Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

O z n á m e n i e

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vypracoval a zverejňuje

"Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021"

pre územný obvod Trenčín a Ilava, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi v oblasti „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ v zmysle § 89 ods. 4 písm. d)  zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené priority na rok 2021:

Priorita č.1:

Opatrenie na zabezpečenie vykonávania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods. 3. písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Priorita č.2:

Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* Úplné znenie oznámenia je v zverejnenom PDF dokumente "Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021" - horná časť článku.

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2020
Dátum aktualizácie: 24.10.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac