Aktivačné centrum

Hlavné úlohy aktivačného centra

A. vyhľadávanie, kontaktovanie a komunikácia s inštitúciami, ktoré vykonávajú činnosti verejnoprospešného charakteru (ďalej „organizátor“).

B. uzatváranie písomných dohôd medzi úradom a organizátorom.

C. výber vhodných občanov na vykonávanie dohodnutých verejno-prospešných činností (ďalej len „činnosti“), na základe charakteristiky činností uvedených v dohode s organizátorom a profilácie občanov za účelom jeho efektívneho umiestnenia.

D. zabezpečovanie výkonu dohodnutých činností – aktivít občanov.

E. poskytovanie podpory a poradenstva občanov počas vykonávania činnosti.

F. sledovanie a vyhodnocovanie výkonu činností občanov v nadväznosti na splnenie podmienky pre výplatu DvHN.

 

Základnou podmienkou všetkých činností, do ktorých bude občan s DvHN v rámci programu zapojený u organizátorov, je podmienka verejnej prospešnosti týchto činností.

 

Organizátormi činností pre občanov s DvHN môžu byť:

(zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

A. obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,

B. vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,

C. PO so sídlom na území SR organizujúce alebo sprostredkujúce dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech,

D. občianske združenia,

E. školy alebo školské zariadenia,

F. nadácie,

G. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

H. cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

I. nemocnice a iné zariadenia v oblasti zdravotníckych služieb,

J. zariadenia sociálnych služieb a podobne.

Úlohy organizátora:

  • vytypovať činnosti a popísať ich charakter do dohody,
  • určiť miesto, kde sa činnosti budú realizovať,
  • určiť potrebný rozsah činností (množstvo občanov s DvHN, dobu trvania, periodicitu a pod.),
  • určiť ďalšie podmienky vykonávania činností,
  • informovať úrad o spôsobe a kvalite výkonu činností.

Údaje o organizátoroch pracovných činností pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a číselník oprávnených typov pracovných činností pre § 10 zákona č. 417/2013.


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac