POLITIKA KVALITY

Sme organizácia, ktorá je poverená vykonávaním štátnej správy na úseku sociálnych vecí  vo veciach štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci, poradensko-psychologických služieb, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na úseku služieb zamestnanosti vykonávame štátnu správu smerujúcu k rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu práce.

Vedenie organizácie si uvedomuje rastúce požiadavky spoločnosti na kvalitu služieb, ktoré poskytuje pre svojich klientov a pre zainteresované strany. Pre naplnenie týchto požiadaviek máme zavedený systém manažérstva kvality a vedením organizácie je vyhlásená táto politika kvality.

Politika kvality 

Dátum vytvorenia stránky: 05.01.2021

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac