Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Poradca senior pre oblasť ekonomického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - Komárno

Číslo výberového konania: VKP BDP 4/2023

Názov projektu: Bezplatné dlhové poradenstvo

ITMS projektu: ITMS2014+: 312081BKZ8

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme -  poradca senior pre oblasť ekonomického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest:  1 (od 15.02.2023 na dobu určitú – po dobu trvania projektu do 31.10.2023) Vysoká pravdepodobnosť pokračovania projektu o ďalšie 4 roky.

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí; oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Komárno

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (spolu od 1500,- Eur).

Forma realizácie výberového konania: online video pohovor

Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti osobných (rodinných) financií zamerané na optimalizáciu výdavkov, príjmov a ich vzájomného pomeru, na finančné plánovanie a vytváranie finančnej rezervy.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • analýzu problematického dlhu a nastavenie ďalších krokov k jeho splateniu alebo optimálnemu zníženiu,
 • analýzu všetkých dlhov klienta spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním ciest optimalizácie rozpočtu,
 • analýzu príjmov klienta a odporúčania k ich optimalizácii (využitie potenciálu na zvýšenie príjmov u klienta či v jeho rodine, identifikácia iných potenciálnych zdrojov),
 • odporúčania ohľadom konsolidácie úverov, pôžičiek, poistiek a pod.,
 • komplexné nastavenie rodinného rozpočtu v dlhodobom časovom horizonte a strednodobé monitorovanie jeho dodržiavania,
 • analýzu majetkovej situácie klienta (najmä pre prípad hroziaceho osobného bankrotu) a odporúčania ďalších krokov pri eventuálnom nakladaní s majetkom,
 • analýzu potreby a efektívnosti osobného bankrotu ako poslednej inštancie zbavenia sa dlhu,
 • identifikáciu a analýzu príčin nadmerného zadlženia, analýzu rizík ekonomického správania (určenie priorít pomoci klientovi a stanovenie ďalšieho postupu a priebehu poradenstva),
 • spolupráca s klientom na redukcii, resp. úplnej eliminácii nadmerného zadlženia,
 • návrh preventívnych krokov a opatrení vedúcich k eliminácii zadlženia klienta v budúcnosti, redukovanie faktorov ovplyvňujúcich zadlženosť klienta, vedenie k vytváraniu finančných rezerv, úspor), vedenie k finančnej gramotnosti,
 • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (právne a psychologické poradenstvo).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: 3 roky relevantnej praxe (ekonomické poradenstvo, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, inkasné agentúry, správa pohľadávok)

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Informácie o projekte: Link:

https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/20455805

E-mail:   veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miestom výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu  a profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 22.01.2023.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2023

Tlačiť