Poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu

Dňa 13.04.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „nariadenie“), ktorého cieľom je predchádzať finančným problémom, ktoré môžu zriaďovateľom škôl vzniknúť pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v súvislosti s nárastom počtu oprávnených detí na poskytovanie dotácie na stravu o deti, ktoré sú na území SR z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny. Predmetné nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov SR: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/131/20220413.

Nariadenie umožňuje poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu (ďalej len „mimoriadny doplatok“), pričom stanovuje postupy jeho poskytnutia a vymedzuje skupinu oprávnených detí z Ukrajiny, na ktoré môže byť tento doplatok poskytnutý.

Deti oprávnené na poskytnutie mimoriadneho doplatku

V zmysle nariadenia je mimoriadny doplatok dotácie na stravu možné poskytnúť z dôvodu nárastu počtu oprávnených detí, ktorými sú deti s poskytnutou osobitnou ochranou alebo deti zákonných zástupcov s poskytnutou osobitnou ochranou (ďalej len „deti s osobitnou ochranou“).

Nariadenie v § 2 vymedzuje pojem osoba s osobitnou ochranou, pričom za takúto osobu sa považuje fyzická osoba, ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, príp.  fyzická osoba, ktorá získala prechodný pobyt a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska.

Oprávnené  na poskytnutie mimoriadneho doplatku bude teda, napr. dieťa s pasom občana EÚ, ak sa jeho matke poskytuje dočasné útočisko; deti, ktorým sa poskytuje dočasné útočisko – maloletí bez sprievodu, ktorým bol súdom ustanovený opatrovník alebo odídenci, ktorí následne požiadajú o udelenie azylu a pod.

Poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu

Nakoľko deti s osobitnou ochranou neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku na financovanie dotácie na stravu na obdobie do 31.08.2022,  pre zriaďovateľov môžu byť vynaložené náklady na stravovanie týchto detí neplánovaným finančným výdavkom, ktorý im môže spôsobiť rozpočtové problémy. V záujme predchádzania týmto finančným problémom môže zriaďovateľ požiadať v zmysle nariadenia o poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu.

Dávame do pozornosti, že nariadenie stanovuje možnosť požiadať o mimoriadny doplatok, teda je na rozhodnutí zriaďovateľa, vzhľadom na počet detí s osobitnou ochranou a finančné prostriedky, ktoré má na stravovanie detí k dispozícii, či o mimoriadny doplatok požiada alebo nie. 

Ak sa zriaďovateľ rozhodne nežiadať o mimoriadny doplatok, pretože zaznamenal len malý nárast počtu oprávnených detí s osobitnou ochranou, ktoré môže „odstravovať“ z už poskytnutého preddavku dotácie do 31.08.2022 (nie všetky deti, na ktoré bol poskytnutý preddavok sa zúčastnili  vyučovania a odobrali obed, napr. z dôvodu choroby dieťaťa a pod.), postupuje pri oznamovaní nárastu počtu oprávnených detí s osobitnou ochranou v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Zmeny v počte oprávnených detí oznamuje úradu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala, tak ako doteraz (slovenské a ukrajinské deti uvádza spoločne na zmenových zoznamoch oprávnených detí) a následne oznámené deti zahrnie ako oprávnené do zúčtovania dotácie za rok 2022 v mesiaci marec 2023.

Ak sa zriaďovateľ rozhodne požiadať o poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na  deti s osobitnou ochranou, uvedie ich na novom tlačive „Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho  doplatku podľa nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z.“ (ďalej len „Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku“). Na tomto tlačive sa uvádzajú len deti s osobitnou ochranou, na ktoré je v zmysle nariadenia možné poskytnúť mimoriadny doplatok dotácie.

Za správnosť údajov uvedených v Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku, zodpovedá zriaďovateľ, t.j. skutočnosti, či ide o deti s osobitnou ochranou alebo deti zákonných zástupcov s osobitnou ochranou a či sú tieto deti oprávnené na poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie overuje zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s poskytnutím dotácie (potvrdenia o poskytnutí dočasného útočiska, čestné vyhlásenia, že ide o dieťa bez nároku na zvýšený daňový bonus). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie nie je potrebné k zoznamu predkladať.

Nariadenie stanovuje, že mimoriadny doplatok dotácie je možné poskytnúť odo dňa, kedy zmena nastala. Mimoriadny doplatok dotácie na dieťa bude poskytnutý  odo dňa, od kedy je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu (v prípade, že ide o dieťa bez nároku na zvýšený daňový bonus, dieťa je oprávnené odo dňa, kedy dieťa nastúpilo do školského zariadenia a začalo odoberať stravu v školskej jedálni, v prípade, ak ide o dieťa v hmotnej núdzi, dieťa je oprávnené od mesiaca, v ktorom sa domácnosti pomoc v hmotnej núdzi vyplatí).

V zmysle § 4 nariadenia (prechodné ustanovenie) je možné mimoriadny doplatok na deti s osobitnou ochranou poskytnúť spätne od 01.03.2022 len v prípade, ak zriaďovateľ v termíne do 10.05.2022 doručí úradu Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku, ktoré v období od 01.03.2022 boli oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu. V takomto prípade sa doplatok poskytne žiadateľovi do 25.05.2022, a to odo dňa oprávnenosti dieťaťa pre poskytovanie dotácie na stravu do konca preddavkového obdobia, t.j. do 31.08.2022. 

V prípade, že zriaďovateľ už zaslal na úrad v mesiaci marec a apríl 2022 zmenové zoznamy, v ktorých boli uvedené ukrajinské deti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu a zriaďovateľ sa v zmysle nariadenia rozhodne požiadať o mimoriadny doplatok, úrad neprihliada na už zaslané zmenové zoznamy  a zriaďovateľ má podľa nariadenia povinnosť vypracovať a predložiť na úrad Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku v termíne do 10.05.2022. Zriaďovateľ v zozname uvedie všetky deti, ktoré  sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca marec 2022 a apríl 2022.

Následne, pri zmenách, ktoré nastanú v počte oprávnených detí s osobitnou ochranou od mesiaca máj 2022 sa bude postupovať podľa toho, či bola zmena oznámená do 10. dňa kalendárneho mesiaca alebo po 10. dni kalendárneho mesiaca, a to nasledovne:

  • ak bola zmena oznámená do 10. dňa kalendárneho mesiaca doplatok sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená,
  • ak bola zmena oznámená po 10. dni kalendárneho mesiaca doplatok sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená.

Pri zmenách, ktoré nastanú v počte oprávnených detí s osobitnou ochranou od mesiaca máj 2022, je pri mimoriadnom doplatku potrebné používať už upravené tlačivo, v prípade detí z domácností s príjmom najviac vo výške životného minima. Bližšie pozri dotácie pre deti z domácností s príjmom najviac vo výške životného minima.    

Po predložení zoznamu detí, na ktoré sa žiada mimoriadny doplatok, úrad vykoná administratívnu finančnú kontrolu pri poskytnutí mimoriadneho doplatku a zašle zriaďovateľovi Oznámenie o poskytnutí mimoriadneho doplatku, v ktorom uvedie sumu poskytnutého doplatku a počty detí s osobitnou ochranou, na ktoré bol mimoriadny doplatok poskytnutý.

Zúčtovanie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu:

V súvislosti so zúčtovaním dotácie v zmysle § 14 ods. 4 zákona o dotáciách za rozpočtový rok 2022 odporúčame zriaďovateľom viesť si samostatnú evidenciu odstravovaných detí s osobitnou ochranou, na ktoré bol poskytnutý mimoriadny doplatok, nakoľko tento mimoriadny doplatok sa bude pri zúčtovaní dotácie vykazovať samostatne. Požiadavka vedenia samostatnej evidencie odstravovaných detí platí aj v prípade, ak zriaďovateľovi bude poskytnutý doplatok dotácie v zmysle § 4 ods. 7 zákona o dotáciách na každé dieťa v škole, ak škola splnila podmienku podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (v škole je najmenej 50% detí v HN), z dôvodu nárastu detí v HN s osobitnou ochranou.

Príloha:

Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku [ PDF]

Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku [ DOCX] 

Dátum vytvorenia stránky: 25.04.2022
Dátum aktualizácie: 06.05.2022

Tlačiť