Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022

Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: 232/2022 Z.z. - Zákon o financovaní voľného času di... - SLOV-LEX

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Od 01.07.2022 v zmysle § 52zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
 • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí [1]:

 • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (v sume 70 eur mesačne [2]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.[3]

 • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne [4]). Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (pre deti z Ukrajiny je toto tlačivo k dispozícii aj v ukrajinskom jazyku). V tejto súvislosti upozorňujeme, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

Od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, teda dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby zriaďovatelia MŠ čo možno najskôr:

 • oslovili všetkých rodičov detí v poslednom ročníku MŠ, ktorým bola doteraz dotácia na stravu poskytovaná z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu, či majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu od 01.07.2022. Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť zriaďovateľovi preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu;

 • do konca mesiaca júl 2022 úradu v súlade so zákonom o dotáciách oznámili úbytok deti v poslednom ročníku MŠ, t.j. deti, ktoré od 01.07.2022 už nie sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, z dôvodu zmeny daňových bonusov.

Predkladanie podkladov v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022:

V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022, zriaďovateľ, tak ako každý rok, predkladá v súlade so zákonom o dotáciách podklady nevyhnutné na poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na poskytovanie dotácie na stravu aj deťom z Ukrajiny (osoby s osobitnou ochranou), pre ktoré je nevyhnutné viesť samostatnú evidenciu, boli upravené zoznamy oprávnených detí a oznámenie o počte odstravovaných obedov. V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu zriaďovatelia príslušnému úradu:

 • v termíne do 15.07.2022 oznamujú počet odstravovaných detí za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022 jednotlivo po mesiacoch za každé školské zariadenie, na ktoré bola poskytnutá dotácia, a to na tlačive Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022, pričom je potrebné samostatne vykázať deti z Ukrajiny, na ktoré bol poskytnutý mimoriadny doplatok;

 • v termíne do 10.08.2022 doručia aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiadajú poskytnutie dotácie od 01.09.2022 do 31.12.2022, a to na tlačive Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu. V nadväznosti na to, z akého titulu sú deti v MŠ/ZŠ oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, zriaďovateľ vyplní príslušný zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o dotáciách, pričom deti z Ukrajiny predkladá na samostatných zoznamoch. Zoznamy detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu predkladáme v prílohe. Za správnosť údajov uvedených v aktualizovanom zozname detí, zodpovedá zriaďovateľ a uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v ŽM/HN, nové čestné vyhlásenia, že si rodičia neuplatnili nárok na daňový bonus). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné k zoznamom detí predkladať.

V tejto súvislosti zriaďovateľ, čo najskôr informuje fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

Termín na predloženie vyššie uvedených podkladov odporúčame stanoviť si tak, aby mal zriaďovateľ dostatočný časový priestor na zosumarizovanie predložených podkladov za každé dieťa v MŠ/ZŠ do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý je povinný doručiť na úrad najneskôr do 10.08.2022.

V súvislosti s preukázaním, že ide o dieťa v HN dávame do pozornosti, že v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), je od 01.04.2022 možné prostredníctvom Over Si preveriť poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, t.j. predmetné potvrdenie nie je potrebné od rodiča vyžadovať, ak má zriaďovateľ možnosť uvedené overiť prostredníctvom informačných systémov. Zároveň odporúčame zriaďovateľom informovať sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosti preverenia poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom rezortného informačného systému.

V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že ide o dieťa v ŽM, ak rodič nestihne predložiť potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM v stanovenom termíne, avšak informuje zriaďovateľa, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima, je možné dieťa zaradiť do zoznamu oprávnených detí len na základe informácie od rodiča. Úrad posúdi príjem domácnosti (ak bude Formulár na posúdenie príjmu rodičom na úrad predložený) a ak pôjde o dieťa v ŽM a dieťa v ŽM bude uvedené zriaďovateľom na aktualizovanom zozname detí, dotáciu na stravu úrad do 25.08.2022 na toto dieťa vyplatí.

Upozorňujeme však rodičov, že Formulár na posúdenie príjmu (pre deti z Ukrajiny je toto tlačivo k dispozícii aj v ukrajinskom jazyku) vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) je potrebné predložiť na úrad najneskôr do 15.08.2022, aby ich úrad stihol spracovať a oprávnené dieťa zahrnúť do vyplateného preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022. 

-----------------------------------------------

[1] Právna úprava účinná do 30.06.2022 rozlišovala 3 vekové kategórie detí pri uplatnení si daňového bonusu:

 • do 6 rokov – tzv. dvojnásobný daňový bonus v sume 47,14 eur mesačne,
 • od 6 do 15 rokov – tzv. zvýšený daňový bonus v sume 43,60 eur mesačne,
 • od 15 rokov – tzv. základný daňový bonus v sume 23,57 eur mesačne,

pričom nebol umožnený súbeh poskytovania dotácií na stravu a poberania tzv. zvýšeného daňového bonusu.

[2] Podľa § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.

[3] Súbeh poskytovania daňového bonusu na dieťa do 15 rokov veku a dotácie na stravu je však možný, ak je dotácia poskytovaná z titulu, že ide o dieťa, ktoré navštevuje MŠ/ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (§ 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách), alebo v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

[4] Podľa § 52zzn ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022
Dátum aktualizácie: 26.08.2022

Tlačiť