Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia k poskytnutiu preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2024 do 31.12.2024

Pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu alebo „dotácia““) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) nedošlo od 01.09.2023 k žiadnym zmenám. Napriek uvedenému, s cieľom zabezpečiť bezproblémové poskytnutie dotácie na nový školský rok 2024/2025 si dovoľujeme zriaďovateľov upozorniť na blížiace sa termíny predloženia nevyhnutných podkladov k poskytnutiu preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2024 do 31.12.2024.

Zriaďovatelia škôl sú povinní na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) doručiť:

  1. Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024, a to najneskôr v termíne do 15.07.2024;

  2. Aktualizované zoznamy oprávnených detí na poskytnutie dotácie na stravu, a to najneskôr v termíne do 10.08.2024.

A. Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Zriaďovateľ školy je povinný najneskôr v termíne do 15.07.2024 oznámiť úradu počet odstravovaných detí a obedov za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024, a to za každé výchovno-vzdelávacie zariadenie samostatne. Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2024 do 30.12.2024 je zverejnené na webovom sídla ústredia: Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk) 

Zriaďovateľ v predmetnom oznámení v časti: obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024 uvedie počet oprávnených odstravovaných detí a obedov za každý kalendárny mesiac. Oprávnené deti uvádza do jednotlivých stĺpcov oznámenia v súlade s ich titulom oprávnenosti a stupňa vzdelávania (napr. mladšie deti v MŠ v HN/ŽM; deti v ŽS 1. stupeň, ktorým bola poskytnutá dotácia na základe žiadosti rodiča[1]), pričom deti z Ukrajiny sú vykazované samostatne. 

Zriaďovateľ školy v príslušnom kalendárnom mesiaci môže do zúčtovania dotácie zahrnúť len oprávnené dieťa. Do zúčtovania zahrnie aj dieťa, na ktoré nebol poskytnutý preddavok dotácie, a to v súlade s Oznámením úradu o prepočítaní sumy dotácie, v ktorom je uvedené, od ktorého mesiaca bolo „nové dieťa“ oprávnené na poskytnutie dotácie. V prípade detí, ktorým je dotácia na stravu poskytovaná podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie od splnenia zákonnej podmienky, ktorou je podanie žiadosti o dotáciu zo strany rodiča a zriaďovateľ je zodpovedaný za správne vykázanie počtu odobratých obedov[2].

Do zúčtovania dotácie nie je možné zahrnúť dieťa, na ktoré bola poskytnutá dotácia, ak sa dodatočne preukázalo, že toto dieťa nebolo oprávnené na poskytnutie dotácie (napr. rodič odvolal svoju žiadosť o poskytnutie dotácie, dieťa sa nezúčastnilo vyučovania a/alebo neodobralo stravu). Finančné vysporiadanie takto neoprávnene zaplatených obedov dieťaťu prebieha medzi rodičom a žiadateľom.

B. Aktualizované zoznamy oprávnených detí

Zriaďovateľ školy je povinný najneskôr v termíne do 10.08.2024 doručiť aktualizované zoznamy detí, na ktoré žiada o poskytnutie preddavku dotácie od 01.09.2024 do 31.12.2024. Zriaďovateľ uvádza deti na zoznamoch podľa stupňa vzdelávania v závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie (napr. mladšie deti v HN/ŽM v MŠ; deti, pri ktorých rodič požiadal o poskytnutie dotácie na stravu). Deti z Ukrajiny sa uvádzajú na samostatných zoznamoch oprávnených detí[3] podľa stupňa vzdelávania. Zoznamy oprávnených detí sú zverejnené na webovom sídla ústredia: Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk) 

Za správnosť údajov uvedených v zoznamoch detí, zodpovedá zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v HN/ŽM, žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu). Za určenie oprávneného dieťaťa z pohľadu navštevovania príslušného ročníka SŠ, príslušného vzdelávacieho programu SŠ, prijatia dieťaťa na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ, taktiež zodpovedá zriaďovateľ. Podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie nie je potrebné úradu k zoznamom detí predkladať.

V tejto súvislosti odporúčame zriaďovateľom, aby čo možno najskôr informovali rodičov detí, že k poskytnutiu preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2024 do 31.12.2024 je nevyhnutné z ich strany preukázať, že ide o mladšie dieťa v MŠ v HN/ŽM alebo požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Termín na predloženie týchto podkladov od rodičov detí odporúčame stanoviť si tak, aby mal zriaďovateľ dostatočný časový priestor na zosumarizovanie predložených podkladov za každé oprávnené dieťa v MŠ, ZŠ, SŠ do aktualizovaných zoznamov oprávnených detí, ktoré je povinný doručiť na úrad najneskôr do 10.08.2024.

Poskytnutie dotácie na stravu základe žiadosti rodiča:

V prípade poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti navštevujúce ZŠ, príslušné vzdelávacie programy a ročníky SŠ[4], posledný ročník MŠ) je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu na stravu požiada. 

Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije (napr. v zápisnom lístku na stravovanie (elektronicky napr. prostredníctvom Edupage alebo písomne) alebo na samostatnom tlačive, napr. návratka). Zriaďovateľ školy však musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal v novom školskom roku 2024/2025 o poskytnutie dotácie na stravu.  

Ak rodič nevyjadrí záujem o poskytnutie dotácie na stravu v termíne stanovenom zriaďovateľom, dotáciu na dieťa nebude možné poskytnúť, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu rodič zriaďovateľa školy nepožiada. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné rodičom odvolať.

Poskytnutie dotácie na deti v HN/ŽM:

V prípade poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona o dotáciách (mladšie deti v MŠ – deti v MŠ, okrem detí v poslednom ročníku MŠ) je k poskytnutiu dotácie na stravu nevyhnutné, aby mal zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM. V tejto súvislosti uvádzame, že:

  • skutočnosť, či ide o dieťa v HN je možné overiť si prostredníctvom portálu Over Si, t.j. potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi nie je potrebné od rodiča dieťaťa vyžadovať, ak má zriaďovateľ možnosť uvedené overiť prostredníctvom informačných systémov;

  • ak deťom bola dotácia poskytovaná v predchádzajúcom školskom roku z titulu dieťaťa v ŽM je potrebné opätovne posúdiť príjem domácnosti a preto je nevyhnutné rodičov týchto detí usmerniť, aby Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklady o príjme) predkladali na úrad od mesiaca júl 2024, najneskôr do 10.08.2024, aby ich úrad stihol spracovať a oprávnené dieťa zahrnúť do vyplateného preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2024 do 31.12.2024,

  • v prípade detí v ŽM, ak rodič nestihne predložiť zriaďovateľovi potvrdenie vydané úradom, že ide o dieťa v ŽM do termínu zasielania podkladov zo strany zriaďovateľa na úrad, avšak rodič informuje zriaďovateľa, že príjem domácnosti je najviac vo výške ŽM a že vo veci posúdenia príjmu domácnosti ide konať, alebo už koná s úradom, je možné zriaďovateľom takéto dieťa zaradiť do aktualizovaného zoznamu oprávnených detí len na základe informácie od rodiča dieťaťa. Úrad posúdi príjem takejto domácnosti v nadväznosti na predložený Formulár na posúdenie príjmu na úrad v termíne najneskôr do 10.08.2024 a ak pôjde o dieťa v ŽM a toto dieťa v ŽM bude uvedené zriaďovateľom na aktualizovanom zozname detí, úrad dotáciu zriaďovateľovi na toto dieťa do 25.08.2024 vyplatí.

Poučenie a informácie k posúdeniu príjmu sú súčasťou Formulára na posúdenie príjmu (tlačivo je k dispozícii aj v ukrajinskom jazyku), ktorý je spolu s ďalšími potrebnými tlačivami pre rodičov a zriaďovateľov zverejnený na webovom sídle ústredia: Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk).

Dotácie na deti v zariadeniach 

V súvislosti s otázkami niektorých zriaďovateľov k poskytnutiu dotácie na stravu na deti umiestnené v centrách pre deti a rodiny a reedukačných centrách opakovane uvádzame, že  dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak dieťa navštevuje školu, ktorá je zaradená v sieti škôl a školských zariadení a sú naplnené aj ďalšie podmienky zákona (účasť dieťaťa na vyučovaní, odobratie obeda). Zároveň platí, že dotáciu je možné poskytnúť len na deti:

  • umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe žiadosti zákonného zástupcu (tzv. dobrovoľný pobyt dieťaťa v centre pre deti a rodiny),

  • umiestnené do reedukačného centra na základe žiadosti zákonného zástupcu a na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy.

To znamená, že dotáciu na stravu nie je možné poskytnúť na dieťa umiestnené v reedukačnom centre na základe neodkladného opatrenia súdu alebo rozhodnutia o uložení výchovného opatrenia a na deti, pre ktoré centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou (na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia) a takéto dieťa nie je možné zahrnúť ani do zúčtovania dotácie ako oprávnené dieťa. Dôvodom je skutočnosť, že v týchto prípadoch sú všetky výdavky na dieťa v plnom rozsahu zabezpečené v rozpočte zariadenia, vrátane výdavkov na stravu dieťaťa a preto by poskytovanie dotácie bolo neúčelné.

------------

[1] O dotáciu žiada rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

[2] Napr. Ak rodič požiadal o poskytnutie dotácie dňa 11.03.2024 a zriaďovateľ túto zmenu rozhodujúcich skutočností oznámil úradu do konca kalendárneho mesiaca, kedy táto zmena nastala, t.j. do 31.03.2024, v oznámení o prepočítaní sumy dotácie bude uvedené, že toto dieťa je oprávnené na poskytnutie dotácie od mesiaca marec 2024, pričom však zriaďovateľ v oznámení o počte odstravovaných obedov toto dieťa vykazuje ako oprávnené na poskytnutie dotácie, až od splnenia zákonnej podmienky, ktorou je podanie žiadosti zo strany rodiča dňa 11.03.2024).

[3] Ak má zriaďovateľ deti evidované v elektronickom systéme, ktorého výstupom je napr. formát excel, pri dodržaní stanovenej štruktúry zoznamov (napr. hlavička zoznamu s uvedením zákonného ustanovenia, stupňa vzdelávania, atď.) je možné tieto zoznamy predkladať aj vo formáte excel a nie je potrebné oprávnené deti prepisovať do zoznamov vo formáte word zverejnených na webovom sídle ústredia.

[4] Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na deti, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v SŠ, ak dieťa bolo prijaté na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ. 

Dátum vytvorenia stránky: 06.06.2024

Tlačiť