Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Lektor/lektorka pre dlhových poradcov pre oblasť ekonomického poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo"

Číslo výberového konania: VKP BDP 24/2023

Názov projektu: Bezplatné dlhové poradenstvo

ITMS projektu: ITMS2014+: 312081BKZ8

Funkcia: Zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“), Operačný program Ľudské zdroje: lektor/lektorka – pre dlhových poradcov - ekonómov, v oblasti odborného ekonomického poradenstva

Počet voľných miest: 1 (termín predpokladaného začiatku práce lektora je 05/2023, maximálne po dobu trvania projektu do 31.10.2023)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce: 22-44 hodín/1 rok/1 lektor/lektorka počas realizácie NP BDP.

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí; oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Celé územie SR

Mzdové podmienky (brutto): 29,17 €/hod.

Forma realizácie výberového konania: online video pohovor

Hlavné úlohy: Realizácia odborného školenia v oblasti ekonómie, najmä v týchto oblastiach:

 • Analýza dlhovej situácie klienta. Ekonomická analýza problematického dlhu, skupiny dlhov alebo celkovej dlhovej situácie klienta. Určenie priorít – ekonomická urgentnosť riešenia jednotlivých dlhov (vo vzťahu k možným ekonomickým dopadom na klienta).
 • Analýza príjmovej situácie klienta. Komplexná analýza príjmov klienta a jeho rodiny a odporúčania vo vzťahu k ich optimalizácii (využitie potenciálu na zvýšenie príjmov u klienta či v jeho rodine, identifikácia iných potenciálnych zdrojov). Využitie disponibilného času klienta na krátkodobé či dlhodobé potenciálne zvýšenie príjmov. Využitie vzdelania, skúseností a zručností klienta vo vzťahu k potenciálnemu zvýšeniu príjmov. Analýza možností využitia rôznych typov sociálnej výpomoci pre zlepšenie príjmovej situácie klienta a jeho rodiny.
 • Analýza výdavkovej situácie klienta. Komplexná analýza výdavkov klienta na bežné životné potreby, domácnosť vrátane energií, telekomunikačné služby, poistenie, vzdelanie, dopravu, záľuby a pod. Posúdenie potenciálu jednotlivých kategórií výdavkov vo vzťahu k nevyhnutnosti, možností ich dokladu na neskôr, možnosti optimalizácie ich výšky a vo vzťahu k výške príjmov.
 • Analýza rizikového ekonomického správania klienta. Analýza nákupných zvyklostí klienta (vplyvy dominujúce pri výbere nakupovaných položiek, podliehanie trendom, primeranosť nákupného správania k sociálnej situácii, rizikovosť správania pri nakupovaní napr. podliehanie reklamným vplyvom vrátane internetového nakupovania, vplyvu okolia, závislosť na nakupovaní a pod.). Analýza investičného a platobného správania klienta – riziká nezaistených investícií, riziká pri elektronických platbách a kreditných kartách, riziká kryptomien a pod.
 • Analýza majetkovej situácie klienta. Komplexná analýza dôležitých položiek majetku klienta z pohľadu ich potrebnosti, využiteľnosti a speňažiteľnosti. Posúdenie reálnych trhových cien pre prípad speňaženia niektorých položiek majetku. Analýza vytvárania finančnej rezervy klienta. Analýza úspor a možnosti ich optimálneho zhodnotenia.
 • Ekonomické odporúčania pre zníženie aktuálneho dlhu. Nastavenie ďalších krokov k splateniu alebo optimálnemu zníženiu prioritných položiek dlhov. Odporúčania ohľadom predaja majetku, konsolidácie úverov, pôžičiek, poistiek, eliminácie nepotrebných výdavkov a pod. Odporúčania vo vzťahu k možnosti predčasného splatenia niektorých úverov alebo pôžičiek s dôrazom na spotrebiteľské úvery.
 • Ekonomické odporúčania pre zmenu správania klienta. Analýza finančnej gramotnosti klienta a odporúčania vo vzťahu k jej zvýšeniu. Odporúčania pre optimalizáciu rodinného rozpočtu a jeho dlhodobú udržateľnosť. Analýza životných, majetkových a investičných rizík a optimalizácia ich poistenia a zaistenia. Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia klienta. Analýza dlhodobých a strednodobých perspektív pre vytváranie finančných rezerv a úspor klienta. Komplexné nastavenie výhľadového rodinného rozpočtu v dlhodobom časovom horizonte a strednodobé monitorovanie jeho dodržiavania.
 • Ekonomická analýza potreby a efektívnosti osobného bankrotu. Analýza potreby a vhodnosti osobného bankrotu ako poslednej inštancie zbavenia sa dlhu, najmä v vzťahu k aktuálnej majetkovej a príjmovej situácii klienta. Alternatívne odporúčania v prípade nevhodnosti osobného bankrotu.
 • Súvislosti ekonomického a psychologického rozmeru poradenstva. Psychologické vnímanie peňazí a bohatstva. Ekonómia šťastia. Mentálne účtovanie. Averzia k strate – asymetrické vnímanie ekonomických ziskov a strát. Vnímanie hodnoty a iracionalita v ňom - úloha očakávaní, vnímanie nominálnych a reálnych hodnôt, diskontovanie, alternatívne príležitosti, utopené náklady a pod. Nákupné správanie – hierarchia potrieb, vnímanie cien, stádovitosť, bezplatnosť, úloha reklamy, závislosť na nakupovaní. Vzťah k majetku – preceňovanie vlastníctva a majetku. Vnímanie vlastného ekonomického postavenia a možnosti jeho zmeny – úloha prostredia, talentu, génov a samotnej snahy o zmenu.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického charakteru,
 • najmenej 3 roky relevantnej praxe (ekonomické poradenstvo, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, inkasné agentúry, správa pohľadávok), výhodou v oblasti dlhového poradenstva
 • skúsenosti s lektorovaním, koučingom výhodou.

Jazykové znalosti: Znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Schopnosť prezentovať pred odborným auditóriom.

 

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o projekte: Link: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/20455805

E-mail:   veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miestom výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu  a profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

 Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.03.2023

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 15.03.2023

Tlačiť