Poskytovanie dotácií na stravu v čase letných prázdnin 2021

Letné školy:

V prípade letných škôl organizovaných na základe projektu MŠVVŠ SR, ako program na doplnenie vzdelania v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 je možné poskytnúť dotáciu na stravu za splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sú účasť na vyučovaní a odobratie stravy.

V tejto súvislosti však uvádzame, že vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách* s účinnosťou od 01.08.2021 je možné poskytnúť dotáciu na stravu v letných školách len na dieťa plniace si povinnú školskú dochádzku v ZŠ, ktoré:

  • je z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • je z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo
  • navštevuje ZŠ, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu**

Aj keď v rámci projektov letných škôl je oprávneným výdavkom stravné pre žiakov, v prípade požiadavky o poskytnutie dotácie na stravu pre vyššie uvedené skupiny deti v letných školách, je postup požiadania o dotáciu nasledovný:

  • zriaďovateľ ZŠ, ktorý sa rozhodne organizovať letnú školu, oznámi úradu do 10.08.2021, že sa zapojil do projektu letnej školy a projekt bol schválený MŠVVaŠ SR, uvedie úradu školské zariadenie, kde bude organizovať letnú školu (v prípade, ak je zriaďovateľom viacerých školských zariadení);
  • na poskytnutie dotácie na stravu pre deti v letných školách nie je potrebné podať žiadosť na úrade, ani do 10.08.2021 preukázať zoznam detí, ktoré sa zúčastnia vyučovania v letnej škole;
  • zriaďovatelia ZŠ použijú na stravovanie detí počas letných škôl finančné prostriedky, ktoré nevyčerpali z poskytnutej dotácie na obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021;   
  • pri ročnom zúčtovaní dotácie na stravu za celý rozpočtový rok, zriaďovateľ zahrnie do vyúčtovania odstravované deti počas letnej školy, ktoré spľňajú podmienky oprávnenosti na poskytnutie dotácie (len vyššie uvedené skupiny detí oprávnené na poskytnutie dotácie od 01.08.2021);
  • pri vyúčtovaní za rok 2021 zriaďovateľ predloží úradu zoznam detí, ktoré sa zúčastnili letnej školy, odobrali obed počas letnej školy a boli oprávnené na poskytnutie dotácie.

Poznámka: Ak v rozpočte schváleného projektu letnej školy sa už počíta aj s položkou na stravovanie, odporúčame organizátorom letných škôl obrátiť sa na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o usmernenie, či v takomto prípade je možné náklady na stravu uhrádzať aj z dotácie na stravu.

Iné záujmové aktivity organizované školou v čase letných prázdnin:

Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade záujmových aktivít organizovaných školou v čase letných prázdnin (napr. letné školské kluby detí, letné tábory, iné letné školy ako letné školy organizované v rámci projektu MPSVR SR) nie je splnená podmienka účasti dieťaťa na vyučovaní, a preto nie je možné v týchto prípadoch dotáciu na stravu poskytnúť.  

_______________________________________

* S účinnosťou od 01.08.2021 sa ukončilo plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ. Bližšie informácie k zmenám zákona o dotáciách sú zverejnené na webovej stránke ústredia: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

** § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.11.2020
Dátum aktualizácie: 12.07.2021

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac