Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Letné školy 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR malo záujem aj v tomto školskom roku, podobne ako v predchádzajúcich dvoch školských rokoch, umožnením poskytovania dotácie na stravu podporiť vzdelávanie detí, dobehnutie zameškaného učiva z dôvodu pandémie, rozvíjanie ich zručností a kompetencií u žiakov, ako aj podporu integráciu detí z Ukrajiny.

Poskytovanie dotácie na stravu je v zmysle zákona o dotáciách viazané na účasť na vyučovaní. V zmysle zverejnenej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k rozvojovému projektu Letná škola 2022, ktorú organizovalo na základe Memoranda o spolupráci s organizáciou UNICEF, je zabezpečenie vyučovania a vzdelávacích aktivít povinnou dennou súčasťou letnej školy. V súlade s uvedeným je na účely zákona o dotáciách možné považovať letnú školu organizovanú v rámci rozvojového projektu Letná škola 2022 za vyučovanie. 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že nakoľko poskytovanie dotácie na stravu je zákonom o dotáciách viazané na účasť dieťaťa na vyučovaní, bude možné poskytovanie dotácie na stravu považovať za oprávnené len v prípade, ak bude letná škola organizovaná v rámci uvedeného rozvojového projektu. V prípade, že ZŠ bude organizovať počas prázdnin letnú školu alebo iné obdobné aktivity mimo uvedeného rozvojového projektu, poskytovanie dotácie na stravu nebude oprávnené.

Podmienky poskytnutia dotácie na stravu v letnej škole:

  • zriaďovateľ ZŠ pred organizovaním letnej školy oznámi úradu, že sa zapojil do projektu letnej školy a projekt bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (úrad overí na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), uvedie úradu školské zariadenie, kde bude organizovať letnú školu (v prípade, ak je zriaďovateľom viacerých školských zariadení);

  • zriaďovateľ ZŠ pred organizovaním letnej školy zároveň úradu predkladá menný zoznam oprávnených detí, ktoré sa zúčastnia letnej školy, a to na tlačive Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu – letná škola, s uvedením titulu, na základe ktorého sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu (deti v ŽM, HN, bez daňového bonusu). V prípade detí v HN/ŽM, ktorým bola poskytovaná dotácia na stravu z tohto titulu do 30.06.2022, nie je potrebné od rodičov požadovať dokladovanie tejto skutočnosti. V prípade detí bez daňového bonusu rodič oprávnenosť dieťaťa zriaďovateľovi preukazuje čestným vyhlásením, že si na toto dieťa neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku (právna úprava platná do 31.12.2022);

  • zriaďovatelia ZŠ použijú na stravovanie detí počas letných škôl finančné prostriedky, ktoré nevyčerpali z poskytnutej dotácie na obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022;   

  • pri ročnom zúčtovaní dotácie na stravu za celý rozpočtový rok, zriaďovateľ zahrnie do vyúčtovania odstravované deti počas letnej školy. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť