Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok v čase COVID-19

Jednorazová zvýšená suma prídavku na dieťa za mesiac september 2021

Suma prídavku vyplácaná mesačne v sume 25,50 Eur sa jednorazovo zvýši za mesiac september 2021 o sumu 74,50 Eur, teda v mesiaci október 2021 sa vyplatí prídavok na dieťa v celkovej sume 100 Eur.

 

viac

 

Jednorazový príspevok 333 eur na dieťa

Jednorazový príspevok bude vyplatený v mesiaci august 2021 na každé nezaopatrené dieťa, ktoré bolo členom domácnosti, ktorej vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v čase pandémie,  v období od marca 2020 do apríla 2021.

 

viac

 

Zmeny od 01.05.2021 pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

Od 01.05.2021 vzhľadom na zmenu epidemiologickej situácie v SR majú príjemcovia pomoci hmotnej núdze opätovne povinnosť zúčastniť sa výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne, v opačnom prípade sa pomoc v hmotnej núdzi zníži o dávku pomoci v hmotnej núdzi.

 

viac

 

Tehotenské a ošetrovné a nárok na pandemický rodičovský príspevok

Od 01.04.2021 poskytuje sociálna poisťovňa tehotnej žene, poistenkyni sociálnej poisťovne novú nemocenskú dávku – tehotenské, ktorá v zmysle § 1a ods. 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. nemá vplyv na nárok na pandemický rodičovský príspevok.

 

viac

 

Príjmy z výkonu testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

Ak sa poberatelia pandemického rodičovského príspevku, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného (ďalej len „dávky a príspevky“) zapojili do výkonu testovania v čase COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce, z ktorých príjem podlieha dani z príjmu, tento príjem sa na účely posúdenia nároku na dávky a príspevky nepovažuje za príjem z výkonu závislej činnosti.

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

Zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID-19 od 01.11.2020

 

viac

 

Dokedy trvá nárok na pandemický rodičovský príspevok? - zmena od 15.10.2020

 

viac

 

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020

 

viac

 

Zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok a príspevkov od 01.07.2020

 

viac

 

Zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok a príspevkov od 01.04.2020

 

viac

 

Postup pri podávaní žiadostí na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok počas COVID-19

 

viac

 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac