Zmeny pri poskytovaní dotácie na stravu v čase COVID-19

Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“) upravuje v čase krízovej situácie oprávnenosť poskytnutia dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“). Bližšie pozri aj v nariadení: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/103/20210424.html

Zmeny pri poskytovaní dotácií na stravu v čase COVID-19 od 30.04.2020:

Nariadenie účinné od 30.04.2020 umožnilo poskytnúť dotáciu na stravu aj v prípade, že výchovno-vzdelávacia činnosť alebo vyučovanie boli prerušené z dôvodu krízovej situácie (vzdelávanie prebiehalo online, resp. dištančnou formou) avšak za podmienky, ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo. Zároveň umožnilo zriaďovateľom škôl a predškolských zariadení pri vyúčtovaní dotácie k 31.03.2021 si uplatniť z poskytnutej dotácie náklady na škodu, ktorá im vznikla na skladových zásobách potravín v súvislosti s vyhlásením krízovej situácie.

Oprávnenosť poskytnutia dotácie v čase krízovej situácie:

Podľa § 2 nariadenia, ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „zákon o dotáciách“) sa považuje za splnenú.

V zmysle tohto ustanovenia nariadenia sa upúšťa od podmienky účasti dieťaťa na výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní na základnej škole s cieľom poskytnúť dotáciu aj na stravu vydanú týmto deťom v čase krízovej situácie. Dôvodom je skutočnosť, že v súčasnosti je výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školách a vyučovanie na základných školách prerušené.

Napriek tomu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3010/2020 zo dňa 02.04.2020 bolo umožnené od 03.04.2020 v zariadeniach školského stravovania vydávať stravu pre sociálne znevýhodnené deti za dodržania podmienok uvedených v predmetnom opatrení. Následne za účelom spravodlivého poskytovania stravy deťom všetkých sociálnych skupín v období krízovej situácie, bolo vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3991/2020 zo dňa 13.05.2020, ktorým je umožnené podávanie suchej stravy alebo teplého jedla v zariadeniach školského stravovania pre všetky deti.

Ak vydávaná strava nemôže byť vydaná dieťaťu, ktoré podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, v súlade s § 4 ods. 6 druhej vety zákona o dotáciách poskytnutú dotáciu na stravu zriaďovateľ vyplatí rodičovi takéhoto dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je toto dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Podľa § 10 ods. 1 nariadenia na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo v čase krízovej situácie alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu do účinnosti tohto nariadenia vlády, považuje za splnenú.

Zabezpečilo sa, aby sa za oprávnené obdobie pre zúčtovanie dotácie na stravu bez podmienky účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 2 ods. 1 považovalo aj obdobie v čase od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády. Dôvodom je skutočnosť, že niektoré zariadenia školského stravovania začali zabezpečovať stravu sociálne znevýhodneným deťom už pred účinnosťou tohto nariadenia (opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3010/2020 zo dňa 02.04.2020).

Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie stravy deťom je v čase krízovej situácie upravované opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, oprávnené na poskytnutie dotácie v čase krízovej situácie sú len deti, ktoré odobrali obed, alebo iné jedlo (t.j. aj suchý balíček), resp. obed v čase krízovej situácie mohli odobrať (napr. v prípade diétneho/osobitného stravovania) za dodržania podmienok v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Nakoľko predmetné opatrenia boli pripravené Úradom verejného zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva vedy a výskumu SR odporúčame zriaďovateľom, aby si splnenie podmienok oprávnenosti poskytnutia dotácie z pohľadu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (t.j. akým deťom a za dodržania akých podmienok je možné počas krízovej situácie poskytovať stravu) preverili na týchto inštitúciách.

Uplatnenie si nákladov za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín:

Podľa § 10 ods. 2 nariadenia na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu:

  1. vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo
  2. prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.

Zabezpečilo sa zmiernenie dopadov vyhlásenej krízovej situácie v dôsledku uzavretia zariadení školského stravovania, ktoré už mali zabezpečené zásoby potravín na prípravu stravy pre deti v materských školách alebo základných školách tak, aby sa dotácia na stravu mohla použiť aj na úhradu škôd spôsobených na skladových zásobách bez potreby preukazovania nákladov na likvidáciu skladových zásob. V zmysle nariadenia bude možné zúčtovať dotáciu na stravu vo výške, ktorá zodpovedá sume súčinu dotácie na stravu, počtu detí prihlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní. Napríklad ak deň pred vyhlásením krízovej situácie bolo na stravovanie prihlásených 200 detí, výška dotácie, ktorá môže byť zúčtovaná týmto spôsobom predstavuje sumu 720 eur (1,20 eur * 200 detí * 3 dni). Na tento účel sa za deň vyhlásenia krízovej situácie považuje aj deň uzatvorenia školy na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Dôvodom je skutočnosť, že v niektorých krajoch/okresoch/mestách boli školy uzatvorené napr. už od 09.03.2020.

K uplatneniu si nákladov za škodu spôsobenú na skladových zásobách uvádzame, že:

  • ak je reálna výška škody nižšia ako výška škody vypočítaná podľa vzorca v zmysle nariadenia, zriaďovateľ si uplatňuje škodu v reálnej hodnote škody;
  • ak je výška škody vyššia ako výška škody vypočítaná podľa vzorca v zmysle nariadenia, zriaďovateľ si uplatňuje škodu vypočítanú podľa vzorca a rozdiel nákladov znáša zriaďovateľ.

Napríklad vo vyššie uvedenom príklade, pri výpočte škody podľa vzorca v nariadení vo výške 720 eur (1,20 eur * 200 detí * 3 dni) si zriaďovateľ uplatní škodu nasledovne:

  1. ak je škoda nižšia, napr. vo výške 500 eur - je možné si uplatniť náklady len na reálnu (nižšiu) výšku škody spôsobenú na skladových zásobách, t.j. škodu vo výške 500 eur;
  2. ak je škoda vyššia, napr. vo výške 800 eur - je možné si uplatniť náklady na škodu len v maximálnej sume vypočítanej podľa nariadenia, t.j. vo výške 720 eur a rozdiel vo výške 80 eur bude znášať zriaďovateľ.

Termín a spôsob uplatnenia si nákladov na škodu spôsobenú na skladových zásobách:

Žiadateľ si náklady na škodu na skladových zásobách potravín uplatní pri zúčtovaní zálohovo poskytnutej dotácie, a to v termíne do 31.03.2021.

V prípade, ak si žiadateľ bude uplatňovať škodu na skladových zásobách potravín zo zálohovo poskytnutej dotácie, nemusí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukazovať doklady súvisiace s nákladmi na likvidáciu skladových zásob (napr. súpis potravín, darovaciu zmluvu, doklad o likvidácií odpadu, protokol zo škodovej komisie).

Príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa zúčtováva len výška škody, a to pri zúčtovaní samotnej dotácie (v roku 2021). Doklady k výške škody na skladových zásobách potravín (napr. evidencia o likvidácií odpadu) je žiadateľ povinný viesť a archivovať len pre svoje účely, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tieto doklady k zúčtovaniu dotácie nebude požadovať.

Zmeny pri poskytovaní dotácií na stravu v čase COVID-19 od 30.10.2020:

Nariadenie vlády SR č. 301/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. účinné od 30.10.2020 (ďalej len „novela nariadenia“) upravilo možnosť poskytovania dotácie aj v prípade, keď je zariadenie školského stravovania z dôvodu krízovej situácie zatvorené, ale deti sa naďalej zúčastňujú výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania na základnej škole. V tomto prípade sa podmienka odobratia stravy považuje za splnenú a dotácia sa vyplatí rodičom alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti v hotovosti za tie dni, kedy bolo zariadenie školského stravovania zatvorené.

V zmysle prechodného ustanovenia (§ 11c novely nariadenia) sa podmienka odobratia stravy dieťaťom považuje za splnenú aj za mesiac október 2020, ak bola na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva školská jedáleň zatvorená.

V nadväznosti na uvedené pri poskytovaní dotácií na stravu môžu nastať dve situácie:

  • Výchovno-vzdelávacia činnosť alebo vyučovanie je prerušené (vzdelávanie prebieha online, resp. dištančnou formou) - v tomto prípade, má dieťa nárok na poskytnutie dotácie len v prípade, ak odobralo obed alebo iné jedlo (t.j. aj suchý balíček). V prípade dištančného, online vzdelávania detí, ktoré vyžadujú diétne/osobitné stravovanie sa dotácia vyplatí rodičovi v hotovosti za podmienok stanovených zákonom o dotáciách, avšak len v prípade, ak dieťa je prihlásené na stravu a stravu by mohlo odobrať, t.j. ak jedáleň pripravovala stravu.
  • Zariadenie školského stravovania je z dôvodu krízovej situácie zatvorené - v tomto prípade, má dieťa nárok na poskytnutie dotácie len v prípade, ak sa zúčastní vzdelávania/vyučovania v materskej/základnej škole (na vzdelávaní sa zúčastňuje fyzicky, nie online, resp. dištančnou formou), avšak nemôže odobrať stravu z dôvodu karantény jedálne. V tomto prípade sa dotácia vyplatí rodičovi v hotovosti za tie dni, kedy bolo zariadenie školského stravovania zatvorené.

 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2021
Dátum aktualizácie: 18.10.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac