Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Asistent manažéra projektu v rámci koordinácie Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP BDP 20/2023

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – asistent manažéra projektu v rámci koordinácie Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“

Počet voľných miest: 1 (od 1. 4. 2023 na dobu určitú – počas zastupovania zamestnanca, ktorý je dočasne preložený na iné pracovné miesto, maximálne po dobu trvania projektu do 30.11.2023)

Organizačný útvar:  sekcia rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“, za ktoré je zodpovedná sekcia rodiny, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb.

Asistent manažéra projektu vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 • podieľa sa na riadení činností projektového tímu, dodržiavanie časového harmonogramu národného projektu,
 • podieľa sa na vytváraní podmienok pre plynulú realizáciu národného projektu,
 • podieľa sa na kontrole a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov národného projektu ( plánovanie, organizovanie, riadenie, zabezpečenie a kontrola aktivity projektu),
 • podieľa sa na kontrole oprávnenosti výdavkov národného projektu v rámci zúčtovania žiadostí o platbu;
 • podieľa sa na komplexnej príprave procesov na priebežné monitorovanie aktivít národného projektu,
 • podieľa sa na kontrole vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu,
 • podieľa sa na spracovávaní a kontrole podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu, na vykonávaní základnej finančnej kontroly,
 • zabezpečuje plnenie povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu;
 • zabezpečuje vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • zabezpečuje spracovávanie monitorovacích správ a za ich predkladanie na Riadiaci orgán;

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: preukázateľná prax v rámci  projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ výhodou

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón: 02/20455805

E-mail:  veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67  Bratislava                                         

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je  08.03.2023.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 02.03.2023

Tlačiť