Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Manažér koordinačno-metodického riadenia v rámci NP „Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov“

Číslo výberového konania:  VKP BDPII 30/2024

Názov projektu: Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov

Kód projektu: 401405DVN5

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – Manažér koordinačno-metodického riadenia v rámci NP „Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov“  (ďalej len: „NP BDP II“)

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – do 31.12.2024 s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu max. do 30.11.2026)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny,  oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, Nevädzová 5, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat pozostáva z tarifného platu a priznaného osobného príplatku.

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti osobných (rodinných) financií zamerané na optimalizáciu výdavkov, príjmov a ich vzájomného pomeru, na finančné plánovanie a vytváranie finančnej rezervy.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • metodické vedenie a podpora odbornej činnosti poskytovanej v podmienkach bezplatných dlhových poradní,
 • vypracovávanie interných noriem a odborných materiálov pre oblasť výkonu poradenskej činnosti bezplatných dlhových poradní,
 • poskytovanie metodických konzultácií poradcom bezplatných dlhových poradní,
 • realizácia aktivít národného projektu,
 • spolupráca so subjektmi zapojenými do implementácie národného projektu, koordinácia spolupráce medzi subjektmi zapojenými do realizácie projektu,
 • prípravu a pripomienkovanie zmlúv implementovaných v rámci národného projektu,
 • koordinovanie a organizovanie stretnutí v rámci implementácie projektu,
 • spracovanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o priebehu realizácie aktivít národného projektu,
 • kontrola správnosti a kompletnosti všetkých podporných dokladov národného projektu, spracovanie podkladov súvisiacich s úhradou výdavkov za aktivity projektu,
 • prípravu a spracovanie podkladov pre verejné obstarávania,
 • participáciu na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou národného projektu,
 • priebežné a záverečné hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov z výstupov poradenstva v rámci implementácie národného projektu,
 • spolupracuje s organizačnými útvarmi zamestnávateľa,
 • vykonáva správu písomností, ktoré pochádzajú z vykonávaných činností na pracovnom mieste v organizačnom útvare, v IS DMS,
 • typuje údaje do príslušných IS úradu,
 • priebežne sleduje a dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy a interné normy súvisiace s pracovnou činnosťou,
 • dodržiava mlčanlivosť vo veciach pracovného charakteru,
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s dojednaným druhom práce a činnosťou oddelenia podľa pokynov priameho nadriadeného.                                                                   

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: požadovaná 3 ročná prax v oblasti právneho poradenstva alebo v oblasti ekonomického poradenstva, psychologického poradenstva, prax v rámci projektového manažmentu v projektoch financovaných z finančných prostriedkov EÚ výhodou

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce aj samostatného rozhodovania, angažovanosť, profesionalita, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu.

Doplňujúce odborné znalosti:

znalosť zákonov:

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 282/2017 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Ing. Lea Scigeľová

E-mail:   lea.scigelova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa:      Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                               Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 18.07.2024

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 03.07.2024

Tlačiť