Letné školy 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má záujem aj v tomto školskom roku, podobne ako v predchádzajúcich dvoch školských rokoch, umožnením poskytovania dotácie na stravu podporiť vzdelávanie detí, dobehnutie zameškaného učiva z dôvodu pandémie, rozvíjanie ich zručností a kompetencií u žiakov, ako aj podporu integráciu detí z Ukrajiny.

Poskytovanie dotácie na stravu je v zmysle zákona o dotáciách viazané na účasť na vyučovaní. V zmysle zverejnenej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k rozvojovému projektu Letná škola 2022, ktorú organizuje na základe Memoranda o spolupráci s organizáciou UNICEF, je zabezpečenie vyučovania a vzdelávacích aktivít povinnou dennou súčasťou letnej školy. V súlade s uvedeným je na účely zákona o dotáciách možné považovať letnú školu organizovanú v rámci rozvojového projektu Letná škola 2022 za vyučovanie. Bližšie informácie k výzve na Letné školy 2022 sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: (https://www.minedu.sk/vyzva-na-letne-skoly-2022/.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že nakoľko poskytovanie dotácie na stravu je zákonom o dotáciách viazané na účasť dieťaťa na vyučovaní, bude možné poskytovanie dotácie na stravu považovať za oprávnené len v prípade, ak bude letná škola organizovaná v rámci uvedeného rozvojového projektu. V prípade, že ZŠ bude organizovať počas prázdnin letnú školu alebo iné obdobné aktivity mimo uvedeného rozvojového projektu, poskytovanie dotácie na stravu nebude oprávnené.

Podmienky poskytnutia dotácie na stravu v letnej škole:

  • zriaďovateľ ZŠ pred organizovaním letnej školy oznámi úradu, že sa zapojil do projektu letnej školy a projekt bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (úrad overí na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), uvedie úradu školské zariadenie, kde bude organizovať letnú školu (v prípade, ak je zriaďovateľom viacerých školských zariadení);

  • zriaďovateľ ZŠ pred organizovaním letnej školy zároveň úradu predkladá menný zoznam oprávnených detí, ktoré sa zúčastnia letnej školy, a to na tlačive Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu – letná škola, s uvedením titulu, na základe ktorého sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu (deti v ŽM, HN, bez daňového bonusu). V prípade detí v HN/ŽM, ktorým bola poskytovaná dotácia na stravu z tohto titulu do 30.06.2022, nie je potrebné od rodičov požadovať dokladovanie tejto skutočnosti. V prípade detí bez daňového bonusu rodič oprávnenosť dieťaťa zriaďovateľovi preukazuje novým čestným vyhlásením;

  • zriaďovatelia ZŠ použijú na stravovanie detí počas letných škôl finančné prostriedky, ktoré nevyčerpali z poskytnutej dotácie na obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022;   

  • pri ročnom zúčtovaní dotácie na stravu za celý rozpočtový rok, zriaďovateľ zahrnie do vyúčtovania odstravované deti počas letnej školy. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022
Dátum aktualizácie: 04.07.2022

Tlačiť