Deti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti v poslednom ročníku MŠ zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na tzv. zvýšený daňový bonus1, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus2;
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktor é dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu (v roku 2022 je vo výške 43,60 € mesačne), nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 €) zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus3.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku4.

V súvislosti s predložením čestného vyhlásenia, že na dieťa nebol uplatnený zvýšený daňový bonus uvádzame, že zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, si musí byť vedomý, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

 

 

 

 


1) daňový bonus na dieťa podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov (1,85-násobok základnej sumy podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov; tento daňový bonus je v roku 2022 vo výške 43,60 € mesačne)  

2) daňový bonus na dieťa podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (dvojnásobok základnej sumy podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov; tento daňový bonus je v roku 2022 vo výške 47,14 € mesačne)

3) daňový bonus na dieťa podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (tento daňový bonus je v roku 2022 vo výške 23,57 € mesačne)

4) Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.  


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.08.2021
Dátum aktualizácie: 27.01.2022

Tlačiť