Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zúčtovanie dotácií za rozpočtový rok 2022

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o  dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) je žiadateľ povinný do 31.03.2023 zúčtovať dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len „dotácia na školské potreby“) a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnutú v rozpočtovom roku 2022. V tomto termíne je žiadateľ povinný vrátiť nevyčerpanú dotáciu na účet príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) a zároveň odviesť výnosy z poskytnutej dotácie. Za prijímateľa sa nevyčerpané finančné prostriedky (dotácia) nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur. Výnosy z poskytnutej dotácie je však potrebné odviesť bez ohľadu na ich výšku.

K zúčtovaniu dotácie je nevyhnuté predložiť úradu podklady najneskôr do 15.02.2023, a to nasledovne:

  • dotácie na školské potreby - žiadateľ predkladá doklady preukazujúce využitie dotácie (napr. faktúry, príjmové doklady, objednávky k zakúpeniu učebníc, pracovných zošitov, písacích potrieb a pod., z ktorých sú zrejmé počty detí a či ide o deti z domácností v hmotnej núdzi (ďalej len „deti v HN“) alebo deti z domácností, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“);

  • dotácie na stravu - žiadateľ predkladá počet odstravovaných detí/obedov za každé výchovné zariadenie, jednotlivo po mesiacoch za rozpočtový rok 2022 na tlačive Oznámenie o počte odstravovaných obedov za rok 2022. Nakoľko žiadatelia už v mesiaci júl 2022 predložili úradu toto oznámenie za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022, ak dodatočne žiadateľ nezistil nezrovnalosť v údajoch o počte detí/obedov zaslaných úradu, je k zúčtovaniu dotácie postačujúce predložiť oznámenie o počte odstravovaných detí/obedov vyplnené od mesiaca júl 2022. V tejto súvislosti uvádzame, že deti z Ukrajiny od mesiaca júl 2022 je nevyhnutné vykazovať v rovnakej štruktúre ako ostatné deti, v členení na deti HN/ŽM, deti bez bonusu. V prípade, ak sa zriaďovateľ základnej školy zapojil do projektu Letná škola 2022[1], uvedenú skutočnosť oznámil úradu a na úrad pred organizovaním letnej školy predložil menný zoznam oprávnených detí, ktoré sa zúčastnia letnej školy, vo vyznačených riadkoch Oznámenia o počte odstravovaných obedov za rok 2022 uvedenie počet odstravovaných detí/obedov v letnej škole.

Žiadateľ v príslušnom kalendárnom mesiaci môže do zúčtovania zahrnúť len oprávnené dieťa. Do zúčtovania žiadateľ zahrnie aj dieťa, na ktoré nebola poskytnutá dotácia na stravu, a to v súlade s Oznámením úradu o prepočítaní sumy dotácie, v ktorom je uvedené, od ktorého mesiaca bolo „nové dieťa“ oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu. Do zúčtovania dotácie nie je možné zahrnúť dieťa, na ktoré bola poskytnutá dotácia, ak sa dodatočne preukázalo, že toto dieťa nebolo oprávnené na poskytnutie dotácie (napr. rodič dodatočne ohlásil zriaďovateľovi, že na dieťa v období poskytovania dotácie na stravu poberal aj daňový bonus). Finančné vysporiadanie takto neoprávnene zaplatených obedov dieťaťu prebieha medzi rodičom a žiadateľom.

Na základe podkladov predložených žiadateľom k zúčtovaniu dotácie úrad vykoná administratívnu finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej cieľom je overenie dodržiavania podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií v zmysle zákona o dotáciách.

Po vykonaní administratívnej finančnej kontroly bude úrad žiadateľa informovať o výške dotácie, ktorú je žiadateľ povinný vrátiť, resp. o doplatku dotácie žiadateľovi. Úrad bude zároveň žiadateľa informovať o čísle bankového účtu, na ktorý je potrebné vrátiť nevyčerpanú dotáciu a odviesť výnosy z poskytnutej dotácie.

 

[1] Ide o letné školy v zmysle zverejnenej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k rozvojovému projektu Letná škola 2022, ktorý sa organizoval na základe Memoranda o spolupráci s organizáciou UNICEF. 

Dátum vytvorenia stránky: 19.12.2022

Tlačiť