Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi

Vážený zamestnávateľ,

dovoľte poďakovať sa Vám za Váš záujem nahlásiť voľné pracovné miesto (VPM) na našej webovej stránke a zároveň Vás informovať, že od 01.02.2022 sme uviedli do prevádzky nový pracovný portál Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ktorý nahradil doteraz využívaný spôsob nahlasovania VPM prostredníctvom pracovného portálu www.istp.sk.

Po jednoduchej bezplatnej registrácii pomocou eID (prihlasujete sa rovnako ako na www.slovensko.sk) máte možnosť na portáli bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať Vaše ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) ako aj všetkých záujemcov o zamestnanie.

Registrácia: www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

V zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný oznámiť VPM a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na VPM, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

Za VPM sa považuje novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto.

Zamestnávateľ je povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov). V prípade, že v inzeráte nedoplníte túto sumu, inzerovaná pracovná ponuka nie je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a nemôže byť zverejnená.

Pri VPM, ktoré nahlásite prostredníctvom www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk je automaticky nastavená dvojmesačná platnosť VPM. 7 dní a následne 3 dni pred ukončením dvojmesačnej platnosti VPM Vám bude e-mailom doručená informácia o možnosti predĺženia platnosti VPM na ďalšie 2 mesiace. Aby bolo toto VPM naďalej na portáli zobrazované, je potrebné potvrdiť predĺženie platnosti VPM. Ak si pri vypĺňaní formuláru zvolíte obdobie platnosti VPM menej ako 2 mesiace, bude toto VPM ukončené dátumom, ktoré ste si určili vo formulári.

Z dôvodu zachovania aktuálnosti pracovných miest sme zaviedli obmedzenie platnosti VPM nahlásených prostredníctvom www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk na 1 rok od dátumu nahlásenia ponuky pracovného miesta. O uplynutí ročnej lehoty budete informovaný upozorňujúcim e-mailom mesiac pred ukončením ročnej platnosti pracovného miesta, následne 7 dní a posledný raz 3 dni pred ukončením ročnej platnosti ponuky.

Ak máte stále záujem o obsadenie tejto pracovnej pozície, po zrušení tejto ponuky pracovného miesta si môžete vytvoriť novú ponuku formou kópie. Vytvorením kópie sa pracovná ponuka považuje za novo nahlásené pracovné miesto s plynutím novej lehoty platnosti 1 rok. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v inzerovanom pracovnom mieste vykonali úpravu tak, aby sa pracovné miesto stalo obsaditeľné a atraktívnejšie pre uchádzačov o zamestnanie, napr. upravte požadované vzdelanie, dĺžku praxe alebo výšku mzdy, prípadne uviedli benefity, ktoré uchádzačom o zamestnanie viete ponúknuť a pod.

V prípade, ak máte VPM aktuálne zverejnené na portáli www.istp.sk, Vaše VPM boli automaticky presunuté na nový pracovný portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Ak máte naďalej záujem o spoluprácu s úradom pri obsadzovaní VPM, je nevyhnutné, aby ste sa po termíne spustenia nového portálu, t.j. od 1.2.2022, čo najskôr zaregistrovali na www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk .

Ak sa na nový pracovný portál nezaregistrujete do termínu uplynutia dvojmesačnej platnosti VPM od dátumu, kedy ste VPM nahlásili na www.istp.sk, Vaše VPM budú naďalej zverejnené na www.istp.sk, ale nebudú spĺňať podmienky pre spoluprácu s úradom pri obsadzovaní vhodnými uchádzačmi o zamestnanie prostredníctvom odporučenia úradu, pri obsadzovaní VPM štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, organizovaní a zabezpečení výberového konania úradom. 

VPM môžete nahlásiť:

Ak zamestnávateľ pracovné miesto nahlásil podaním tlačiva nahlášky VPM osobne na úrade alebo poštou, e-mailom na adresu úradu, alebo telefonicky, o uplynutí lehoty platnosti pracovnej ponuky bude zamestnávateľa informovať agent pre pracovné miesta vopred (min. mesiac pred ukončením ročnej platnosti). Po uplynutí určenej doby platnosti VPM 1 rok, uvedené pracovné miesto agent pre pracovné miesto zruší.

Zamestnávateľ, ktorý má svoje sídlo, alebo sídlo organizačnej jednotky mimo územia Slovenskej republiky môže nahlásiť VPM priamo na útvary úradov - EURES. Nahlásené VPM budú zverejnené na portáli útvaru EURES www.eures.sk.

V prípade ďalších otázok pri nahlasovaní VPM zamestnávatelia môžu kontaktovať- agentov pre pracovné miesta.


 

Agenti pre pracovné miesta

Zoznam agentov pre pracovné miesta

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 09.12.2009
Dátum aktualizácie: 04.04.2022

Tlačiť