Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia k poskytnutiu dotácie na stravu v zmysle právnej úpravy účinnej od 01.09.2023

Dňa 01.09.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Konsolidované znenie zákona o dotáciách účinného od 01.09.2023 je zverejnené v zbierke zákonov SR: 544/2010 Z.z. - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Mini... - SLOV-LEX

Predmetnou novelou zákona o dotáciách s účinnosťou od 01.09.2023 dochádza k  rozšíreniu okruhu oprávnených detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a to o deti, ktoré:

 • navštevujú prvý ročník až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy (ďalej spolu len „SŠ“);
 • si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou.

Pre novú oprávnenú skupinu detí zo SŠ sa dotácia na stravu bude poskytovať v zmysle § 4 ods. 6 písm. c) zákona o dotáciách, a to v sume 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu, t.j. v rovnakej sume ako na deti na 2. stupni základnej školy (ďalej len „ZŠ“).

V tejto informácii je uvedený postup ako požiadať o poskytnutie dotácie na vyššie uvedené deti zo SŠ (časť A informácie vrátane príloh) a na deti, ktoré si plnia predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v MŠ (časť B informácie).

A) Poskytnutie dotácie na stravu na deti SŠ na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023

Oprávnené deti:

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v SŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

 • prvý až štvrtý ročník SŠ s osemročným vzdelávacím programom (napr. gymnázium, konzervatórium),
 • prvý ročník SŠ s päťročným vzdelávacím programom, ak dieťa bolo prijaté na vzdelávanie z ôsmeho ročníka ZŠ (napr. bilingválne gymnázium).

Oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu sú deti vo vyššie uvedených vzdelávacích programoch SŠ, pričom ide o deti, ktoré sú v rovnakom veku ako deti, ktoré navštevujú klasickú ZŠ. Za určenie oprávneného dieťaťa z pohľadu navštevovania príslušného ročníka SŠ a príslušného vzdelávacieho programu SŠ, ako aj splnenia zákonnej podmienky, že v prípade prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu ide o dieťa, ktoré bolo prijaté z ôsmeho ročníka ZŠ, zodpovedá žiadateľ o dotáciu na stravu (zriaďovateľ školy).

Nakoľko ide o deti oprávnené na poskytnutie dotácie podľa  § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, dotáciu na stravu bude možné týmto deťom poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. V tejto súvislosti uvádzame že:

 • je na rozhodnutí žiadateľa/zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive (napr. návratka v slovenskom [ PDF] _ [ DOCX] a v ukrajinskom jazyku [ PDF]   [ DOCX][1]), pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu prejavenia záujmu (napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu;
 • v súvislosti s vyjadrením záujmu o poskytnutie dotácie na stravu odporúčame rodičov detí upozorniť, že ak nevyjadria záujem v termíne stanovenom zriaďovateľom (viď. bližšie návratka), na dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadajú, ako aj na skutočnosť, že žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Dotáciu na stravu je možné oprávnenému dieťaťu poskytnúť len za splnenia podmienky, že sa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu.  

Zákonnou výnimkou je situácia, ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (lekára špecialistu alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria) si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (viď. bližšie návratka). V takomto prípade zariadenie školského stravovania zaradí dieťa do zoznamu stravníkov a podľa § 4 ods. 11 zákona o dotáciách, zriaďovateľ poskytnutú dotácia na stravu vyplatí rodičovi, ktorý diétnu stravu pripraví doma a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy. Technika vyplácania dotácie na stravu rodičovi je v kompetencii zriaďovateľa školy.

Oprávnený žiadateľ:

V zmysle § 4 ods. 4 zákona o dotáciách o poskytnutie dotácie na deti môže požiadať žiadateľ, ktorým je:

 1. zriaďovateľ SŠ okrem zriaďovateľa, ktorým je regionálny úrad školskej správy (ďalej len „RÚŠS“),
 2. obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom SŠ je RÚŠS,
 3. občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom SŠ je RÚŠS, alebo
 4. v odôvodnených prípadoch SŠ na základe písomnej dohody so zriaďovateľom SŠ podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b)[2].

O dotáciu na stravu môže požiadať žiadateľ podľa § 4 ods. 4 zákona o dotáciách, ak dieťa navštevuje  osemročný alebo päťročný vzdelávací program v SŠ. Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť aj súkromná SŠ alebo cirkevná SŠ, príp. iná SŠ s osemročným alebo päťročným vzdelávacím programom, za splnenia podmienky, že je právnickou osobou, ktorá je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a ktorá má oprávnenie uskutočňovať vzdelávanie podľa školského zákona.

Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie:

Dotáciu je možné poskytnúť na základe predloženia písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie zo strany oprávneného žiadateľa, po splnení podmienok stanovených zákonom o dotáciách a zákonom o rozpočtových pravidlách. Proces konania o poskytnutí dotácie, termíny predkladania žiadostí o dotáciu sú upravené v § 4 a § 10 a nasl. zákona o dotáciách. V zmysle § 4 ods. 7 zákona o dotáciách na poskytnutie dotácie na stravu na vyššie uvedené deti v SŠ na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 je potrebné, aby oprávnený žiadateľ podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na príslušný úrad v termíne najneskôr do 10.09.2023, pričom v takomto prípade bude dotácia na stravu poskytnutá žiadateľovi preddavkovo do 25.09.2023.

Upozorňujeme žiadateľov, že v zmysle zákona o dotáciách v prípade nepredloženia žiadostí  o poskytnutie dotácie na stravu v termíne do 10.09.2023, nebude možné poskytnúť preddavok dotácie na stravu od mesiaca september 2023. Ak bude žiadosť podaná po 10.09.2023 v zmysle zákona o dotáciách je možné dotáciu poskytnúť až od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť, t.j. od mesiaca október 2023 (napr. ak bude žiadosť o dotáciu podaná dňa 12.09.2023, dotácia bude žiadateľovi poskytnutá do 25.10.2023, a to na obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023).

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ, okrem občianskeho združenia, v takomto prípade sa žiadosť predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo škola.

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu [ PDF]_ [ DOCX] je prílohou č. 3 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 334/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť 01.09.2023.  

Žiadateľ k žiadosti o dotáciu predkladá aj povinné prílohy, bez ktorých nie je možné žiadosť o dotáciu posúdiť. Ide o doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách a zoznamy oprávnených detí. Pozri bližšie informácie k podaniu žiadosti o dotáciu na stravu. [ PDF]

V zmysle právnej úpravy účinnej od 01.09.2023 o dotáciu na deti v SŠ budú žiadať noví žiadatelia, ktorí podľa doterajšej právnej úpravy nemohli podať žiadosť o dotáciu (napr. samosprávne kraje, súkromné osemročné gymnáziá) a na poskytnutie dotácie na stravu budú musieť predložiť žiadosť o dotáciu na stravu vrátane všetkých povinných príloh.

Ak ide o žiadateľov (napr. ide o zriaďovateľov spojených škôl – ZŠ a gymnázium, resp. škôl, ktorých zriaďovateľom je RÚŠS), ktorí v rozpočtovom roku 2023 už požiadali o dotáciu na stravu na deti MŠ alebo ZŠ nie je potrebné, aby opätovne predkladali podklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách, nakoľko splnenie podmienok v zmysle tohto zákona bolo na rozpočtový rok v prípade týchto žiadateľov už overené pri poskytnutí preddavku alebo doplatku dotácie na stravu na deti MŠ/ZŠ. Zriaďovateľ v takomto prípade predkladá úradu žiadosť na nové školské zariadenie, ktorým je SŠ (údaje o tejto SŠ uvedie v časti B žiadosti), pričom k žiadosti o dotáciu predkladá zoznamy oprávnených detí.

V nadväznosti na vyššie uvedený termín predloženia žiadostí o dotáciu odporúčame zriaďovateľovi školy, aby čo možno najskôr informoval rodičov oprávnených detí, že k poskytnutiu dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 je nevyhnutné z ich strany požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Termín na predloženie žiadostí o dotáciu zo strany rodičov detí odporúčame stanoviť si tak, aby zriaďovateľ mal dostatočný časový priestor na spracovanie podkladov k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu. Na základe vyjadrenia záujmu rodičov detí o poskytnutie dotácie, žiadateľ/zriaďovateľ školy pripraví zoznam oprávnených detí [ PDF]_ [ DOCX], na ktoré žiada o poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu, pričom deti z Ukrajiny sú uvádzané na samostatnom zozname  [ PDF]_ [ DOCX].

V súvislosti s predkladaním zoznamov oprávnených detí uvádzame, že ak má zriaďovateľ deti evidované v elektronickom systéme, ktorého výstupom je napr. formát excel, pri dodržaní stanovenej štruktúry zoznamov (napr. hlavička zoznamu s uvedením ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách,  menný zoznam detí, podpis zriaďovateľa, atď.) je možné tieto zoznamy predkladať aj vo formáte excel a nie je potrebné oprávnené deti prepisovať do zoznamov vo formáte word zverejnených na webovom sídle ústredia.

Za správnosť údajov uvedených v zoznamoch detí, zodpovedá zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách) pre účely preverenia oprávnenosti detí uvedených v zoznamoch, v prípade následných kontrol a auditov poskytnutia dotácie na stravu. Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné úradu k žiadosti o poskytnutie dotácie a zoznamom detí predkladať.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o dotáciách úrad posudzuje žiadosť o dotáciu (vrátane povinných príloh),  schvaľuje poskytovanie tejto dotácie a jej sumu. Ak je žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu neúplná alebo neobsahuje všetky prílohy, úrad zašle žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o dotáciu s určením lehoty na jej doplnenie. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní žiadosť, úrad žiadosť neposudzuje. V tejto súvislosti však žiadame oprávnených žiadateľov, aby predkladali úplné žiadosti vrátane všetkých povinných príloh, čo úradom zjednoduší spracovanie žiadostí o dotácie a umožní výplatu preddavku dotácie na stravu žiadateľom v termíne do 25.09.2023. 

Vzory tlačív k predkladaniu žiadostí o dotácie na stravu sú zverejnené aj na: Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk)

Poskytovanie dotácií na stravu:

Úrad písomne oznamuje žiadateľovi schválenie poskytnutia dotácie a jej sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie. Oznámenie o schválení dotácie obsahuje aj informácie o povinnostiach zriaďovateľa počas poskytovania dotácie na stravu, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia (napr. evidencia oprávnených detí, ktoré odobrali obed a zúčastnili sa vyučovania, nahlasovanie zmien rozhodujúcich skutočností na poskytnutie dotácie, zúčtovanie dotácie na stravu za rozpočtový rok). 

V zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách sa dotácia na stravu poskytuje paušálne, pre deti zo SŠ v sume 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v SŠ a odobralo stravu, a to aj v prípade ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume. Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume ako je výška dotácie, uvedený rozdiel by mal byť prioritne použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo (napr. ovocie k obedu, desiata), následne môže byť tento rozdiel použitý na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania.

B) Poskytnutie dotácie na stravu od 01.09.2023 na deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou

V zmysle § 4 ods. 6 písm. a) zákona o dotáciách s účinnosťou od 01.09.2023 sa za výchovno-vzdelávaciu činnosť v poslednom ročníku MŠ považuje aj individuálne vzdelávanie[3], ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na predprimárnom vzdelávaní v MŠ. V nadväznosti na uvedené je možné od 01.09.2023 poskytnúť dotácie na stravu aj na deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v poslednom ročníku MŠ alebo v zariadení predprimárneho vzdelávania[4].

O dotáciu na stravu na tieto deti žiada MŠ alebo zariadenie predprimárneho vzdelávania, kde bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len „kmeňová MŠ“), ktorá zodpovedá za čerpanie dotácie na stravu na tieto deti. Kmeňová MŠ sleduje kumulatívne splnenie dvoch zákonných podmienok podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách na poskytnutie dotácie na stravu, ktorými sú:

 • zabezpečenie predprimárneho vzdelávania bez pravidelnej účasti na predprimárnom vzdelávaní v MŠ (plnenie obsahu individuálneho vzdelávania) a
 • odobratie stravy v zariadení školského stravovania kmeňovej MŠ (ak dieťaťu jeho zdravotný stav neumožňuje odobratie stravy je možné, aby v zariadení školského stravovania stravu pre dieťa odobral aj rodič dieťaťa, resp. ním poverená osoba).

Nakoľko ide o deti oprávnené podľa  § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, dotáciu na stravu bude možné týmto deťom poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ak rodič dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa (viď. vyššie). V nadväznosti na uvedené odporúčame zriaďovateľovi MŠ, aby čo možno najskôr informoval rodičov detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou, že k poskytnutiu dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 je nevyhnutné z ich strany požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. 

Nakoľko, v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách je zriaďovateľ povinný úradu oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala, ak majú byť tieto deti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od 01.09.2023 do 31.12.2023, zriaďovateľ MŠ prírastok detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou, oznámi úradu najneskôr do 30.09.2023. V zmysle zákona o dotáciách nie je možné na tieto deti poskytnúť zriaďovateľovi dotáciu na stravu v mesiaci september 2023, avšak dotácia na tieto deti bude zriaďovateľovi doplatená pri koncoročnom zúčtovaní dotácie na stravu, t.j. do 31.03.2024. 

  -------------------

  [1] Návratka bola pripravená ústredím len ako pomôcka pre zriaďovateľov na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023. Nakoľko sa spôsob prejavu záujmu o poskytnutie dotácie formou návratky niektorým zriaďovateľom osvedčil, je možné ju použiť ako pomôcku aj pri príprave podkladov k poskytnutiu dotácie na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023. Vzor návratky predkladáme v prílohe č. 4 v slovenskom aj
  v ukrajinskom jazyku. Vzor návratky je možné si upraviť pre potreby školy.

  [2] Ide o prípady, ak nie je možné požiadať o dotáciu zo strany zriaďovateľa, napr. zriaďovateľ nespĺňa podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), napr. nemá vysporiadané pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a pod., pričom v takomto prípade o dotáciu na základe písomnej dohody so zriaďovateľom žiada SŠ s právnou subjektivitou, ktorá predkladá doklady podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách.

  [3] § 23 písm. a) a § 28b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

  [4] Zariadenie predprimárneho vzdelávania je vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania podľa §161l ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.   

  Dátum vytvorenia stránky: 27.07.2023
  Dátum aktualizácie: 21.08.2023

  Tlačiť