Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Lektor/lektorka pre dlhových poradcov pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo"

Číslo výberového konania: VKP BDP 23/2023

Názov projektu: Bezplatné dlhové poradenstvo

ITMS projektu: ITMS2014+: 312081BKZ8

Funkcia: Zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“), Operačný program Ľudské zdroje: lektor/lektorka – pre dlhových poradcov - právnikov, v oblasti odborného právneho poradenstva

Počet voľných miest: 1 (termín predpokladaného začiatku práce lektora je 05/2023, maximálne po dobu trvania projektu do 31.10.2023)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce: 22-44 hodín/1 rok/1 lektor/lektorka počas realizácie NP BDP.

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí; oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Celé územie SR

Mzdové podmienky (brutto): 29,17 €/hod.

Forma realizácie výberového konania: online video pohovor

Hlavné úlohy: Realizácia odborného školenia v oblasti práva, najmä v týchto oblastiach:

 • Analýza dlhovej situácie klienta. Právna analýza problematického dlhu/dlhov a celkovej dlhovej situácie klienta. Určenie priorít (napr. urgentnosť riešenia vo vzťahu k prebiehajúcim a hroziacim exekúciám). Odporúčanie neodkladných právnych krokov a spracovanie relevantných písomných podaní smerom k veriteľom, inkasným agentúram či exekútorom.
 • Analýza zmluvnej situácie klienta. Komplexná právna analýza zmluvných a nezmluvných záväzkov, z ktorých vyplývajú najväčšie dlhy klienta a analýza aktuálneho právneho stavu týchto záväzkov (najmä aktuálneho stupňa vymáhania, v ktorom sa nachádzajú).
 • Osobitnosti spotrebiteľských záväzkových vzťahov. Spotrebiteľské zmluvy a neprijateľné podmienky v nich. Spotrebiteľské úvery ich podmienky a uplatnenie nárokov dlžníka voči veriteľovi. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie. Ochrana spotrebiteľa a jej zákonná úprava.
 • Záväzkové vzťahy v občianskoprávnej a obchodnoprávnej rovine. Omeškanie dlžníka a veriteľa, spôsoby zániku záväzkov. Premlčanie a preklúzia vo vzťahu k záväzkom klienta. Zabezpečovacie nástroje použité veriteľmi. Analýza úroku, úroku z omeškania, zmluvných pokút. Zábezpeky zložené klientom. Nezmluvné záväzky: záväzky zo zodpovednosti za škodu, za vady, za bezdôvodné obohatenie. Spoločné záväzky klienta a ich právna analýza. Zmena v osobe dlžníka a veriteľa postúpením pohľadávok, prevzatím dlhu, pristúpením k záväzku. Možnosť započítania záväzkov a pohľadávok. Ručiteľské vzťahy klienta voči záväzkom iných osôb a iných osôb voči záväzkom klienta. Možnosti uplatnenia oprávnených nárokov klienta voči veriteľom – reklamácie, neplatnosť právnych úkonov, možnosti odstúpenia od zmlúv a vypovedanie zmlúv, námietky premlčania.
 • Vymáhanie pohľadávok veriteľmi. Interné vymáhanie pohľadávok veriteľmi. Externé vymáhanie inkasnými agentúrami. Vymáhanie pohľadávok v civilnom sporovom konaní – skrátené vymáhanie cestou platobného rozkazu, štandardné súdne vymáhanie – základné a opravné konanie. Alternatívne riešenie sporov – rozhodcovské konanie v spotrebiteľských a nespotrebiteľských sporoch, činnosť mediátorov.
 • Exekučné konanie. Právna úprava exekučného konania. Exekučný titul. Priebeh exekučného konania – návrh na začatie exekúcie, poverenie vykonaním exekúcie, upovedomenie o začatí exekúcie, spôsoby vykonania exekúcie peňažných a nepeňažných pohľadávok. Priebeh exekučného konania, možnosti jeho prerušenia a zastavenia. Námietky povinného. Možnosti postupných splátok dlhu.
 • Majetkovo-právna analýza. Vlastnícke práva, držba, vydržanie. Podielové vlastnícke vzťahy. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Záložné práva a vecné bremená zaťažujúce majetok. Zabezpečovacie prevody práv použité voči majetku. Dedičské práva, ukrátenie na dedičských právach. Ukrátenie na majetku a možnosti odporovania týmto ukracujúcim právnym úkonom.
 • Osobný bankrot – konkurz a splátkový plán. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Oddlženie a jeho typy. Kategórie pohľadávok. Podmienky vstupu do oddlženia. Poctivý zámer. Preskúmanie pomerov dlžníka. Úlohy a postavenie CPP, správcu, veriteľov a súdu vo vzťahu k oddlženiu. Detaily postupu pri konkurze. Detaily postupu pri určení splátkového plánu. Procesné ustanovenia vo vzťahu k oddlženiu.
 • Trestné činy dlžníkov a veriteľov a úžera. Analýza, či sa klient nestal obeťou alebo páchateľom niektorého trestného spojeného so záväzkami. Vymáhanie pohľadávky v adhéznom konaní v rámci trestného konania. Civilnoprávna a trestnoprávna úžera.
 • Pracovné a súvisiace zmluvy klienta. Analýza pracovných a podobných zmlúv klienta, spôsobu ich ukončenia zo strany zamestnávateľa, možnosti ukončenia zo strany klienta a uplatnenia klientových nárokov z pracovnoprávneho vzťahu. Iné zmluvy nepriamo naviazané na pracovnoprávny vzťah.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v právnych vedách,
 • najmenej 3 roky relevantnej praxe v právnej oblasti (advokát alebo koncipient, vyšší súdny úradník, iné právne služby, správca pre konkurzy a reštrukturalizácie, práca pre inkasné agentúry), výhodou v oblasti dlhového poradenstva
 • skúsenosti s lektorovaním, koučingom výhodou.

Jazykové znalosti: Znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Schopnosť prezentovať pred odborným auditóriom.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný Zákon,
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších prepisov,
 • Zákon 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 530/2003 Z .z. o obchodnom registri,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
 • Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o projekte: Link: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ján Láska

Telefón:  02/20455807

E-mail:   jan.laska@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miestom výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu  a profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

 Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.03.2023

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 15.03.2023

Tlačiť