Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Poradca pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP BDP 42/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme  - poradca pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest: 9 (od 01.01.2022 na dobu určitú – po dobu trvania projektu do 31.10.2023

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí, oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce:

Nové Zámky (1 miesto)

Spišská Nová Ves (1 miesto)

Michalovce (1 miesto)

Zvolen (1 miesto)

Lučenec (1 miesto)

Humenné (1 miesto)

Vranov nad Topľou (1 miesto)

Liptovský Mikuláš (1 miesto)

Trebišov (1 miesto)

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti práva a právnej administratívy. Právne poradenstvo je zamerané na pochopenie klientov ich právneho stavu záväzku, na relevantné podania dlžníka, relevantné reakcie na stanoviská veriteľa

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • analýzu zmluvných záväzkov, z ktorých vyplývajú najväčšie dlhy klienta a analýza aktuálneho právneho stavu týchto záväzkov (najmä aktuálneho stupňa vymáhania v ktorom sa nachádzajú),
 • nastavenie najbližších neodkladných právnych krokov a pomoc pri spracovaní relevantných písomných podaní smerom k veriteľom, inkasným agentúram či exekútorom,
 • odporúčania na ďalšiu odbornú pomoc napríklad prostredníctvom Centra právnej pomoci, spotrebiteľských organizácií alebo plateného advokáta,
 • vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení a hroziacich právnych dôsledkov nesplácania dlhov (od penalizácie, cez stratu dôveryhodnosti, evidenciu v úverových a iných dlžníckych registroch, až po priebeh a dôsledky osobného bankrotu) a odporúčanie ďalšieho postupu klientovi,
 • identifikáciu a analýzu príčin nadmerného zadlženia,
 • určenie priorít pomoci klientovi a stanovenie ďalšieho postupu a priebehu poradenstva,
 • posúdenie schopnosti klienta samého sa zastúpiť v rokovaní s veriteľmi, inkasnými agentúrami, exekútormi a pod., resp. ak toho klient nie je schopný, nájsť pomoc pri zastupovaní,
 • spolupráca pri mimosúdnom vyrovnaní sporov,
 • administratívna podpora - pomoc a poradenstvo pri podávaní návrhov, vypĺňaní dokumentov (zmlúv, dohôd),
 • usmerňovanie postupu v prípade platobnej neschopnosti,
 • spolupráca s klientom na redukcii, resp. úplnej eliminácii nadmerného zadlženia,
 • návrh preventívnych krokov a opatrení vedúcich k eliminácii zadlženia klienta v budúcnosti,
 • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (ekonomicko-finančné a psychologické poradenstvo).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: 3 roky relevantnej praxe (advokát alebo koncipient, vyšší súdny úradník, iné právne služby, správca pre konkurzy a reštrukturalizácie, práca pre inkasné agentúry, dlhové poradenstvo)

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  

znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný Zákon,
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. Trestný poriadok,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších prepisov,
 • Zákon 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 530/2003 Z .z. o obchodnom registri,
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
 • Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Andrea Beňová

E-mail:   andrea.benova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

                                        

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miesta výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu    a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.10.2021

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 18.10.2021

Tlačiť