SOS Dotácia

POZASTAVENIE POSKYTOVANIA SOS DOTÁCIE

Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie, postupné uvoľňovanie a naviazanie pandemických opatrení na celonárodný covid automat a opätovnú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, s účinnosťou od 1. júla 2021 dochádza k pozastaveniu poskytovania SOS dotácie.

Prijímateľom a žiadateľom SOS dotácie bude SOS dotácia posledný krát vyplatená v mesiaci júl 2021 za mesiac jún 2021.

Žiadosti o poskytnutie SOS dotácie predložené v mesiaci júl 2021 už nebudú príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny posudzované.

Osobám, ktoré boli prijímateľmi SOS dotácie odporúčame svoju nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu riešiť požiadaním o pomoc v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie k poskytovaniu pomoci v hmotnej núdzi je možné nájsť na webovej stránke: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=964362 alebo osobne konzultovať na príslušnom úrade práce. V prípade priznania nároku na pomoc v hmotnej núdzi bude takýmto klientom pomoc v hmotnej núdzi vyplatená v auguste 2021, t.j. bude zabezpečená kontinuita príjmu klientov, ktorí sú na pomoc štátu odkázaní.


Podmienky poskytnutia SOS dotácie

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu ( SOS dotácia) sa poskytujú podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

SOS dotáciu je možné poskytnúť spätne od mesiaca október 2020.

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „SOS dotácia“). Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

Oprávnený žiadateľ:

Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:

 • zo závislej činnosti,
 • z výkonu činnosti osobnej asistencie(1),
 • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne;
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia (okrem tehotenského), dávky nemocenského poistenia (okrem tehotenského) alebo obdobnej dávky zo zahraničia;

Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:

  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne;
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov;
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole;
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;

Výška SOS dotácie:

Dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku. Dotácia sa poskytuje najviac v sume 300 eur v mesiaci, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní(2).

V prípade poberateľa dôchodkovej dávky alebo člena domácnosti, ktorému bola pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS, ktorých suma je nižšia ako mesačná suma dotácie (300 eur), sa suma poskytnutej dotácie určí ako rozdiel medzi mesačnou sumou dotácie a sumou dôchodkovej dávky/pomoci v hmotnej núdzi, ktoré táto osoba poberá.

Predloženie žiadosti o SOS dotáciu a spôsob jej vyplnenia:

Podmienkou na poskytnutie dotácie je predloženie žiadosti o poskytnutie SOS dotácie [ DOCX 40.5 kB].

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má pobyt. O SOS dotáciu je možné požiadať aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu (doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje).

V prípade podávania žiadosti o SOS dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu (vrátene skenu prílohy, ak relevantné). E-mailový kontakt na príslušný úrad práce si žiadateľ nájde v tejto tabuľke:

E-mailové adresy
Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
e-mail
Bratislava ba@upsvr.gov.sk
Banská Bystrica bb@upsvr.gov.sk
Bardejov bj@upsvr.gov.sk
Brezno br@upsvr.gov.sk
Banská Štiavnica bs@upsvr.gov.sk
Čadca ca@upsvr.gov.sk
Dolný Kubín dk@upsvr.gov.sk
Dunajská Streda ds@upsvr.gov.sk
Galanta ga@upsvr.gov.sk
Humenné he@upsvr.gov.sk
Košice ke@upsvr.gov.sk
Kežmarok kk@upsvr.gov.sk
Komárno kn@upsvr.gov.sk
Lučenec lc@upsvr.gov.sk
Liptovský Mikuláš lm@upsvr.gov.sk
Levice lv@upsvr.gov.sk
Malacky ma@upsvr.gov.sk
Michalovce mi@upsvr.gov.sk
Martin mt@upsvr.gov.sk
Nové Mesto nad Váhom nm@upsvr.gov.sk
Námestovo no@upsvr.gov.sk
Nitra nr@upsvr.gov.sk
Nové Zámky nz@upsvr.gov.sk
Považská Bystrica pb@upsvr.gov.sk
Prievidza pd@upsvr.gov.sk
Partizánske pe@upsvr.gov.sk
Pezinok pk@upsvr.gov.sk
Piešťany pn@upsvr.gov.sk
Prešov po@upsvr.gov.sk
Poprad pp@upsvr.gov.sk
Revúca ra@upsvr.gov.sk
Ružomberok rk@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota rs@upsvr.gov.sk
Rožňava rv@upsvr.gov.sk
Senica se@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa sl@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves sn@upsvr.gov.sk
Stropkov sp@upsvr.gov.sk
Trenčín tn@upsvr.gov.sk
Topoľčany to@upsvr.gov.sk
Trnava tt@upsvr.gov.sk
Trebišov tv@upsvr.gov.sk
Veľký Krtíš vk@upsvr.gov.sk
Vranov nad Topľou vt@upsvr.gov.sk
Žilina za@upsvr.gov.sk
Zvolen zv@upsvr.gov.sk

V žiadosti je žiadateľ povinný uviesť kompletné identifikačné údaje žiadateľa. Upozorňujeme žiadateľov, aby uvádzali presné identifikačné údaje, nakoľko nesprávne údaje môžu skomplikovať posudzovanie žiadosti.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktoré je povinný vyplniť každý žiadateľ. Týmto čestným vyhlásením, žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že splnil podmienky oprávnenosti žiadateľa na poskytnutie dotácie. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, sú overované úradom z dostupných informačných systémov a môžu byť predmetom sociálnych šetrení úradu ako aj iných následných kontrol.

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade neúplných žiadostí, úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti.

Podmienky poskytovania dotácie – povinnosť prijímateľa dotácie oznamovať zmeny

Prijímateľ dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom zmena skutočnosti nastala, oznámiť úradu akékoľvek nové skutočnosti, ktoré s jeho žiadosťou súvisia a majú vplyv na vyplácanie dotácie (vykonávanie činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem, opätovný nástup do zamestnania, výkon živnosti, zmena príjmových pomerov a pod.).

V prípade, ak prijímateľ dotácie neoznámi úradu zmenu skutočností a dotácia mu bude vyplatená neoprávnene, úrad je povinný požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

Oznámenie a výplata

Schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne alebo elektronickými prostriedkami ak bola žiadosť podaná týmto spôsobom.

Upozorňujeme fyzické osoby, ktoré z dôvodu krízovej situácie nevykonávajú činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, že im SOS dotácia môže byť poskytnutá len v prípade, ak nemajú nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov SR:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/103/20201030.html

(1) Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2) V mesiaci október 2020 najmenej v rozsahu 10 kalendárnych dní.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.10.2020
Dátum aktualizácie: 11.08.2021

Tlačiť