Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Asistent vedúceho zamestnanca - manažér koordinačno - metodického riadenia v rámci národného projektu "Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov"

Číslo výberového konania: VKP BDPII 32/2024

Názov projektu: Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov

Kód projektu: 401405DVN5

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – asistent vedúceho zamestnanca - manažér koordinačno - metodického riadenia v rámci národného projektu Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – do 31.12.2024, s možnosťou predĺženia, max. po dobu trvania projektu)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Nevädzova 5, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Forma realizácie výberového konania: osobný pohovor s členmi výberovej komisie

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Asistent vedúceho zamestnanca vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 • poskytovanie komplexnej administratívnej podpory pre oddelenie bezplatného dlhového poradenstva,
 • zber a spracovávanie údajov o klientoch v rámci bezplatného dlhového poradenstva, ktoré slúžia pre    spracovávanie analýz a výstupov národného projektu,
 • zabezpečovanie dodržiavania registratúrneho poriadku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) a archivácie dokumentácie spojenej s bezplatným dlhovým poradenstvom v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu „ÚPSVR“.
 • zabezpečenie zberu dokumentácie potrebnej k dokladovaniu dochádzky za vedúceho oddelenia a manažérov koordinačno - metodického riadenia,
 • vedenie administratívnej agendy oddelenia bezplatného dlhového poradenstva,
 • zabezpečovanie vypracovania podkladov na základe potrieb vedúceho oddelenia a metodikov,
 • spolupráca a výmena informácií medzi jednotlivými úsekmi v organizácii,
 • spolupráca na realizácii aktivít národného projektu,
 • spolupráca so subjektmi zapojenými do implementácie národného projektu,
 • asistencia na organizovaní stretnutí v rámci implementácie projektu,
 • zabezpečovanie administratívnych prác pri tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou národného projektu,
 • spolupráca s organizačnými útvarmi zamestnávateľa,
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv implementovaných v rámci národného projektu,
 • spracovanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o priebehu realizácie aktivít národného projektu,
 • príprava a spracovanie podkladov pre verejné obstarávania,
 • správa písomností, ktoré pochádzajú z vykonávaných činností na pracovnom mieste v organizačnom útvare, v IS DMS,
 • typovanie údajov do príslušných IS úradu,
 • spravovanie web stránky,
 • priebežné sledovanie a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem súvisiacich s pracovnou činnosťou,
 • dodržiavanie mlčanlivosti vo veciach pracovného charakteru,
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s dojednaným druhom práce a činnosťou oddelenia podľa pokynov priameho nadriadeného.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

Jazykové znalosti: požadovaná úroveň anglického jazyka – C1

Prax: prax v rámci projektového manažmentu vítaná, prax v administratíve výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť samostatného rozhodovania a organizácie práce, komunikatívnosť, angažovanosť, dôslednosť, profesionalita, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž, tímová práca.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu;
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

 Informácie o projekte: www.pomahamedlznikom.sk

 Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Lea Scigeľová

Telefón: 02/20455966

E-mail: lea.scigelova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

 Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

 Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 18.07.2024.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa poštou alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný alebo online pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 03.07.2024

Tlačiť