Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia k poskytnutiu preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023

V súvislosti s poskytnutím preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023, v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) je zriaďovateľ školy povinný úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) predložiť podklady nevyhnutné na poskytnutie dotácie na stravu, ktorými sú: 

 1. oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023,
 2. aktualizované zoznamy oprávnených detí na poskytnutie dotácie na stravu.

A) Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023

Zriaďovateľ školy je povinný najneskôr v termíne do 15.07.2023 oznámiť príslušnému úradu počet odstravovaných detí a obedov za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023, a to za každé výchovno-vzdelávacie zariadenie samostatne. Počet odstravovaných obedov uvádza v tlačive Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023, v ktorom je potrebné uviesť počet odstravovaných detí a obedov za každý kalendárny mesiac, za ktorý bola zriaďovateľovi školy poskytnutá dotácia na stravu, pričom deti z Ukrajiny je potrebné vykázať samostatne. Vzhľadom na zmenu zákona o dotáciách účinnú od 01.05.2023, zriaďovateľ školy vypĺňa predmetné oznámenie nasledovne:

 • za obdobie od 01.01.2023 do 30.04.2023 uvádza počet obedov odstravovaných deťmi z domácností v hmotnej núdzi alebo z domácností, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“) alebo deťmi, na ktoré si ani jeden člen domácnosti neuplatnil daňový bonus. Suma dotácie, ktorú použije zriaďovateľ pri výpočte vyčerpanej dotácie za toto obdobie je 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej len „MŠ“) alebo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) a odobralo stravu;

 • za obdobie od 01.05.2023 do 30.06.2023 uvádza počet obedov odstravovaných mladšími deťmi v MŠ, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie z titulu dieťaťa v HN/ŽM a deťmi z posledného ročníka MŠ a ZŠ, ktorým bola poskytnutá dotácia od 01.05.2023 na základe žiadosti o túto dotáciu zo strany zástupcu dieťaťa. Suma dotácie, ktorú použije zriaďovateľ pri výpočte vyčerpanej dotácie za toto obdobie je 1,40 eur v MŠ, 2,10 eur v ZŠ na 1. stupni a 2,30 eur v ZŠ na 2. stupni za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

Zriaďovateľ školy v príslušnom kalendárnom mesiaci môže do vyúčtovania dotácie zahrnúť len oprávnené dieťa. Do vyúčtovania dotácie zriaďovateľ zahrnie aj dieťa, na ktoré nebola poskytnutá dotácia na stravu, resp. doplatok dotácie na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023 a to v súlade s Oznámením úradu o prepočítaní sumy dotácie, v ktorom je uvedené, od ktorého mesiaca bolo „nové dieťa“ oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu. V prípade detí v poslednom ročníku MŠ a ZŠ, ktorým je dotácia na stravu poskytovaná od 01.05.2023 podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách,  je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od splnenia zákonnej podmienky na poskytnutie dotácie na stravu, ktorou je podanie žiadosti o túto dotáciu zo strany zástupcu dieťaťa (napr. Ak rodič požiadal o poskytnutie dotácie na stravu dňa 07.06.2023 a zriaďovateľ túto zmenu rozhodujúcich skutočností oznámil úradu do konca kalendárneho mesiaca, kedy táto zmena nastala, t.j. do 30.06.2023, v oznámení o prepočítaní sumy dotácie bude uvedené, že toto 1 dieťa je oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca jún 2023, pričom však zriaďovateľ v oznámení o počte odstravovaných obedov toto dieťa vykazuje ako oprávnené na poskytnutie dotácie, až od splnenia zákonnej podmienky, ktorou je podanie žiadosti zo strany rodiča dňa 07.06.2023).                                                                                 

Do vyúčtovania dotácie nie je možné zahrnúť dieťa, na ktoré bola poskytnutá dotácia, ak sa dodatočne preukázalo, že toto dieťa nebolo oprávnené na poskytnutie dotácie (napr. rodič dodatočne informoval zriaďovateľa, že na dieťa v období poskytovania dotácie na stravu poberal aj daňový bonus). Finančné vysporiadanie takto neoprávnene zaplatených obedov dieťaťu prebieha medzi rodičom a žiadateľom.

B) Aktualizované zoznamy oprávnených detí

Zriaďovateľ školy je povinný najneskôr v termíne do 10.08.2023 doručiť aktualizované zoznamy detí, na ktoré žiada o poskytnutie dotácie od 01.09.2023 do 31.12.2023. Zriaďovateľ uvádza deti na zoznamoch podľa stupňa vzdelávania v závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie (napr. mladšie deti v HN/ŽM v MŠ; deti, pri ktorých rodič požiadal o poskytnutie dotácie na stravu). Deti z Ukrajiny sa uvádzajú na samostatných zoznamoch oprávnených detí podľa stupňa vzdelávania. V nadväznosti na uvedené zriaďovateľ vypĺňa nasledovné zoznamy oprávnených detí: 

 • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách;
 • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v poslednom ročníku MŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách;
 • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na prvom stupni podľa 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách;
 • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na prvom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách;
 • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na druhom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách;
 • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v ZŠ na druhom stupni podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách;
 • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách;
 • Zoznam detí z Ukrajiny oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách;
 • Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu v MŠ, okrem posledného ročníka MŠ, podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách.

V súvislosti  s predkladaním aktualizovaných zoznamov oprávnených detí uvádzame, že ak má zriaďovateľ deti evidované v elektronickom systéme, ktorého výstupom je napr. formát excel, pri dodržaní stanovenej štruktúry zoznamov (napr. hlavička zoznamu s uvedením ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách a stupňa vzdelávania, počet detí, ich menný zoznam, podpis zriaďovateľa, atď.) je možné tieto zoznamy predkladať aj vo formáte excel a nie je potrebné oprávnené deti prepisovať do zoznamov vo formáte word zverejnených na webovom sídle ústredia.

Za správnosť údajov uvedených v zoznamoch detí, zodpovedá zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v HN/ŽM, žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné úradu k zoznamom detí predkladať.

V tejto súvislosti odporúčame zriaďovateľovi, aby čo možno najskôr informoval rodičov detí, že k poskytnutiu dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 je nevyhnutné z ich strany preukázať, že ide o mladšie dieťa v MŠ v HN/ŽM[1] alebo požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Termín na predloženie týchto podkladov od rodičov detí odporúčame stanoviť si tak, aby mal zriaďovateľ dostatočný časový priestor na zosumarizovanie predložených podkladov za každé dieťa v MŠ/ZŠ do aktualizovaných zoznamov oprávnených detí, ktoré je povinný doručiť na úrad najneskôr do 10.08.2023.

V prípade detí navštevujúcich ZŠ alebo posledný ročník MŠ je možné dotáciu na stravu poskytnúť len za splnenia podmienky v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, ktorou je, že rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“)[2] požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. V tejto súvislosti uvádzame že:

 • od školského roka 2023/2024 zriaďovateľom odporúčame, aby bol záujem o poskytnutie dotácie na stravu zo strany rodiča dieťaťa vyjadrený v zápisnom lístku na stravovanie, čo sa nám javí ako administratívne najmenej náročné pre zriaďovateľov škôl ako aj rodičov detí, t.j. nie je potrebné použiť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu formou návratky[3], ktorá bola pripravená ústredím len ako pomôcka pre zriaďovateľov na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023 vzhľadom na to, že k zmene v poskytovaní dotácie na stravu došlo v priebehu školského polroka, po zápise detí na stravovanie;

 • je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive, pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu;

 • v súvislosti s vyjadrením záujmu o poskytnutie dotácie na stravu odporúčame rodičov detí upozorniť, že ak nevyjadria záujem v termíne stanovenom zriaďovateľom, na  dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadajú, ako aj na skutočnosť, že žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať;

 • v prípade, ak zariadenie školského stravovania nezapisuje dieťa na stravovanie každoročne a tento zápis platí až do jeho odvolania, pokiaľ rodič dieťaťa neodvolal zápis na stravovanie a ani žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu, je možné zo strany zriaďovateľa žiadosť k poskytnutiu dotácie na stravu predloženú rodičom dieťaťa na obdobie od 01.05.2023, považovať za podklad na poskytnutie dotácie na stravu aj na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023.

V prípade mladších detí v MŠ (okrem detí v poslednom ročníku MŠ) je k poskytnutiu dotácie na stravu nevyhnutné, aby mal zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM. V tejto súvislosti uvádzame, že:

 • skutočnosť, či ide o dieťa v HN je možné overiť si prostredníctvom portálu Over Si, t.j. potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi nie je potrebné od rodiča dieťaťa vyžadovať, ak má zriaďovateľ možnosť uvedené overiť prostredníctvom informačných systémov;

 • ak rodič nestihne predložiť zriaďovateľovi potvrdenie vydané úradom, že ide o dieťa v ŽM do termínu zasielania podkladov zo strany zriaďovateľa na úrad, avšak rodič informuje zriaďovateľa, že má za to, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima a že vo veci posúdenia príjmu domácnosti ide konať, resp. už koná s úradom, je možné zriaďovateľom takéto dieťa zaradiť do aktualizovaného zoznamu oprávnených detí len na základe informácie od rodiča dieťaťa. Úrad posúdi príjem takejto domácnosti v nadväznosti na predložený Formulár na posúdenie príjmu na úrad v termíne najneskôr do 10.08.2023 a ak pôjde o dieťa v ŽM a toto dieťa v ŽM bude uvedené zriaďovateľom na aktualizovanom zozname detí, úrad dotáciu zriaďovateľovi na toto dieťa do 25.08.2023 vyplatí;

 • v prípade detí v ŽM je potrebné usmerniť rodičov, aby Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) predkladali na úrad od mesiaca júl 2023, najneskôr do 10.08.2023, aby ich úrad stihol spracovať a oprávnené dieťa zahrnúť do vyplateného preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023. V prípade predloženia formulára na úrad po tomto termíne uvádzame, že ak formulár na posúdenie príjmu bude predložený rodičom na úrad napr. začiatkom septembra 2023, úrad potvrdí, že ide o dieťa v ŽM a zriaďovateľ do konca septembra 2023 oznámi úradu prírastok tohto dieťaťa v ŽM, dieťa bude oprávnené na poskytnutie dotácie od mesiaca september 2023, avšak zriaďovateľovi bude poskytnutý doplatok dotácie na toto dieťa až v rámci zúčtovania dotácie v marci 2024.

Všetky tlačivá (oznámenie o počte odstravovaných obedov do 30.06.2023, zoznamy oprávnených detí, návratka, formuláre na posúdenie príjmu pre slovenské deti, ako aj deti z Ukrajiny) potrebné pre zriaďovateľov škôl a rodičov detí v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 sú zverejnené aj na: Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk)

____________

[1] Potvrdenie, že ide o dieťa v HN alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

[2] Upozornenie: na obdobie od 01.09.2023 o dotáciu na stravu na dieťa nemôže žiadať zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

[3] V prípade, ak sa zriaďovateľom spôsob prejavu záujmu o poskytnutie dotácie na stravu formou návratky pripravenej ústredím osvedčil, je možné ju použiť aj pri príprave podkladov k poskytnutiu dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023. 

Dátum vytvorenia stránky: 12.06.2023
Dátum aktualizácie: 27.10.2023

Tlačiť