonom môže zabezpečiť vykonávanie opatrení podľa tohto zákona prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo môže vykonávať opatrenia v spolupráci s akreditovaným subjektom.

(5) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom  organizačne zabezpečiť vykonávanie opatrení podľa odseku 4 aj prostredníctvom výziev na podávanie projektov akreditovanými subjektmi, ak zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm b) až d) a podľa § 17 ods. 4, opatrení, ktoré sú výchovným programom alebo sociálnym programom, opatrení na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3, na vyhlasovanie týchto výziev sa nevzťahuje osobitný predpis. 

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v SR TU

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8

Bratislava

Tel: +4212/20463208

Tel 2: +4212/20463248

Fax: +4212/59753258

Stránkový deň: od 8:00 do 16:00, streda

E - mail: cipc@cipc.gov.sk

www.cipc.sk

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, a to

1. plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov, 

2. plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,

3. vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru,

4. plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov,

5. spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi.

Za tým účelom Centrum najmä:

a. plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného

b. plní úlohy ústredného orgánu v oblasti medzinárodných únosov detí a úpravy styku rodiča s dieťaťom podľa medzinárodných dohovorov

c. plní úlohu ústredného orgánu v oblasti medzištátnych osvojení podľa medzinárodného dohovoru

d. vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu Slovenskej republiky v konaniach starostlivosti o deti s medzinárodným prvkom

e. poskytuje právnu pomoc a poradenstvo najmä pri vymáhaní výživného vo vzťahu k cudzine, medzinárodných únosoch detí, medzištátnych osvojeniach

f.  plní ďalšie úlohy v oblasti sociálno-právnej ochrany vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov

g. plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov, týkajúcich sa sociálno-právnej ochrany

 

Pôsobnosť obce podľa § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1) Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti

a) vykonáva

1. opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 10,

2. opatrenia podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e),

b) organizuje

1. výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie,

2. programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) v prostredí podľa § 4,

3. resocializačné programy,

c) spolupôsobí

1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

2. pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,

3. pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou podľa § 64 ods. 1 písm. a) a odsekov 3 až 5,

d) poskytuje

1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia podľa § 64 ods. 1 písm. a),

2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,

3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 63)

4. finančné prostriedky podľa § 65,

e) poskytuje pomoc

1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,

2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,

3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,

4. mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,

f) poskytuje súčinnosť

1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,

g) utvára podmienky na prácu s komunitou,

h) zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49, 50, 62 a 63 orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu,

i) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,

j) vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny podľa § 35 ods. 4 písm. c),

k) vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

l) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.50)

(2) Obec môže s výnimkou odseku 1 písm. c) prvého a druhého bodu, písmena d), písmena e) prvého a štvrtého bodu, písmena f), písmen g), j) až l) zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona. Pôsobnosť vyššieho územného celku podľa § 76 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyšší územný celok pri výkone samosprávnej pôsobnosti

a) zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území,

b) vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území,

c) utvára podmienky

1. na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11,

2. na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení podľa tohto zákona a osobitného predpisu, 4)

3. na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb obyvateľov svojho územia,

4. na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,

5. na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 9,

6. na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,

7. na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia,

d) vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,

e) zriaďuje a kontroluje zariadenia podľa § 50, 62 a 63 a iné zariadenia podľa potrieb obyvateľov územia na účel výkonu opatrení podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49 a oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu,

f) poskytuje

1. obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona,

2. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov63) a poskytuje údaje z evidencie zariadení,

g) spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov,

h) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.

Zoznam vyšších územných celkov    TU [ DOC 26.0 kB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.12.2009
Dátum aktualizácie: 02.02.2017

Tlačiť