Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - Trebišov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP BDP 35/2023

Názov projektu: Bezplatné dlhové poradenstvo

ITMS projektu: ITMS2014+: 312081BKZ8

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest: 1 (od 15.06.2023 na dobu určitú po dobu trvania projektu do 31.10.2023) 

Vysoká pravdepodobnosť pokračovania „NP BDP“ na ďalšie 3 roky.

Možnosť uzatvorenia pracovného pomeru aj na kratší pracovný čas.

Organizačný útvar:  sekcia sociálnych vecí,  oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Trebišov

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.(funkčný plat spolu od 1400,- Eur/brutto)

Forma realizácie výberového konania: online video pohovor

Hlavné úlohy:

Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. 

Poskytovanie psychologického poradenstva nadmerne zadlženým osobám v procese riešenia ich životnej situácie. Podpora je poskytovaná i v oblasti ekonomickej a právnej a psychológ pracuje  v tíme s ekonómom a právnikom.

Oblasti psychologického poradenstva sú najmä:

 • identifikácia príčin, postojov, prístupu a porozumeniu klienta k existujúcemu problému zadĺženia a motivácii riešiť daný problém,
 • psychologická podpora zameraná na sebapoznanie dlžníka, hľadanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a efektívnych stratégií riešenia jeho situácie a stavu (riešenie stresu, sebaľútosti, nedostatočnej sebadôvery, straty sebaúcty,  pocitu viny, strachu, úzkosti, skrývania problému, sociálneho vyčlenenia, psycho - somatických príznakov, podpora motivácie pre liečbu psychických porúch a pod.),
 • krízová intervencia: akútna pomoc pre klienta v kríze z dôvodu prežívanej záťaže v súvislosti s dlhom vznikajúcim náhlou životnou zmenou (nečakané extrémne výdavky súvisiace s chorobou, nedávna strata podstatnej časti príjmu zo zamestnania, finančná kríza spojená s rozvodom či separáciou a pod.),
 • individuálne odporúčania pre ďalší postup a liečbu (napr. pri zadlžení spôsobenom závislosťami) a objasnenie možností ďalšej odbornej pomoci špecialistami,
 • možná základná psychodiagnostika klienta (nie je kľúčová činnosť, psychodiagnostika môže byť zameraná na „screening“ aktuálneho stavu klienta, analýzu potenciálnych príčin správania, prípadne pre poradenstvo v oblasti hľadania práce a pod.)
 • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva - (ekonomicko-finančné a právne poradenstvo), najmä podpora pre hľadanie funkčných stratégií pre riešenie situácie klienta s ohľadom na jeho aktuálny stav a potenciál pre zmenu.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:


Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia (jednoodborová psychológia)

Iné ako psychologické vzdelanie II. stupňa nie je akceptované (andragogika, sociálna práca, absolvovanie predmetu psychológia v rámci vysokoškolského štúdia  a pod. nie sú zodpovedajúce vzdelanie)

Prax: 1 rok relevantnej praxe v oblasti psychológie na pozícii psychológ


Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou


Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power-point, Internet na pokročilej úrovni


Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

Záujem a potenciál pre poradenskú prácu (najmä na riešenie zamerané prístupy): výborné komunikačné a sociálne zručnosti, asertivita, empatia,  schopnosť udržania hranice pri práci s klientom, schopnosť odosobniť sa od riešených problémov klienta, dobrá schopnosť samostatného rozhodovania a ochota preberať zodpovednosť, schopnosť tímovej spolupráce a komunikácie, schopnosť zvládať  zvýšenú záťaž a využívanie vhodných stratégií riešenia záťaže.

Psychológ absolvuje vzdelávanie v oblasti psychologického poradenstva pre dlžníkov, základy v oblasti ekonómie a práva potrebné pre jeho činnosť, počas výkonu práce má podporu formou peer skupiny, priebežného vzdelávania a supervízie. Pozícia vhodná i pre absolventov s krátkou praxou avšak záujmom o poradenskú psychológiu.

Požadované odborné znalosti:


Znalosť zákonov:


- Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

Informácie o projekte: Link: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/204 55 805

E-mail:   veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

                                          

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miesta výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.   

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.05.2023

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 20.04.2023
Dátum aktualizácie: 18.05.2023

Tlačiť