Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia k novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi od 01.04.2023

Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi"). Konsolidované znenie zákona o pomoci v hmotnej núdzi účinného od 01.04.2023 je zverejnené tu: 417/2013 Z.z. - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o ... - SLOV-LEX

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša nasledovné zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi:

Za príjem sa nebude považovať:

 • príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy študujúcich v dennej forme, len ak spĺňajú podmienku nezaopatrenosti,
 • príspevky poskytované v súvislosti s aktívnymi opatreniami na trhu práce okrem príspevku poskytovaného v rámci projektu alebo programu na podporu opätovného začlenenia a udržania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Za príjem sa bude považovať:

 • zamestnanecká prémia a daňový bonus.

Za majetok sa nebude považovať:

 • taký majetok, ktorý nie je možné predať, prenajať, t. j. ak si osoba v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov nevie týmto majetkom riešiť hmotnú núdzu (majetok v exekúcii, nevysporiadaný majetok manželov po rozvode, staré nepojazdné motorové vozidlá, ktorých sa nevedia zbaviť z dôvodu vysokých poplatkov za ich vyradenie z evidencie motorových vozidiel),
 • jedno motorové vozidlo na každého člena domácnosti, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu člena domácnosti, ktorému bol vyhotovený parkovací preukaz. Ak sú napr. 2 členovia domácnosti odkázaní na individuálnu prepravu a bol im obom vyhotovený parkovací preukaz, môžu mať obaja motorové vozidlo, t.j. takáto domácnosť môže mať dve osobné motorové vozidlá v domácnosti. 

Zabezpečiť si príjem vlastnou prácou sa nebude skúmať ani u fyzickej osoby, ktorá je:

 • osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roka veku dieťaťa
 • fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a je odkázaná na:
  • osobnú asistenciu, alebo opatrovanie alebo
  • sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo domácu opatrovateľskú službu

Dávka v hmotnej núdzi:

K 01.04.2023 stráca platnosť:

 • dohoda medzi úradom a právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech v súlade s § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi,
 • dohoda medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, o vykonávaní menších obecných služieb na účely nároku na aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. b) piateho bodu zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Povinnosť zúčastniť sa výkonu činností v rozsahu 32 hodín mesačne bude možné formou:

 • menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo
 • prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie

Od 01.04.2023 je možné vykonávanie dobrovoľníckej činnosti len ak občan sám uzavrie dohodu s organizáciou zameriavajúcou sa na dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto dohodu bude musieť klient predložiť úradu presne tak, ako predkladá pracovnú zmluvu, dohodu o pracovnej činnosti či dohodu o vykonaní práce. Novelou zákona sa výkon dobrovoľníckej činnosti bude akceptovať rovnako ako výkon závislej činnosti.

Zmena nastala v ospravedlňovaní vykonávania ponúknutých činností pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Čas, v ktorom bol člen domácnosti uznaný za dočasne práce neschopného sa bude považovať za čas, v ktorom osoba vykonala činnosti v plnom rozsahu  t .j. 32 hodín mesačne. 

Ďalšou zmenou je predĺženie doby, počas ktorej sa neskúma povinnosť vykonávať činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne, na 3 mesiace.

Člen domácnosti, ktorý v predchádzajúcich 12 mesiacoch odmietol vykonávanie činností, takýto člen domácnosti pri podaní novej žiadosti bude povinný vykonávať činnosti ihneď po začatí poskytovania pomoci v hmotnej núdzi.

Ochranný príspevok sa bude poskytovať len v jednej sume 75,70 Eura a bude poskytovaný aj osobe, ktorá: 

 • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roka veku dieťaťa, sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie; to platí aj na čas, v ktorom sa fyzickej osobe poskytuje odľahčovacia služba podľa osobitného predpisu
 • je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a je odkázaná:
  • na osobnú asistenciu alebo opatrovanie, alebo
  • sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo domácu opatrovateľskú službu

Ochranný príspevok nebude patriť:

 • od mesiaca, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného režimu do konca mesiaca, v ktorom skončilo trvanie jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • došlo k nesplneniu povinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. d) zákona o pomoci v hmotnej núdzi do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zistilo nesplnenie tejto povinnosti.

Aktivačný príspevok:

Aktivačný príspevok sa bude poskytovať len v jednej sume 75,70 Eur mesačne pre člena domácnosti:

 • ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
  1. zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,
  2. je žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy v externej forme štúdia a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  3. zúčastňuje sa v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce na vzdelávaní a príprave pre trh práce,  rekvalifikácii alebo na  projektoch a programoch v dohodnutom rozsahu najmenej  32 hodín počas 30 dní,
  4. je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
 • ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.

Na účely nároku na aktivačný príspevok sa nebudú vykonávať menšie obecné služby na základe dohody medzi úradom a obcou a tiež sa nebude vykonávať dobrovoľnícka činnosť na základe dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti.

Od 01.04.2023 plnoletí členovia domácnosti, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie sa budú môcť aktivovať pomocou nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom:

 1. Projektu „ Podpora udržania pracovných návykov“ – PUPN, pomocou ktorého bude UoZ poberajúci dávku v hmotnej núdzi vykonávať aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, alebo pre samosprávny kraj nepretržite, najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najmenej 16 hodín najviac 20 hodín týždenne.
 2. Národného projektu „Aktivácia ZUoZ“, opatrenie č. 2  - je zameraný na aktiváciu znevýhodnených UoZ, ktorí budú zaradení na odbornejšie pracovné činnosti ako napr. pomoc v školských, zdravotníckych zariadeniach, administratíva, pomoc v domovoch sociálnych služieb a pod.

Aktivačný príspevok sa nebude poskytovať členovi domácnosti:

 • ktorý má príjem zo závislej činnosti,
 • ktorému sa vypláca rodičovský príspevok a študuje dennou formou štúdia.

Vznik opätovného nároku na aktivačný príspevok u členov domácnosti, ktorí stratili naň nárok  z dôvodu vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo nesplnenia si oznamovacej povinnosti alebo nevykonávania  týchto aktivít bude už po 6 mesiacoch.

Príspevok na bývanie:

 • zjednotil sa čas na prehodnocovanie nároku na príspevku na bývanie, tento sa bude prehodnocovať u nájomcov a vlastníkov nehnuteľností rovnako t. j. po uplynutí 12 mesiacov.

Jednorazová dávka

 • obec ju bude môcť poskytnúť členovi domácnosti v hmotnej núdzi, pričom v súčasnosti bolo možné poskytnúť len poberateľovi pomoci v hmotnej núdzi.

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 20.03.2023
Dátum aktualizácie: 29.03.2023

Tlačiť