Hlavné informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby OSO

Hlavné činnosti OSO

- Poskytovanie základného poradenstva:

 • v oblasti služieb zamestnanosti: možností evidencie na úrade, možností poskytovania informačno-poradenských služieb, možností zaradenia na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce, základné podmienky poskytnutia jednotlivých príspevkov, možnosti a podmienky zapojenia sa do jednotlivých národných projektov
 • v oblasti poskytovania dávok pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného: zisťovanie rodinného stavu, kto tvorí členov domácnosti, čo sa považuje za príjem, sociálny status členov domácnosti, splnenie podmienok pre poskytnutie náhradného výživného
 • v oblasti poskytovania náhradného výživného: splnenie podmienok pre poskytnutie náhradného výživného
 • v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok: základné informácie o typoch štátnych dávok - príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky k náhradnej starostlivosti, príspevok na pohreb, koordinačné príspevky v rámci EÚ, podmienky poskytovania, výška príspevku.

 

Evidencia UoZ a ZoZ, sprostredkovanie zamestnania

Sprostredkovanie zamestnania § 32 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Sprostredkovanie zamestnania je činnosť zameraná na:

 • vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie, záujemcovi o zamestnanie a občanovi na území Slovenskej republiky a v členských štátoch Európskej únie,
 • vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.

Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje:

 • ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) a pracovisko zriadené úradom
 • právnická a fyzická osoba, ktoré vykonávajú:
  • sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  • sprostredkovanie podporovaného zamestnávania alebo
  • právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, sprostredkovanie dočasného zamestnávania a sprostredkovanie podporovaného zamestnávania podľa tohto zákona, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba, ktoré môžu vykonávať sprostredkovanie zamestnávania podľa podmienok ustanovených v písomnej dohode uzatvorenej s úradom.

Na účely sprostredkovania zamestnania úrad :

 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie - §§ 33, 34, 36
 • vedie evidenciu záujemcov o zamestnanie - §§ 37, 38, 39
 • vedie evidenciu voľných pracovných miest - § 40
 • poskytuje informačné a poradenské služby - § 42
 • zabezpečuje odborné poradenské služby - § 43

Úrad vykonáva sprostredkovanie vhodného zamestnania nestranne, výsledkom sprostredkovania zamestnania je vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Na zabezpečenie sprostredkovania zamestnania úrad využíva agentov pre voľné pracovné miesta, ktorí zisťujú požiadavky zamestnávateľov na zamestnancov, pracovné podmienky u zamestnávateľov a sledujú situáciu na trhu práce.

Agenti pre voľné pracovné miesta vykonávajú svoju činnosť v rámci oddelenia služieb pre občana, referát služieb pre zamestnávateľa. Evidencia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) §§ 33, 34 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Podmienky zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie Evidencia uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľná, je právom občana nie jeho povinnosťou. Uchádzačom o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu, a ktorý:

 • nie je zamestnanec v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ alebo v cudzine
 • vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu – maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie od 01.07.2013 je 148,57€ (brutto), pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov. (napr. na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti)

Občan má možnosť uchádzať sa o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe osobne podanej písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na úrade práce, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt.

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a dokladov, ktoré uchádzač o zamestnanie predkladá na účely sprostredkovania zamestnania:

A. Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady:

a) fotokópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,

b) fotokópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

c) čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13)

d) fotokópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,

e) potvrdenie o ukončení školy,

f) čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,

g) doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

h) potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

i) právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku,

j) rodný list, ak mladistvý občan nemá spôsobilosť na právne úkony a je zastúpený zákonným zástupcom.

B. Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

a) rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,14) ak občan uvedený doklad má vydaný,

b) rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,14)

c) právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

d) fotokópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

e) fotokópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je uchádzač o zamestnanie povinný preukázať.

Evidencia UoZ a ZoZ, sprostredkovanie zamestnania

Úrad práce zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie UoZ dňom podania žiadosti alebo odo dňa nasledujúceho po skončení jednej z uvedených skutočností, ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie UoZ do 7 kalendárnych dní. Klienti si podávajú žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na oddelení služieb pre občana u sprostredkovateľa podľa trvalého pobytu.

Podmienky vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. (aktívna forma osobného vyhľadávania zamestnania) Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, s dátumom prevzatia a podpisom osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti, alebo je žiadosť doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou;
 • doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa (tlačivo úradu) – doklad od toho istého zamestnávateľa je možné predložiť opakovane až po uplynutí 3 mesiacov;
 • doklad o začatí konania vo veci poskytovania osobnej asistencie;
 • doklad o začatí konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie; a atď.

Uchádzač o zamestnanie je povinný najneskôr do 8 kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Dôležité!→ Ak uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu. Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do 3 pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti; ukončenie preukazuje osobne pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu).

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom. Uchádzač o zamestnanie môže počas evidencie vykonávať zárobkovú činnosť, ale maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie je stanovená zákonom o službách zamestnanosti. Od 01.07.2013 maximálna výška mzdy alebo odmenyje 148,57€ (brutto). Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne, ktorý mu stanoví úrad práce.

Evidenciu uchádzačov o zamestnanie zabezpečuje oddelenie služieb pre občana.

Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie ( ďalej UoZ) § 36 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Uchádzač o zamestnanie je vyradený z evidencie dňom:

 • · vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej SZČO)
 • nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania SZČO
 • nástupu na sústavnú prípravu na povolanie
 • nástupu na výkon trestu odňatia slobody
 • vzatia do výkonu väzby
 • požiadania o vyradenie z evidencie UoZ
 • vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu
 • nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého alebo služobného pomeru.
 • · zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak
 • priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného nanárok na starobný dôchodok
 • narodenia dieťaťa, ak dieťa žije
 • úmrtia
 • odchodu do členského štátu EÚ na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine
 • odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine
 • začatia vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine
 • požiadania o vyradenie z evidencie UoZ z dôvodu:
  1. starostlivosti o dieťa do 10-tich rokov veku
  2. preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu (celodenná opatera)
 1. pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 2. boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods.2 písm. a), ak mzda alebo odmena za vykonávanie zárobkovej činnosti presiahne 75% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu t.j. 148,57 € (brutto).

UoZ je vyradený z evidencie dňom zistenia:

 • vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • nespolupráce s úradom alebo
 • že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.

Ak bol UoZ vyradený z vyššie uvedených dôvodov ( dňom zistenia ) úrad znovu zaradí UoZ do evidencie po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie UoZ.

Ak požiadal o vyradenie, úrad znovu zaradí UoZ do evidencie po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie UoZ. Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie zabezpečuje referát správneho konania.

Evidencia UoZ a ZoZ, sprostredkovanie zamestnania

Evidencia záujemcov o zamestnanie (ZoZ) §§ 37, 38 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzačom o zamestnanie (napr. zamestnaný občan, ktorý chce zmeniť zamestnanie, dobrovoľne nezamestnaný občan, poberateľ invalidného dôchodku, občan ohrozený stratou zamestnania atď.). Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie Občan môže požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti (napr. faxom, telefonicky, e-mailom) na ktoromkoľvek alebo aj na viacerých úradoch práce. Do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade sa občan zaradí odo dňa podania žiadosti. Kontakty na úrade Termín a spôsob ďalšieho kontaktu je podľa dohody so záujemcom o zamestnanie v závislosti od jeho potrieb, požiadaviek, resp. prejaveného záujmu o druh ponúkaných služieb. Kontakt môže byť:

 • formou osobnej návštevy úradu,
 • telefonický kontakt,
 • písomný kontakt - poštou, faxom, e-mailom.

Práva záujemcu o zamestnanie Úrad práce poskytuje záujemcovi o zamestnanie:

 • informácie o voľných pracovných miestach a možnostiach ich vyhľadávania,
 • informačné a poradenské služby,
 • odborné poradenské služby a po splnení zákonom stanovených podmienok zabezpečí záujemcovi o zamestnanie účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce.

Záujemca o zamestnanie po zaradení do evidencie ZoZ nemá voči úradu žiadne povinnosti a môže bezplatne využívať všetky služby poskytované úradom, a to najmä informácie o možnosti zamestnania v SR a zahraničí, informácie o možnosti ďalšieho štúdia, vyhľadávanie voľných pracovných miest, využívanie služieb informačno-poradenského strediska s prístupom na internet, informácie o zamestnávateľoch, zúčastniť sa výberových konaní a búrz práce organizovaných úradom, účasť na odborných poradenských službách a vzdelávaní a príprave pre trh práce. Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie dňom sprostredkovania vhodného zamestnania, dňom požiadania záujemcu o zamestnanie o vyradenie z evidencie, alebo dňom uplynutia troch kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt s úradom, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval. Evidenciu záujemcov o zamestnanie zabezpečuje oddelenie služieb pre občanov v rámci svojich sprostredkovateľov zamestnania.

 

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 27.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac